Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Türi valla vara valitsemise kord

Türi valla vara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2018, 69

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Türi valla vara valitsemise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 2
RT IV, 03.02.2018, 31
jõustumine 06.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.08.2018RT IV, 05.09.2018, 908.09.2018

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 ning § 34 lõigete 2 ja 3 ning elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Türi valla (edaspidi vald) vara valitsemist.

  (2) Valla vara (edaspidi vallavara) on vallale kuuluvad vallas- ja kinnisasjad ning vallale kuuluvad rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

  (3) Vallavara valitsemine on vara valla nimel omandamine, kasutamiseks võtmine, valdamine, kasutamine ja käsutamine ning vallale rahaliselt hinnatavate kohustuste võtmine.

  (4) Määrusega ei reguleerita:
  1) valla osalemist eraõiguslikes isikutes või varaühisuses, sh osakute ja aktsiate võõrandamist ja omandamist;
  2) sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt sotsiaalteenusena või –teenuse osutamiseks vallavara kasutusele andmist;
  3) vallale laenu võtmist ega seadusega lubatud laenude andmist ning valla raha kasutamist,
v.a rahalistest nõuetest loobumine.

§ 2.   Kasutuskorrad

  (1) Vallavalitsus kehtestab vallavara valitsejatele korrad:
  1) valla omandis või kasutuses olevate sõidukite kasutamiseks;
  2) valla mobiiltelefonide kasutamiseks.

  (2) Vallavalitsusel on õigus vajadusel kehtestada vallavara valitsejale teisi vallavara valitsemist täpsustavaid kordasid.

  (3) Vallavalitsusel on õigus volitada vallavara valitsejat kehtestama vallavara kasutuskorrast tulenevaid vallavara valitseja teenistus- või töökorraldusega seotud kordasid.

2. peatükk VALLAVARA VALITSEMINE 

§ 3.   Vallavara valitseja

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus);
  2) Türi Vallavalitsuse põhimääruses nimetatud ametiasutuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus).

  (2) Vallavara valitseja korraldab Türi valla nimel vara vallale omandamist, vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning kinnisasjade kasutamist võlaõigusliku lepingu või piiratud asjaõigusega koormamise lepingu alusel.

  (3) Vallale kuuluvaid väärtpabereid valitseb ametiasutus.

§ 4.   Vallavara valitsemise põhimõtted

  (1) Vallavara valitsetakse eelkõige:
  1) kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks;
  2) avalike teenuste osutamiseks;
  3) kogukonna huvides;
  4) tulu saamiseks;
  5) õigusaktidest tulenevatel juhtudel reservina säilitamiseks.

  (2) Vallavara valitseja on kohustatud valitsema vallavara eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult, tegema tehinguid vallavaraga kooskõlas õigusaktidega ning läbipaistvalt ja kontrollitavalt.

  (3) Vallavara valitseja peab vallavara valitsemisel juhinduma põhimõttest hoida vara väärtust ja võimalusel vara väärtust suurendama ning vältima varale kahju tekkimist ning vallavaraga tehtavate tehingute tegemisel juhinduma eesmärgist saada vallale mõistlikku kasu.

  (4) Vallavara kohta peetakse arvestust raamatupidamise seadusest, avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandlusest, valla raamatupidamise sise-eeskirjast ning eelmärgitud õigusaktide alusel antud juhistest ja kordadest lähtuvalt. Vallavara arvestust peab ametiasutus.

§ 5.   Vallavara valitsemise teisele vallavara valitsejale üleandmine

  (1) Vallavara valitsemise võib ühelt vallavara valitsejalt teisele üle anda, kui see muudab vallavara valitsemise otstarbekamaks, vallavara valitseja tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse või muul põhjusel arvestades avalikku huvi.

  (2) Vallavara valitseja võib taotleda teiselt vallavara valitsejalt talle vallavara valitsemise üleandmist, kui vallavara on vajalik tema ülesannete täitmiseks ning teine vallavara valitseja ei vaja seda vallavara oma ülesannete täitmiseks.

§ 6.   Vallavara valitsemise üleandmise otsustamine

  (1) Kinnisasja, sellel asuva ehitise või selle osa, ehitise kui vallasasja ja valla kasuks seatud piiratud asjaõiguse valitsemise üleandmise ühelt vallavara valitsejalt teisele otsustab vallavolikogu.

