Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla kohanimede määramise avalikustamise kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2018, 70

Lääne-Harju valla kohanimede määramise avalikustamise kord

Vastu võetud 28.08.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 6 lõike 8 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Lääne-Harju valla kohanimede määramise avalikustamise kord sätestab kohanime määramise eelnõu avalikustamise korra Lääne-Harju vallas vastavalt kohanimeseadusele.

§ 2.  Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

 (1) Kohanime määramise eelnõu kooskõlastatakse enne avalikustamist Lääne-Harju Vallavalitsusega. Kooskõlastatud kohanime määramise eelnõu avalikustatakse ajalehes Harju Elu ja Lääne-Harju valla veebilehel vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemisest. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

 (2) Kohanime määramise õigusakt saadetakse 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

§ 3.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees