HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Kiviõli Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2013, 13

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.02.2012 nr 2
RT IV, 05.07.2012, 20
jõustumine 01.03.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2013RT IV, 05.09.2013, 608.09.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule või koolikohustuslikust east nooremale lapsele või 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli (edaspidi elukohajärgne kool) määramise tingimused ja kord.

§ 2.  Elukohajärgne kool

  Igale koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Kiviõli linna haldusterritooriumil, on elukohajärgsed koolid Kiviõli I Keskkool ja Kiviõli Vene Kool.
[RT IV, 05.09.2013, 6 - jõust. 08.09.2013]

§ 3.  Elukohajärgne kool põhihariduse omandamiseks mittestatsionaarses õppes

  Eesti rahvastikuregistri järgi Kiviõli linnas elavale 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud, on elukohajärgne kool Kiviõli Vene Kool, kus on võimalik omandada põhiharidust vene keeles.
[RT IV, 05.09.2013, 6 - jõust. 08.09.2013]

§ 4.  Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

 (1) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilased, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi ei ole Kiviõli linn.

 (2) Elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise tingimused ja korra kinnitab kooli direktor.

 (3) Kiviõli linna koolid avalikustavad oma vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

§ 5.  Määrus jõustub 01. märtsil 2012. a.