  (2) Lõikes 1 nimetamata vara, mille jääkväärtus on alla 5000 euro, valitsemise üleandmine ühelt vallavara valitsejalt teisele toimub vallavara valitsejate omavahelisel kokkuleppel.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetamata vara üleandmise ühelt vallavara valitsejalt teisele otsustab vallavalitsus.

§ 7.   Vallavara üleandmise vormistamine

  (1) Vallavara üleandmise ja vastuvõtmise kohta ühelt vallavara valitsejalt teisele koostatakse kirjalik akt.

  (2) Vallavara üleandmis-vastuvõtmisakti märgitakse järgmised andmed:
  1) andmed üleandja kohta (asutuse nimi, asutuse esindaja nimi ja allkiri);
  2) andmed vastuvõtja kohta (asutuse nimi, asutuse esindaja nimi ja allkiri);
  3) üleandmise aeg;
  4) vara koosseis;
  5) vara soetamismaksumus ja jääkmaksumus.

  (3) Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse kirjalikult või elektrooniliselt ning säilitatakse nii vara üleandja kui vara vastuvõtja juures. Kui vara üleandjaks või vastuvõtjaks ei ole ametiasutus, edastatakse akt ka ametiasutusele.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE  

§ 8.   Vallavara omandamise põhimõtted

  (1) Vallavara omandatakse valla huvides.

  (2) Vallavara omandaja peab järgima vallavara omandamisel seaduses või muus õigusaktis ettenähtud reegleid.

§ 9.   Vallavara omandamise viisid

  Vallavara omandatakse seaduses või muus õigusaktis sätestatud viisidel.

§ 10.   Vallavara omandamise otsustamine

  (1) Asja soetamise või teenuse tellimise otsustab:
  1) vallavara valitseja, kui vallavara valitseja eelarves on vara soetamise hetkeks selleks raha ette nähtud;
  2) vallavolikogu, kui vara soetamisega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves;
  3) vallavolikogu kinnisasjade, ehitiste ja sõidukite soetamisel ning sõidukite kasutus- või kapitalirendile võtmisel v.a punktis 1 nimetatud juhtudel;
  4) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (2) Õigusaktidega sätestatud juhtudel ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavolikogu.

  (3) Testamendi alusel pärandi või kingi vastuvõtmise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus, kui asjaga kaasnevad rahaliselt hinnatavad õigused on suuremad, kui sellega kaasnevad kohustused. Vastupidisel juhul otsustab vallale pärandatava vara või kingi vastuvõtmise või sellest loobumise volikogu.

  (4) Jätkuvalt riigi omandis oleva maa munitsipaalomandisse taotlemise otsustab vallavalitsus, kui seaduse või teiste õigusaktidega ei ole seda antud volikogu pädevusse.

  (5) Peremehetu ehitise hõivamise otsustab vallavolikogu sõltumata ehitise väärtusest.

  (6) Leiu omandamise otsustab vallavalitsus sõltumata leitud vara väärtusest.

  (7) Valla kasuks teise isiku kinnisasjale piiratud asjaõiguse seadmise otsustab vallavalitsus, kui asjaõiguse tasu aastas on kuni 500 eurot. Kui aastane tasu ületab 500 eurot, otsustab piiratud asjaõiguse seadmise vallavolikogu.

  (8) Vallale asja üürimise või rentimise otsustab vallavara valitseja tema ülesannete täitmiseks tema eelarves selleks ette nähtud rahaliste vahendite piires.

  (9) Muude määruses nimetamata, kuid seadusest või muudest õigusaktidest tulenevate õiguste ja kohustuse või vara omandamise otsustab vallavolikogu.

§ 11.   Vallavara omandamise korraldamine

  (1) Vallavara omandamisega seotud toimingud korraldab vallavara omandamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (2) Pärandvara inventuuri ja kingi hindamise korraldab ametiasutus.

§ 12.   Vallavara omandamise lepingute sõlmimine

  Vallavara omandamisel käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktis 1 märgitud juhul sõlmib valla nimel vallavara omandamise lepingu vallavara omandamise otsustaja esindaja või tema volitatud isik.
[RT IV, 05.09.2018, 9 - jõust. 08.09.2018]

4. peatükk VALLAVARA KASUTUSELE ANDMINE 

1. jagu Kasutusele andmise üldised alused 

§ 13.   Kasutusele andmine

  Vallavara kasutusele andmisena käsitletakse vara kasutusele andmist teisele isikule (edaspidi kasutaja) kasutuslepingu alusel või teisele vallavara valitsejale kokkuleppe alusel.

