Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 6

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.08.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuse kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust (edaspidi toetus) kasutatakse Järva valla munitsipaalkoolide (edaspidi kool) statsionaarses õppes põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kaetakse Järva valla eelarvest.

  (3) Koolilõuna maksumuse kinnitab Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Koolilõuna toetuse kasutamise arvestus

  (1) Õpilaste toitlustamist ja toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning toetuse sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

  (2) Kooli direktor esitab Järva Vallavalitsuse finantsosakonnale (edaspidi osakond) aruande kalendrikuus toetuseks kasutatud vahendite kohta hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

  (3) Toetuse kasutamise kohta peetakse osakonnas eraldi arvestust.

  (4) Toetuse kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 4.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavolikogu 22.02.2017 määrus nr 2 „Toidupäeva maksumuse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 18.10.2007 määrus nr 15 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Järva-Jaani Vallavolikogu 30.12.2010 määrus nr 21 „Järva-Jaani Gümnaasiumis toidupäeva maksumuse kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Järva-Jaani Vallavolikogu 29.12.2008 määrus nr 21 „Järva-Jaani valla eelarvest koolitoidu ja töövihikute maksumuse finantseerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Koigi Vallavolikogu 08.11.2012 määrus nr 26 „Koolilõuna kulude katmiseks määratud eraldiste kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json