HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise korra kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2013, 30

Huvihariduse toetamise korra kehtestamine

Vastu võetud 28.08.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2, paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5 ja huvikooli seaduse alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega sätestatakse huvikoolides õppivatele õpilastele Järvakandi valla eelarvest makstava huvihariduse toetuse saamiseks esitatavad nõuded, need kulud, mille hüvitamiseks toetust antakse, taotluse läbivaatamise ning toetuse määramise kord.

 (2) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on huvikool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning mis pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal.

§ 2.  Toetuse saamiseks esitatavad nõuded

 (1) Toetuse taotleja ja huvikoolis õppiv kuni 19-aasta vanune õpilane peavad olema rahvastikuregistri andmete alusel Järvakandi valla elanikud.

 (2) Toetuse taotleja perekonnal ei tohi olla toetuse taotlemise ajal võlgnevusi Järvakandi valla ees.

§ 3.  Huvihariduse kulude katmise määrad

 (1) Huvihariduse toetusega, määras kuni 50% huvikooli kohatasust õpilase kohta kuus, toetatakse õpilase osalemist ühes väljaspool Järvakandi valda tegutsevas huviringis.

 (2) Huvikoolis õppimisega seotud sõidukulusid ei kompenseerita.

§ 4.  Taotluste menetlemine

 (1) Huvihariduse toetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem, eestkostja või vähemalt 16-aastane õpilane ise vallavalitsusele taotluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

 (2) Taotluses märgitakse andmed taotleja ja huvikooli kohta ning õppekohale kehtestatud maksumuse suurus.

 (3) Vallavalitsusel on põhjendatud vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt muude dokumentide esitamist.

 (4) Huvihariduse toetuse määramise korral väljastab vallavalitsus huvikoolile teate, milles fikseeritakse huvihariduse toetuse määr. Toetus kantakse huvikooli arvelduskontole kooli esitatud arvete alusel.

§ 5.  Järelevalve

 (1) Lapsevanem on kohustatud viivitamatult edastama vallavalitsusele info huviringist lahkunud õpilase kohta.

 (2) Huvikool on kohustatud koheselt esitama vallavalitsusele andmed huvikoolist lahkunud õpilase kohta.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda huvihariduse toetus tagasi kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

 (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda huvikoolilt tõendeid õpilase õpitulemuste ja õpingutes osalemise kohta.

Enno Alliksaar
Volikogu esimees