§ 14.   Kasutusele andmise alused ja piirangud

  (1) Vallavara võib kasutusele anda, kui:
  1) vara ei ole vallale tema ülesannete täitmiseks vajalik;
  2) vara ei ole ajutiselt vallavara valitsejale tema ülesannete täitmiseks vajalik;
  3) vara valitsemise eesmärk on tulu saamine;
  4) vara valitsemise eesmärk on vara reservina säilitamine;
  5) soovitakse vara kasutusele anda kontsessiooni teostamiseks;
  6) muul põhjusel kasutusele andmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Vallavara valitseja peab kasutuslepingus sätestama tingimuse, et kasutaja võib anda vara kolmanda isiku kasutusse allkasutuslepinguga üksnes juhul, kui selleks on vallavara valitseja kirjalik nõusolek.

  (3) Vallavara kasutusele andmisega ei tohi vallale tekkida kahju.

§ 15.   Vallavara kasutamiseks andmine teisele vallavara valitsejale

  (1) Kui teisel vallavara valitsejal on vaja kasutada osa asjast või ajutiselt asja tervikuna, antakse vallavara kasutusele vallavara valitsejate kokkuleppe alusel. Kokkulepe ei ole võlasuhe võlaõigusseaduse mõistes.

  (2) Kokku lepitakse asja kasutamise tingimused ja kasutamisest tekkinud kulude katmine.

§ 16.   Kasutusele andmise viisid

  (1) Vallavara kasutusele andmise viisid on:
  1) avalik enampakkumine;
  2) läbirääkimistega pakkumine;
  3) avalikku enampakkumist või läbirääkimistega pakkumist korraldamata (edaspidi otsustuskorras);
  4) kontsessioonimenetlus.

  (2) Kasutusele andmise viisi määrab kasutusele andmise otsustaja.

§ 17.   Kasutustasu

  (1) Vallavara antakse kasutusele tasuta või tasu eest (kasutustasu).

  (2) Vallavara kasutustasu määrab kasutusele andmise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (3) Kui kasutusele andmiseks on kehtestatud tasumäärad, tuleb kasutustasu suuruse määramisel lähtuda kehtestatud tasumääradest.

  (4) Paragrahvi 18 lõikes 1 nimetatud juhul ruumide kasutusele andmiseks kehtestab kasutustasu alammäära vallavalitsus. Vallavara valitseja ei või määrata kasutustasu alla vallavalitsuse kehtestatud kasutustasu alammäära, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud juhul.

  (5) Tasuta või alla kehtestatud tasumäära võib vallavara kasutusele anda:
  1) hoolekandeasutustele;
  2) mittetulundusühingutele;
  3) sihtasutusele (fondile);
  4) heategevuse korraldamiseks;
  5) omavalitsuse ja avalike ülesannete täitmiseks riigile ja kohalikule omavalitsusele nende asutuste kaudu, samuti teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kui see on kasulik ja vajalik vallaelanikele ning lähtub vallaelanike huvidest;
  6) kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele lühiajaliste, mitte kauem kui kuni üks nädal kestvate kasumit mittetaotlevate ürituste korraldamiseks;
  7) tervishoiuasutustele või tervishoiuteenust osutavatele isikutele;
  8) muudel juhtudel vallavalitsuse otsuse alusel.

  (6) Vallavara kasutusele andmisest laekuv tasu jääb vallavara kasutusse andnud vallavara valitseja eelarvesse.

§ 18.   Kasutusele andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusele andmise otsustab vallavara valitseja, kui kasutusele antakse väheväärtuslikku kuluinventari või asutuse ruume kasutamiseks väljaspool asutuse ametlikku tööaega või juhul, kui asutus ei vaja ruume oma tegevuseks.

  (2) Muudel juhtudel otsustab vallavara kasutusele andmise vallavalitsus.

§ 19.   Kasutusele andmise tähtajad

  (1) Vallavara võib kasutusele anda tähtajatult või tähtajaliselt.

  (2) Kasutusele andmise tähtaja määrab vallavara valitseja.

  (3) Vallavara kasutusele andmiseks peab loa andma ning olulised tingimused kehtestama vallavolikogu, kui:
  1) vallasasi soovitakse anda kasutusele pikemaks perioodiks kui 10 aastat;
  2) kinnisasi soovitakse anda kasutusele pikemaks perioodiks kui 25 aastat (v.a äriruumide kasutusele andmine tähtajatu lepingu alusel);
  3) eluruum soovitakse anda kasutusele pikemaks ajaks kui 5 aastat.

