EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksu kehtestamine

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2013, 20

Reklaamimaksu kehtestamine

Vastu võetud 28.02.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3 ning kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 alusel.

§ 1.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

  (2) Lisaks reklaamiseadusele kasutatakse käesolevas määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaamikandja on välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon, sõiduk (reklaampost, kuulutusestend või -tulp, haagis jms) või ühistranspordivahend.
  2) reklaamstend on kuni 0,5 m2 suurusele kergele reklaamikandjale paigaldatud välireklaam, mis asub kaupluse, toitlustusasutuse või mõne muu majandus- või kutsetegevuse koha (edaspidi kauplemiskoht) sissekäigu vahetus läheduses.
  3) ühistranspordivahend vallas elavale füüsilisele isikule või vallas registreeritud juriidilisele isikule kuuluv ühistransporditeenuse osutamiseks ettenähtud buss või takso.

§ 2.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Maksuobjekt on Kohila valla haldusterritooriumile, sellel asuvale hoonele või rajatisele reklaamiloa alusel paigaldatud reklaam, samuti ühistranspordivahendi väliskülgedele paigaldatud reklaam.

  (2) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.

  (3) Maksu maksab reklaami avalikustaja.

§ 3.   Maksumäärad

  (1) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri eest kuus on sõltuvalt reklaamipinna suurusest järgmine:
  1) kuni 1 m2 3,20 eurot;
  2) üle 1 m2 kuni 3 m2 6,40 eurot;
  3) üle 3 m2 kuni 5 m2 9,60 eurot;
  4) üle 5 m2 kuni 20 m2 19,20 eurot;
  5) üle 20 m2 32,00 eurot.

  (2) Maksumäär ühistranspordivahendil eksponeeritud reklaami eest on 32 eurot kogu ühistranspordivahendi kohta kuus.

§ 4.   Maksusumma määramine

  (1) Maksumaksjal on kohustus esitada maksuhaldurile vormikohane maksudeklaratsioon (vorm lisas 1), mis tuleb maksuhaldurile esitada reklaami paigaldamisest 5 tööpäeva jooksul.

  (2) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (3) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur. Kui maksuperioodi ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 3 kuud.

  (4) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse kümne sendi täpsusega.

  (5) Maksuotsus toimetatakse maksumaksjale kätte maksukorralduse seaduses sätestatud korras posti teel või elektrooniliselt või antakse kätte allkirja vastu.

§ 5.   Maksu haldamine

  Maksuhalduriks on Kohila Vallavalitsus.

§ 6.   Maksuperiood ja maksu tasumine

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, mille jooksul on reklaam eksponeeritud.

  (2) Maksumaksjal tekib maksukohustus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud maksuperioodi tähistava ajavahemiku alguskuupäevast.

  (3) Maks tasutakse maksuhalduri esitatud maksuteate või maksuotsuse alusel valla eelarvesse igakuuliselt sularahata arvelduse korras reklaami eksponeerimisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 7.   Maksuvabastused

  Maksust on vabastatud:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam ning erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  2) mittetulundusühingute, teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri-, spordi-, heategevuslike ja ühiskondlike ürituste reklaam;
  3) kinnisel territooriumil toimuval avalikul üritusel eksponeeritav reklaam tingimusel, et see ei ole suunatud avalikkusele väljaspool kinnist territooriumi;
  4) liiklusmärgi 636 standardi kohaselt paigutatud teave (vastavalt Eesti Standardi EV ST 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine”);
  5) ehitamise ajaks paigaldatud teave ehitusseaduse § 29 lõikes 2 punktis 3 sätestatud informatsiooniga;
  6) välireklaam, mis ei ole mõõtmetelt suurem kui 210x297 mm (A4) ja mis on avalikustatud kuulutusestendidel, mille asukohad avaldatakse Kohil valla veebilehel;
  7) üks reklaamstend ühe kauplemiskoha kohta.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostab Kohila Vallavalitsus.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 26.08.2003 määrus nr 30 „Reklaamimaksu kehtestamine ja reklaami paigaldamise kord Kohila vallas”.

  (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2012.

Margus Miller
Kohila vallavolikogu esimees

Lisa Reklaamimaksu deklaratsioon

/otsingu_soovitused.json