Teksti suurus:

Raasiku Vallavolikogu 27. novembri 2012. a määruse nr 19 „Raasiku valla heakorraeeskiri“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2014, 4

Raasiku Vallavolikogu 27. novembri 2012. a määruse nr 19 „Raasiku valla heakorraeeskiri“ muutmine

Vastu võetud 12.08.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361 ja § 662 alusel.

§ 1. Raasiku Vallavolikogu 27. novembri 2012. a määruses nr 19 „Raasiku valla heakorraeeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
1) Paragrahvi 2 punktis 14 asendatakse sõna „Illegaalne“ sõnaga „Loata“;
2) Paragrahvi 5 punkti 5 täiendatakse sõnadega „agrotehniliselt õigel ajal“ ja punkti 5 uus sõnastus on: „hajaasustusalal korraldama agrotehniliselt õigel ajal rohu (heina, kulu) niitmise ümber hoone kuni 15 m ulatuses“
3) Mõistetesse lisatakse mõiste „agrotehniliselt õige aeg - heintaimede kõrgus mitte rohkem kui 15 cm“
4) Paragrahvi 5 punktis 7 asendatakse sõna „üks“ sõnaga „kaks“ ja punkti 7 uus sõnastus on: „niitma või hekseldama heina põllumaal, mida ei kasutata põllukultuuride kasvatamiseks, vähemalt kaks kord aastas, ajavahemikul 15.juuni-1. oktoober, kusjuures esimene niitmine peab toimuma enne 20. juulit“
5) Paragrahvi 5 täiendatakse punktidega 11 – 18 järgmises sõnastuses:
„11) tagama reovee kogumismahuti või kuivkäimla nõuetele vastavuse ja ümbruse hooldamise;
12) lokaalse kanalisatsiooni puhul käitlema reovett vastavalt kehtivale Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjale nii, et tegevus ei häiriks (ei leviks hais jms) teisi isikuid ja oleks ohutu ümbritsevale keskkonnale;
13) tagama kogumismahuti õigeaegse tühjendamise;
14) omama vallavalitsuse poolt välja antud luba väikepuhasti ja kogumismahuti püstitamiseks; luba ei ole vaja hajaasustusalal kuivkäimla paigaldamiseks;
15) säilitama kaks aastat reovee kogumismahuti tühjendamist tõendavad dokumendid ning esitama need esimesel nõudmisel vallavalitsuse poolt volitatud ametiisikule.
16) kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muutmine on lubatud detailplaneeringus või projekteerimistingimustes või ehitusprojektis (sh haljastusprojektis) sätestatud alal ja ulatuses;
17) kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muutmine, juhul kui sellega kaasneb sadevete režiimi muutumine, võib toimuda valla kirjaliku kooskõlastuse alusel;
18) kinnistu loodusliku maapinna reljeefi tõstmiseks naaberkrundile lähemal kui 5 m ja üle 0,5 m võrreldes naaberkrundiga tuleb koostada vertikaalplaneerimise projekt, mis tuleb piirinaabritega kooskõlastada;
6) Paragrahvi 12 lisatakse punkt 26 järgmises sõnastuses:
„muuta kinnistu loodusliku maapinna reljeefi ilma käesoleva eeskirja § 5 punktides 16-18 sätestatud järgimata“.
7) Paragrahvi 12 täiendatakse punktiga 27 järgmises sõnastuses:
„välja panna teadet, kuulutust, plakatit ja välireklaami järgimata selleks riiklike- ja valla õigusaktidega kehtestatud korda.“.
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json