  (4) Äriruume võib kasutusele anda tähtajatult, kui on vaja jätta võimalus leping oma äranägemisel lõpetada või lepingutingimusi muuta.

§ 20.   Kasutusleping

  (1) Vallavara kasutusele andmise lepingu (edaspidi kasutusleping) sõlmib vallavara valitseja, kui vallavara kasutusele andmine on § 18 lõike 1 alusel tema pädevuses, arvestades kehtestatud tasumäärasid ning vallavalitsuse või vallavolikogu tingimusi, kui need on kehtestatud.
[RT IV, 05.09.2018, 9 - jõust. 08.09.2018]

  (2) Teistel juhtudel sõlmib kasutuslepingu vallavanem või tema volitatud isik, arvestades vallavalitsuse kehtestatud tasumäärasid või vallavalitsuse või volikogu tingimusi, kui need on kehtestatud.

  (3) Kasutusleping peab olema kirjalikus vormis, kui seadusest ei tulene muud vorminõuet.

  (4) Vallavara antakse kasutajale üle ja tagastatakse vallavara valitsejale lepingu alusel kirjaliku aktiga, milles märgitakse vara olemust ja seisundit iseloomustavad olulised näitajad.

2. jagu Kasutusele andmine enampakkumise teel ja otsustuskorras 

1. jaotis Kasutusele andmine enampakkumise teel 

§ 21.   Enampakkumise liigid

  (1) Enampakkumise liigid on suuline enampakkumine, kirjalik enampakkumine ja läbirääkimistega pakkumine.

  (2) Kui vald soovib vallavara kasutusele andmisest saada võimalikult suurt tulu, antakse vallavara kasutusele enampakkumise teel.

  (3) Läbirääkimistega pakkumine korraldatakse juhul, kui vallavara kasutajale teatavate tingimuste täitmine on sama oluline või olulisem kui kasutamise eest makstava tasu suurus.

§ 22.   Enampakkumise korraldamine

  (1) Kasutusele andmise alghinna ja tingimused kehtestab kasutusele andmise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (2) Kasutusele andmise pakkumise korra kehtestab kasutusele andmise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

§ 23.   Enampakkumise osavõtutasu

  (1) Enampakkumise osavõtutasu (edaspidi osavõtutasu) on rahasumma, mille pakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale õiguse eest enampakkumisel osaleda ja enampakkumise korraldamise kulude katteks.

  (2) Osavõtutasu kehtestamise ja selle suuruse otsustab kasutusele andmise pakkumise korra kehtestaja.

  (3) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata, välja arvatud juhul, kui enampakkumine nurjub korraldaja süül.

§ 24.   Pakkumuse tagatis

  (1) Pakkumuse tagatis (edaspidi tagatis) on rahasumma, mille enampakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale tagatisena oma pakkumusega seotuse kohta.

  (2) Tagatise kasutamise ja selle suuruse määrab kasutusele andmise pakkumise korra kehtestaja.

  (3) Tagatisena tasutud raha ei tagastata, kui:
  1) tagatise andja põhjustab enampakkumise nurjumise või ei sõlmi enampakkumise võitjana vallavara kasutuslepingut;
  2) tagatise andja loobub oma pakkumusest.

  (4) Kui enampakkumisel osaleja ei osutu enampakkumise võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja tegevuse tõttu, tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul enampakkumise nurjunuks tunnistamisest.

  (5) Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha võetakse kasutuslepingu sõlmimisel arvesse kasutuslepingu alusel tasumisele kuuluva summa osalise tasumisena.

§ 25.   Pakkumisel osalemise piirangud
[RT IV, 05.09.2018, 9 - jõust. 08.09.2018]

  Vallavara kasutusele andmiseks korraldatud pakkumisest ei ole õigustatud osa võtma isik, kes on pakkumise esitamise tähtpäeva seisuga vallale võlgu.

