SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2018, 71

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord

Vastu võetud 28.08.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 punkti 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14, § 42 alusel ning tulenevalt sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusest nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”.

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenuse taotlemise ja määramise kord (edaspidi kord) sätestab Lääne-Harju valla eelarvest ja Euroopa Regionaalarengu Fondist taotletavatest vahenditest teenuse taotlemise ja määramise tingimused ning korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi füüsiliseks kohandamiseks.

 (2) Eluaseme füüsilise kohandamise teenuse osutamise eesmärk on tagada puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

 (3) Teenuse raames kohandatakse eluruume toetuse saaja individuaalsetest vajadustest tulenevalt:
 1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks (sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine);
 2) hügieenitoimingute parandamiseks;
 3) köögitoimingute parandamiseks.

§ 2.  Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses on:
 1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ja on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ning tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
 2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
 3) puue – puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
 4) kohanduse saaja – inimene, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu.

§ 3.  Teenuse taotlemine

 (1) Rahandusministeeriumi poolt taotlusvooru väljakuulutamise järgselt teavitab Lääne-Harju Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) elanikke taotluste esitamise tähtajast valla kodulehel vähemalt kolm nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.

 (2) Teenust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ja tegelik elukoht on Lääne-Harju vald.

 (3) Teenuse taotlemiseks esitab taotleja avalduse vallavalitsusele. Taotlusele märgitakse või lisatakse:
 1) taotleja (kohanduse saaja) andmed;
 2) taotleja seadusliku esindaja andmed, kui taotleja on alaealine või piiratud teovõimega;
 3) kohandatava eluruumi andmed;
 4) kohandamise vajadus ja probleemkohad;
 5) eluruumi omaniku ja kõigi kaasomanike nõusolekud;
 6) korteriühistu nõusoleku, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi.

 (4) Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid dokumente, sealhulgas hinnapakkumiste esitamist, külastada füüsilist kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid optimaalsete lahenduste kasutamiseks.

 (5) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:
 1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
 2) ta on nõus tasuma eluruumi kohandamise eest omaosalustasu;
 3) ta lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;
 4) ta on esitanud tõesed andmed.

§ 4.  Teenuse taotluste menetlemine

 (1) Sotsiaalosakonna spetsialisti poolt kontrollitud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse eluasemekomisjon.

 (2) Komisjon hindab esitatud andmete alusel füüsilise kohandamise põhjendatust, vajadusel kaasatakse eksperte.

 (3) Komisjon moodustab teenuse saajate nimekirja, arvestades avalduste laekumise järjekorda, kohanduse mõju taotleja iseseisvamaks toimetulemiseks, esitatud dokumente sh kohandamise projekti ja hinnapakkumisi.

 (4) Teenuse saajate nimekirja kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 5.  Rahastuse taotlemine

 (1) Nõuetele vastavate taotluste põhjal esitab vallavalitsus projektitaotluse rahandusministeeriumile, võttes aluseks sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” lisas 1 määratud standardiseeritud ühikuhinnad või vastava ühikuhinna puudumise korral eeldatava eelarve.

 (2) Kui rahandusministeerium teeb taotluse rahuldamise otsuse, teavitab vallavalitsuse sotsiaalosakond kohanduse saajat teenuse rahuldamise otsusest ja vajadusel osutab abi edasistes toimingutes.

§ 6.  Kohandustööde tegemiseks vajalikud kokkulepped

 (1) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab taotleja.

 (2) Toetuse määramise otsuse alusel ja pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist sõlmib vallavalitsus, kohanduse saaja ja eluruumi füüsilist kohandamist tegeva töövõtjaga kolmepoolse lepingu. Kui füüsiliseks kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmitakse leping toetuse määramise otsuse alusel hiljemalt 60 päeva jooksul otsuse tegemisest.

 (3) Lepingus sätestatakse vähemalt:
 1) teostatavad kohandustööd;
 2) osapoolte rahalised kohustused, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamine, tööde ja väljamaksete tähtajad jm);
 3) kohandamise teostamise aeg;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) muud olulised tingimused.

 (4) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

§ 7.  Kohandustööde eest tasumise kord

 (1) Töövõtja on kohustatud esitama vallavalitsusele füüsilise kohandamise üleandmise-vastuvõtmise akti ning arve tehtud tööde kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast tööde teostamist.

 (2) Toetus makstakse välja töövõtja arvelduskontole pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel vallavalitsuse poolt kohandatavas eluruumis paikvaatluse läbiviimist.

 (3) Kohanduse saaja on kohustatud viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada.

 (4) Kohanduse saaja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda.

§ 8.  Teenuse mõju hindamine

 (1) Teenuse osutamisega seotud dokumente säilitatakse vastavalt Lääne-Harju Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides ettenähtud korrale.

 (2) Vallavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on vallavalitsuse ametnikul õigus teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

 (3) Kohanduse saaja kohustub andma vallavalitsuse nõudmisel omapoolselt teavet teenuse mõju kohta.

§ 9.  Määruse jõustumine ning rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2018.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json