HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Saue valla loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2018, 74

Saue valla loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.08.2018 nr 39

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, Saue Vallavolikogu 31. augusti 2017.a määruse nr 15 „Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ lisa 1 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 15¹ kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib noorsootöö seaduse § 15¹ ja riigieelarve seaduse kohaselt Saue vallale eraldatud toetuse kasutamist Saue Vallavolikogu 31. augusti 2017.a määruse nr 15 „Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“ lisas 1 toodud tegevuste realiseerimiseks.

§ 2.  Toetuse eesmärk

 (1) Toetust makstakse 7 kuni 19-aastaste laste ja noorte loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia huvihariduses ja- tegevuses osalemise suurendamiseks, kättesaadavuse parendamiseks ja vastava huvihariduse võimaluste mitmekesistamiseks.

 (2) Toetust saavad taotleda Saue vallas tegutsevad juriidilised isikud ja Saue Vallavalitsuse hallatavad asutused, sealhulgas Saue valla üldharidus- ja huvikoolid, erahuvikoolid ja –ringid, külaseltsid ja külakeskused.

§ 3.  Toetatavad tegevused

 (1) Toetust makstakse loodus-täppisteaduste ja tehnoloogiaalase huvitegevuse:
 1) vahendite hankimiseks;
 2) juhendajate personalikulude katmiseks;
 3) võistlustel ja üritustel osalemiseks;
 4) transpordikulude katteks.

 (2) Lõikes 1 nimetatud abikõlbulikke kulusid toetatakse:
 1) süsteemsete ja juhendatud loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade käivitamiseks ja läbiviimiseks ning
 2) loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonna olemasolevate huviringide või huvikooli õppe- või ainekavade alusel toimuva õppetöö parendamiseks.

 (3) Toetust ei eraldata kinnisvara ja sõiduvahendite omandamiseks ja kasutusse võtmiseks, hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumiseks.

 (4) Määruse alusel ei toetata juba taotleja eelarvest kaetavaid kulusid.

§ 4.  Toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

 (1) Taotlus esitatakse kirjalikult Saue vallavalitsusele.

 (2) Taotluses märgitakse:
 1) Taotleja nimi ja registrikood;
 2) Taotleja kontaktandmed ja pangarekvisiidid;
 3) Taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
 4) Organisatsiooni allkirjaõigusliku isiku nimi ja isikukood ning kontaktandmed;
 5) Tegevuse kirjeldus ja ajakava;
 6) Tegevuse vajalikkuse põhjendus;
 7) Taotleja prognoos tegevuses osalejate arvu kohta;
 8) Taotletavate tegevuste elluviimiseks vajalik eelarve kululiikide kaupa.

 (3) Taotlus esitatakse Vallavalitsusele hiljemalt 23. septembriks 2018.a.

 (4) Üks Taotleja võib esitada mitu taotlust, kui soovitakse ellu viia mitut tegevust, mis eeldavad erinevaid vahendeid.

 (5) Saue Vallavalitsuse ametnik kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust ning teeb Vallavalitsusele ettepaneku toetuste eraldamiseks.

 (6) Saue vallavalitsus otsustab korraldusega toetuse eraldamise koos toetuse suurusega kahe nädala jooksul peale taotluste esitamise tähtaega.

 (7) Toetuse eraldamise positiivse otsuse alusel sõlmib Saue Vallavalitsus taotlejaga toetuse eraldamise lepingu.

 (8) Juhul kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele, antakse taotlejale kuni kolm tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmisel taotlust läbi ei vaadata.

§ 5.  Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
 1) kavandatava tegevuse tulemused toetavad pikaajaliselt Saue valla 2017. ja 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kavas kirjeldatud kitsaskohtade lahendamist;
 2) kavandatav tegevus on loogiline ja hästi põhjendatud;
 3) tegevuses osalejate arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
 4) taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud vahendite soetamiseks ning vahendid on seotud kavandatud tegevusega.

§ 6.  Toetuse väljamaksmine

  Toetus makstakse Taotleja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul peale lepingu sõlmimist.

§ 7.  Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
 1) ellu viima taotluses nimetatud tegevused ja kasutama eraldatud toetuse ajavahemikul 1. oktoober 2018. a kuni 31. detsember 2018. a;
 2) teavitama Saue Vallavalitsust viivitamatult taotluses esitatud andmete muutusest;
 3) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
 4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel viidet toetuse eraldamise lepingule;
 5) viivitamatult informeerima Saue Vallavalitsust toetatud tegevuse elluviimisel ilmnenud takistustest.

§ 8.  Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

 (1) Toetuse saaja kohustub esitama Saue Vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt 15.01.2019.

 (2) Aruandes märgitakse:
 1) toetuse kasutaja nimi ja registrikood;
 2) aruande koostaja nimi ja kontaktandmed;
 3) organisatsiooni allkirjaõigusliku isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
 4) tegevuste nimetused;
 5) ülevaade toetuse kasutamisest;
 6) hinnang tegevuste õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele;
 7) tegevustes osalenute arv ja nimekiri;
 8) rahaliste vahendite kasutamise aruanne kululiikide kaupa;
 9) selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikud kulud erinevad.

§ 9.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

 (2) Määrus kehtib kuni 31.03.2019.

Harry Pajundi
volikogu esimees