2. jaotis Kasutusele andmine otsustuskorras 

§ 26.   Otsustuskorras kasutusele andmine

  Otsustuskorras võib kasutusele anda:
  1) eluruume määruse 4. peatüki 3. jaos sätestatud alustel;
  2) vara, mille harilik väärtus ei ületa 5000 eurot;
  3) üksikut asja, mille kasutamise tasu on kehtestatud muude õigusaktidega;
  4) vallavara, mille kasutusele andmiseks on eelnevalt korraldatud enampakkumine, ning see ei andnud soovitud tulemusi;
  5) vallavara, mille suhtes või mille abil kasutaja on kohustatud tegema teatud töid või osutama teatud teenust ning selliste tööde tegemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi;
  6) vallavara vallaelanike hooajaliseks teenindamiseks kindlal ajaperioodil;
  7) vallavara, mille kasutusse andmata jätmine võib põhjustada selle lagunemise või hävimise või muul viisil vallale kahju tekitamise;
  8) vallavara valla osalusega äriühingule, mittetulundusühingule või sihtasutusele tema tegevuseks;
  9) vallavara avalik-õiguslikule juriidilisele isikule tema tegevuseks;
  10) vallavara, mille kasutusele andmisel lähtutakse avalikest huvidest;
  11) vallavara määruse § 18 lõikes 1 sätestatud juhtudel ning § 17 lõikes 5 nimetatud isikutele;
[RT IV, 05.09.2018, 9 - jõust. 08.09.2018]
  12) vallavara, mille kasutaja ei ole rikkunud senise kasutuslepingu tingimusi ning soovib kasutuslepingu lõppedes jätkata vara kasutamist senistel või vallale soodsamatel tingimustel;
  13) vallavara, millele enampakkumise korraldamine ei ole majanduslikult tulutoov ja mõistlik;
  14) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

3. jagu Eluruumi üürile andmine 

1. jaotis Eluruumi üürile andmise üldised alused 

§ 27.   Eluruumi mõiste

  Eluruum käesoleva määruse tähenduses on valla omandis olev alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter, mida vallavolikogu ei ole nimetanud sotsiaalelamuks või –korteriks.

§ 28.   Eluruumi üürile andja

  Eluruumi üürile andmise või mitteandmise otsustab vallavalitsus korraldusega.

2. jaotis Eluruumi üürile andmise alused 

§ 29.   Õigustatud isik

  Eluruum antakse üürile:
  1) isikule, kellele eluruumi tagamise kohustus tuleneb seadusest või muudest õigusaktidest;
  2) vallaga teenistus- või töösuhtes olevale isikule;
  3) muudele isikutele, kui eluruumi ei vaja käesoleva lõike punktides 1-2 märgitud eluruumi üürile võtma õigustatud isikud.

§ 30.   Eluruumi üürilepingu tähtaeg

  (1) Eluruumi võib üürile anda kuni viieks aastaks koos kohustusega eluruum pärast tähtaja möödumist vabastada.

  (2) Eluruumi üürile andmise tähtaja määrab vallavalitsus.

3. jaotis Eluruumi üürile andmine, üürilepingu pikendamine ja lõpetamine 

§ 31.   Eluruumi taotlemine

  (1) Eluruumi üürile võtmiseks esitab taotleja ametiasutusele avalduse.

  (2) Avalduses märgitakse
  1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, sünniaeg, telefon, aadressandmed);
  2) andmed taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta, kellega koos eluruumi taotletakse;
  3) eluruumi taotlemise põhjus;
  4) eluruumi kasutamise soovitav tähtaeg.

  (3) Asjaolude selgitamiseks on ametiasutusel õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 32.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Enne üürilepingu sõlmimist on eluruumi taotlejal õigus talle vallavalitsuse korraldusega määratud eluruum üle vaadata ja sellest keelduda, kui eluruumi seisukord, suurus või asukoht ei sobi üürnikule või tema perekonnaliikmetele.

  (2) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping.

  (3) Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks. Ettepaneku korralduse kehtetuks tunnistamiseks teeb isik, kes on volitatud üürilepingut sõlmima.

  (4) Määruse § 29 punktis 1 märgitud isikutega üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust ning üürnikku tuleb eelnevalt teavitada, et üürilepingule ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu. Teistel juhtudel tuleb eluruumi üürile andmisel arvestada võlaõigusseaduses sätestatud eluruumi tähtajalise kasutamise sätetega.
[RT IV, 05.09.2018, 9 - jõust. 08.09.2018]

  (5) Üürilepingu vormistab ja sõlmib vallavalitsuse volitatud isik.

§ 33.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingu lõppemise tähtpäeva möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud eluruumi üürilepingut pikendada.

  (2) Üürilepingut võib pikendada kuni viieks aastaks.

  (3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

  (4) Eluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse ametiasutusele vähemalt 30 päeva enne eluruumi üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus eluruumi kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel eluruumi koheselt vabastama.

