Teksti suurus:

Kiviõli Linnavalitsuse määruse muutmine

Väljaandja:Kiviõli Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.09.2013
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2013, 7

Kiviõli Linnavalitsuse määruse muutmine

Vastu võetud 28.08.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 alusel.

§ 1.   Kiviõli Linnavalitsuse 04.veebruari 2011 määruses nr 5 „Kiviõli I Keskkooli, Kiviõli Vene Gümnaasiumi ja Kiviõli linna lasteaed Kannike hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Kiviõli I Keskkooli, Kiviõli Vene Kooli ja Kiviõli linna lasteaed Kannike hoolekogude moodustamise korra ja töökorra kehtestamine“;
  2) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠1. Reguleerimisala
Hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Kiviõli I Keskkooli (edaspidi gümnaasium) ja Kiviõli Vene Kooli (edaspidi põhikool, koos kool) ning Kiviõli lasteaed Kannike (edaspidi lasteasutus, koos linna haridusasutused) hoolekogudesse liikmete valimist, nende volitusi ning hoolekogude töö korraldamist.“;
  3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvad Kiviõli Linnavolikogu esindaja, õpilaste esindaja, õpetajate esindaja õppenõukogu koosoleku ettepanekul ning lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad vanemate koosoleku otsusel. Lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.“;
  4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Gümnaasiumi hoolekogusse kuulub lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikutele üks gümnaasiumi õpetajate esindaja. Gümnaasiumi hoolekogus on esindatud nii põhikooli- kui gümnaasiumiõpilaste vanemad.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
Linnapea

Tiina Urban
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json