Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija“ korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2018, 5

Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija“ korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise kord

Vastu võetud 30.08.2018 nr 39
jõustumine 01.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Konkursi eesmärk

  Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija“ (edaspidi konkurss) korraldamise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal isikule või isikutele, kes on
  1) oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Türi valla (edaspidi valla) arendamisel;
  2) aidanud kaasa valla või mõne valla eluvaldkonna arengule;
  3) toonud Türi vallale kui paikkonnale tuntust;
  4) teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks.

§ 2.   Konkursi korraldamise kord

  (1) Konkurss toimub igal aastal ning selle kuulutab välja Türi Vallavalitsus korraldusega.

  (2) Konkursiga selgitatakse välja:
  1) eelmisel aastal oma töö ja tegevusega valla arendamisel, maine tõstmisel ja paikkonnale tuntuse toomisel silma paistnud isik või ühendus, kellele määratakse austusavaldusena aunimetus aasta tegija;
  2) eelmisel aastal sooritatud tegu, mis on vallale oluline ja mõjutanud positiivselt vallaelanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks, millele määratakse austusavaldusena aunimetus aasta tegu.

  (3) Ettepanekuid aunimetuste aasta tegija ja aasta tegu määramiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja ühendused. Taotlused, mis peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust ja esitamise põhjendust, tuleb esitada kirjalikult ühel A4 leheküljel. Kandidaadi nõusolekul märgitakse avaldusele ka kandidaadi valikul antud kontaktandmed. Taotlused tuleb esitada Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele kahe nädala jooksul pärast konkursi väljakuulutamist elektrooniliselt e-posti aadressil vallavalitsus@tyri.ee või postiaadressil Türi vald, Türi linn, Kohtu tn 2, 72211.

  (4) Konkursi võitjad ja aunimetuste määramise otsustab Türi Vallavalitsus korraldusega. Aunimetuste määramine tuleb otsustada hiljemalt iga aasta 21. veebruariks. Aunimetuste määramise kohta avaldatakse vastav teade ajalehes Türi Rahvaleht. Türi Vallavalitsusel on põhjendatud kaalutlustel õigus tunnistada konkurss nurjunuks ning jätta aunimetused määramata.

§ 3.   Konkursi võitjate autasustamine

  (1) Konkursi võitjatele antakse aunimetused ja auhinnad üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise pidulikul avalikul üritusel Türi vallas. Teade aunimetuste ja auhindade üleandmise kohta avaldatakse ajalehes Türi Rahvaleht ja Internetis Türi valla veebilehel.

  (2) Aunimetuse saanutele antakse Türi valla tänukiri ja auhind. Auhinnaks on mälestusese.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 27. detsembri 2012 määrus nr 33 “Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija“ korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise kord” (RT IV, 07.01.2014, 42).

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2018.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json