  (5) Eluruumi üürilepingu pikendamise otsustab vallavalitsus, lähtudes eelkõige asjaoludest, kas üürnik on nõuetekohaselt täitnud kõik senisest üürilepingust tulenevad kohustused ning kas sama eluruumi ei ole vaja mõnele teisele määruse § 29 punktides 1-2 märgitud isikule.

§ 34.   Üürilepingu lõpetamine

  (1) Üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt üles öelda, esitades vallavalitsusele sellekohase avalduse vähemalt 30 päevase etteteatamisega.

  (2) Vallavalitsus võib eluruumi üürilepingu ennetähtaegselt üles öelda, kui korteri üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad korduvalt üürilepingu tingimusi, kui ilmnevad asjaolud, et üürnik ei kasuta eluruumi oma alalise elukohana või on ära langenud eluruumi kasutamise alused.

  (3) Üürilepingu ülesütlemise otsustab vallavalitsus.

4. jaotis Eluruumi kasutamine 

§ 35.   Õigus eluruumi kasutamiseks

  (1) Eluruumi kasutamise õigus tekib üürilepingu sõlmimisega.

  (2) Ametiasutus või vallavalitsuse volitatud isik on kohustatud tagama isikule võimaluse eluruumi tegeliku elukohana kasutamiseks.

  (3) Eluruumi üürnik võib majutada talle üürile antud eluruumis oma abikaasat, kooselu seaduse mõistes registreeritud elukaaslast, lapsi ning vanemaid. Teisi isikuid on lubatud eluruumi majutada ainult vallavalitsuse loal.

§ 36.   Üür ja kõrvalkulude tasumine

  (1) Eluruumi üüri suuruse määrab vallavalitsus.

  (2) Eluruumi kasutamisega seotud kulud (kõrvalkulud) tasub eluruumi üürnik. Kõrvalkulud märgitakse üürilepingus.

§ 37.   Eluruumi kasutamise alused

  (1) Eluruumi üürnik ning temaga koos eluruumi kasutavad isikud on kohustatud:
  1) kasutama eluruumi ja selle abiruume ning kinnistut vastavalt nende otstarbele ning arvestama elamu teiste elanike huvidega;
  2) pidama oma eluruumis, elamu üldkasutatavates ruumides ning kinnistul kinni sanitaar- ja tuleohutuse eeskirjadest;
  3) hoidma elamu üldkasutatavates ruumides ja kinnistul puhtust ja korda;
  4) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süü läbi eluruumi, elamu või nendes asuvate seadmete ja kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud;
  5) rakendama eluruumis või elamu üldkasutatavates ruumides rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teatama riketest ametiasutusele või üürileandja esindajale;
  6) lubama üürileandja esindajal siseneda eluruumi avariide ja rikete likvideerimiseks;
  7) lubama üürileandjal või üürileandja esindajal etteteatamisega siseneda eluruumi üürilepingu tingimuste täitmise kontrollimiseks ja üürileandja kahju tekkimise ennetamiseks;
  8) andma üürilepingu lõppemisel eluruumi üle üürileandja esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (v.a arvestades normaalset kulumist);
  9) eluruumis elektri kasutamiseks sõlmima võrgulepingu ja elektrilepingu, kui üürileandja või üürileandja esindaja ei ole seda sõlminud;
  10) vabastama eluruumi pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist üürilepingu pikendamist.

  (2) Eluruumi üürnikul on keelatud
  1) majutada üürile antud eluruumi isikuid, kes ei vasta määruses sätestatud nõuetele;
  2) pidada üürilepingu objektiks olevatel asjadel koera, kassi ja teisi (lemmik)loomi ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta;
  3) anda eluruumi kolmandate isikute kasutusse;
  4) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta.

5. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

1. jagu Võõrandamise üldised alused 

§ 38.   Võõrandamise alused

  Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vara ei ole vallale vajalik;
  2) võõrandamise vajadus tuleneb avalikest huvidest;
  3) võõrandamise kohustus tuleneb seadusest või muust õigusaktist.

§ 39.   Võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) avalikul enampakkumisel;
  2) läbirääkimistega pakkumisel;
  3) otsustuskorras.

  (2) Võõrandamise viisi määrab võõrandamise otsustaja.

§ 40.   Võõrandamise tasu

  (1) Vallavara võõrandatakse tasu eest või tasuta.

  (2) Vallavara võõrandamise tasu suuruseks on vara pakkumisel pakutud hind või vara harilik väärtus. Vara harilik väärtus on selle kohalik keskmine turuhind.

  (3) Vallavara (v.a väärtpaberi) võib tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandada, kui:
  1) vara võõrandatakse pääste-, haridus-, teadus-, kultuuri-, keele- või noorsootööga seotud ülesande täitmiseks või tervishoiu- või sotsiaalteenuse osutamiseks;
  2) vara võõrandatakse heategevuslikul eesmärgil;
  3) vara võõrandatakse lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks;
  4) vara on vajalik valla asutatud või asutatavale mittetulundusühingule või sihtasutusele tema seaduses või põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks;
  5) vara on vajalik valla osalusega juriidilisele isikule tema seaduses või põhikirjas sätestatud ülesannete täitmiseks;
  6) vara võõrandamata jätmisel on oht, et vara võib hävida või olulisel määral kahjustuda;
  7) vara võõrandamata jätmisel tekib vallale ebamõistlikke kulusid;
  8) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

§ 41.   Võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui võõrandatakse:
  1) kinnisvara ja hooneid;
  2) vallavara, mille jääkväärtus on suurem kui 10 000 eurot.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavara valdaja, kui võõrandatava vara jääkväärtus on alla 1000 euro.

  (3) Muudel juhtudel otsustab vallavara võõrandamise vallavalitsus.

2. jagu Võõrandamine enampakkumise teel ja otsustuskorras 

1. jaotis Võõrandamine enampakkumise teel 

§ 42.   Enampakkumise liigid

  (1) Enampakkumise liigid on suuline enampakkumine, kirjalik enampakkumine ja läbirääkimistega pakkumine.

  (2) Kui vald soovib vallavara võõrandamisest saada võimalikult suurt tulu, võõrandatakse vallavara enampakkumise teel.

  (3) Läbirääkimistega pakkumine korraldatakse juhul, kui vallavara võõrandamisel on teatavate tingimuste täitmine sama oluline või olulisem kui vara võõrandamise eest pakutav hind.

§ 43.   Enampakkumise korraldamine

  (1) Võõrandamise alghinna ja tingimused kehtestab võõrandamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (2) Enampakkumise korra kehtestab võõrandamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

§ 44.   Enampakkumise osavõtutasu

  (1) Enampakkumise osavõtutasu (edaspidi osavõtutasu) on rahasumma, mille pakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale õiguse eest enampakkumisel osaleda ja enampakkumise korraldamise kulude katteks.

  (2) Osavõtutasu kehtestamise ja selle suuruse otsustab enampakkumise korra kehtestaja.

  (3) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata, välja arvatud juhul, kui enampakkumine nurjub korraldaja süül.

§ 45.   Pakkumuse tagatis

  (1) Pakkumuse tagatis (edaspidi tagatis) on rahasumma, mille enampakkumisel osaleja tasub enampakkumise korraldajale tagatisena oma pakkumusega seotuse kohta.

  (2) Tagatise kasutamise ja selle suuruse määrab enampakkumise korra kehtestaja.

  (3) Tagatis realiseeritakse (tagatisena tasutud raha ei tagastata) kui:
  1) tagatise andja põhjustab enampakkumise nurjumise või ei sõlmi müügi- ja asjaõiguslepingut kokkulepitud tingimustel ja tähtpäeval;
  2) tagatise andja loobub oma pakkumusest.

  (4) Kui enampakkumisel osaleja ei osutu enampakkumise võitjaks või enampakkumine nurjub korraldaja süül, tagastab enampakkumise korraldaja tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul pakkumise toimumisest.

  (5) Enampakkumise võitja tasutud tagatisraha arvestatakse müügihinna sisse.

2. jaotis Võõrandamine otsustuskorras 

§ 46.   Otsustuskorras võõrandamine

  Otsustuskorras võib vallavara müüa, kui seadustest ei tulene kohustust võõrandada vallavara avaliku enampakkumise teel ning on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) müüdava vara harilik väärtus ei ületa 5000 eurot;
  2) varaks on kaubad, mille hind on muude õigusaktidega määratud;
  3) vara müümine enampakkumise korras ei andnud soovitud tulemusi;
  4) vallavara müüakse isikule, kes vajab seda töö tegemiseks avalikes huvides ja nimetatud töö tegemine ilma vallavara omandamata ei ole võimalik;
  5) võõrandatav vara võib laguneda või hävida enne enampakkumise lõppu;
  6) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikke huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
  7) müüdavat vara kasutatakse pikaajalise üüri- või rendilepingu (üle viie aasta) alusel ja kasutaja soovib seda omandada;
  8) vara võõrandatakse kaasomanikule;
  9) hoonestaja on täitnud hoonestusõiguse seadmise lepinguga ettenähtud ehitiste püstitamise kohustuse;
  10) võõrandatakse vara, mille Türi vald omandas peremehetu ehitise hõivamise korras ning vara võõrandatakse sellise vara heausksele kasutajale või hooldajale;
  11) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

6. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 47.   Koormamine

  Vallavara koormamine on valla omandis olevale kinnisasjale kolmanda isiku kasuks piiratud asjaõiguse (reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine) seadmine ja vallavarale hüpoteegi seadmine.

§ 48.   Koormamise tingimused

  (1) Vallavara on lubatud koormata, kui:
  1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides;
  3) vallavara koormatakse valla osalusega eraõigusliku juriidilise isiku kasuks tema seadusest tulenevate ja põhikirjaliste ülesannete täitmiseks;
  4) vallale kuuluvat kinnisasja koormatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ülesannete täitmiseks valla või valla sõltuva majandusüksuse võlakohustuse tagamiseks;
  5) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

  (2) Valla omandis olevale kinnisasjale seatud hoonestusõiguse või muu piiratud asjaõiguse koormamisel hüpoteegiga tuleb hüpoteegi seadmise lepingus sätestada hüpoteegipidaja kohustus anda tagasivõetamatu nõusolek kustutada hüpoteek juhul, kui vald vastava hoonestusõiguse omandab või kui hoonestusõigus vallale langeb.

§ 49.   Koormamise viisid

  (1) Koormamise viisid on:
  1) avalik enampakkumine;
  2) läbirääkimistega pakkumine;
  3) otsustuskorras.

  (2) Koormamise viisi valib koormamise otsustaja.

§ 50.   Koormamise tasu

  (1) Vallavara koormatakse tasu eest või tasuta.

  (2) Koormamise tasu suuruse määrab kindlaks koormamise otsustaja.

  (3) Vallavara võib koormata tasuta:
  1) seaduses sätestatud juhtudel;
  2) avalikest huvidest lähtuvalt;
  3) muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel.

§ 51.   Koormamise otsustamine

  (1) Valla omandis oleva kinnisasja koormamise, välja arvatud isikliku kasutusõiguse seadmine vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks, otsustab vallavolikogu.

  (2) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmise vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks otsustab vallavalitsus. Kui isikliku kasutusõiguse seadmine vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või –rajatise omaniku kasuks toimub kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses toodud alustel, otsustab isikliku kasutusõiguse seadmise vallavolikogu.

§ 52.   Koormamise korraldamine

  (1) Koormamise korraldab koormamise otsustaja või tema volitatud organ, asutus või isik.

  (2) Koormamise tingimused seab koormamise otsustaja.

7. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA LOOTUSETUTE VÕLGADE KUSTUTAMINE 

§ 53.   Vallavara mahakandmise tingimused

  (1) Vallavara kantakse maha, kui
  1) vara ei ole vallale vajalik ja vallavara kasutamiseks andmise või võõrandamise kulud ületaksid vallavara valitseja hinnangul tehingust saadavat tulu;
  2) vara ei ole vallale vajalik ja seda ei soovi keegi kasutusele võtta ega omandada;
  3) vara on osaliselt või täielikult hävinud, riknenud, varastatud, kadunud või muul põhjusel kasutuskõlbmatu;
  4) ilmneb erinevus olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav.

  (2) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valitseja mahakandmise akti, milles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) mahakandmisele kuuluva vara nimetus ja täpne koosseis;
  2) mahakandmise põhjus;
  3) vara soetamisaeg;
  4) vara seisukord;
  5) vara soetamismaksumus, kulum ja jääkväärtus;
  6) vajadusel ka vallavaraga seotud rahalised õigused ja kohustused;
  7) vallavara hävitamise tegevuskava ja selle maksumus;
  8) muud vallavaraga seotud olulised andmed.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab vallavolikogu, kui vara jääkväärtus on suurem kui 5000 eurot. Vara, mille jääkväärtus on 5000 eurot ja alla selle, mahakandmise otsustab vallavalitsus.

§ 54.   Nõuetest loobumine ja lootusetute võlgade kustutamine

  Vallavara hulka kuuluvatest nõuetest loobumise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui nõue on kuni 5000 eurot, see on lootusetu ja selle sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud;
  2) muudel juhtudel vallavolikogu.

8. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 55.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json