HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja Muusikakooli põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 23

Väike-Maarja Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 29.08.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kooli nimi

  Kooli nimi on Väike-Maarja Muusikakool (edaspidi kool).

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Kool asub aadressil Pikk 2, 46202 Väike-Maarja alevik.

  (2) Kooli tegutsemiskohad on Väike-Maarja seltsimajas, Simuna rahvamajas ja Rakke kultuurikeskuses.

§ 3.   Kooli tegutsemise vorm ja õiguslik seisund

  (1) Kool on Väike-Maarja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.

  (3) Kool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, käesolevast põhimäärusest ja teistest kooli tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 4.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Väike-Maarja vald.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi vastu järgmistel tingimustel:
  1) lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja esitab koolile elukohajärgse omavalitsuse garantiikirja, millega omavalitsus kohustub katma õpilaskoha maksumuse vastavalt esitatud arvetele või;
  2) lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja esitab garantiikirja, et tasub ise õpilaskoha maksumuse.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Koolil võib olla oma nimetusega pitsat ning oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor.

§ 6.   Asjaajamise keel ja õppekeel

  Kooli asjaajamise ja õppekeel on eesti keel.

§ 7.   Kooli tegevuse eesmärk

  Kooli tegevuse eesmärk on luua võimalus muusikalise hariduse omandamiseks lähtuvalt kooli õppekavadest, valmistada õpilasi ette professionaalse muusikahariduse omandamiseks ning luua võimalused õpilaste muusikaliseks arenguks.

§ 8.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja arendamine tasemele, mis võimaldaks soovijatel jätkata õpinguid professionaalse muusikahariduse omandamiseks;
  2) vastavalt võimalusele täiskasvanutele tasulise pilliõppe teenuse osutamine;
  3) valla kultuurielu edendamine ning koostöö korraldamine kooli ja valla muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega;
  4) tegevuse eesmärgiga seotud projektide koostamine ja juhtimine ning koostööprojektides osalemine.

2. peatükk Õppekorraldus 

§ 9.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe toimub õpilase alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Õppekorralduse aluseks on õppekavad.

  (3) Õpe toimub õpperühmades ja/või individuaalselt.

§ 10.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja vaheaegadest.

  (3) Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva.

  (4) Vaheajad on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

§ 11.   Struktuur

  (1) Õpe toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Õppeastmed on:
  1) ettevalmistusklass üks kuni kaks aastat;
  2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
  3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
  4) lisa-aasta-õpe kestusega kuni kaks aastat.
  5) vabaõpe.

  (3) Õppeastmete ülesanded on:
  1) ettevalmistusklassi ülesandeks on arendada noorte muusikalisi võimeid, loovust ja lauluoskust ning selgitada välja eeldused sobiva eriala valikule suunamiseks;
  2) põhikooli noorema astme ülesandeks on muusikaliste algteadmiste omandamine ja teatud muusikainstrumendile spetsialiseerumine ning õpilaste loomevõimete arendamine;
  3) põhikooli vanema astme ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste kavakindel arendamine, muusikalise professionaalsuse tõstmine ja vajaduse korral ettevalmistamine professionaalse muusiku õpingutele;
  4) lisa-aasta(te) ülesandeks on muusikaliste teadmiste ja oskuste süvendatud arendamine, täiendav instrumendiõpe;
  5) vabaõpe toimub individuaalse õppekava alusel.

§ 12.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest.
Üldjuhul antakse pilliõpet individuaaltundides. Rühmad moodustakse muusikaloo õppeaines,
solfedžos, muudes muusikateoreetilistes ainetes.

  (2) Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole rohkem kui 10 õpilast.

§ 13.   Õppekava

  (1) Kool koostab muusikalise hariduse andmiseks iga huviala kohta õppekava.

  (2) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (3) Õppekavad kinnitab direktor pärast õppenõukogu ja hoolekogu heakskiitu.

  (4) Õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

§ 14.   Õppekavaväline tegevus

  Õppekava väliselt võib kool tasulise teenusena korraldada õppekavavälist pilliõpet, loenguid, kontserte ning põhitegevusega seotud tasulisi üritusi, üürida välja ruume ja instrumente.

3. peatükk Kooli juhtimine 

§ 15.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, kooli eelarve koostamise ja täitmise eest.

  (3) Direktor esindab kooli ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

  (4) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (5) Direktor:
  1) kinnitab õppekavad (sh nende muudatused, lisamise ja sulgemise) EHIS-es, õpilaste kooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja hindamise korra, kooli lõpetamise tingimused ja korra, kodukorra, päevakava ja tunniplaani, asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid, töötajate koosseisu ja tasuliste teenuste hinnakirja;
  2) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajate töölepingud vastavuses töölepingu seadusega ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  3) korraldab vallavalitsuse, õppenõukogu, hoolekogu otsuste täitmise, õpilaste ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitse, põhimääruse, kodukorra, päevakava, õpilaskoha maksumuse avalikustamise kooli veebilehel, EHIS-e nõuetekohase täitmise;
  4) esitab vallavalitsusele kooli eelarve kavandi;
  5) käsutab kooli rahalisi vahendeid õigusaktidega antud volituste piires;
  6) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  7) täidab muid talle õigusaktide ja töölepinguga pandud ülesandeid.

  (6) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab konkursi välja vallavalitsus.

  (7) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (8) Direktori äraolekul asendab teda direktori poolt määratud isik.

§ 16.   Õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku ja selle tööd juhib direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse liikmeid vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek. Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

  (5) Õppenõukogu valib oma liikmete seast protokollija.

  (6) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekul viibivatest liikmetest.

  (7) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll on koolis kättesaadav hiljemalt viiendal tööpäeval koosoleku toimumisest.

  (8) Protokollis märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja osalejad ning vastu võetud otsused.

§ 17.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu suunab kooli tegevust ning teeb ettepanekuid direktorile ja kooli pidajale kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogu liikmeteks on volikogu, õppenõukogu, lastevanemate, õpilaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (3) Vallavalitsus kinnitab direktori ettepanekul viieliikmelise hoolekogu. Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni järgmise koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu liikmete volitused lõpevad ennetähtaegselt, kui:
  1) õpilaste esindajaks valitud õpilane lõpetab kooli või lahkub koolist;
  2) lastevanemate esindajaks valitud lapsevanema laps arvatakse koolist välja;
  3) vallavolikogu esindaja volitused vallavolikogus lõpevad;
  4) õppenõukogu esindaja töösuhe kooliga lõpeb;
  5) kooli toetava organisatsiooni esindajaks valitud isik asub tööle koolis või kui organisatsioon otsustab nimetada uue esindaja;
  6) volikogu või lastevanemate esindaja tööle asumisel kooli;
  7) hoolekogu liikmest loobumise kohta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisel.

  (5) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande kooli tegevuse, eelarve kavandamise ja täitmise kohta ning annab sellele hinnangu;
  2) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  3) teeb ettepanekuid õppekava või õppekorralduse, põhimääruse, õpilaste kooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja hindamise korra, kooli lõpetamise tingimuste ja korra, kodukorra ja päevakava muutmiseks ning järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;
  4) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (6) Hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid.

  (7) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

§ 18.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku direktor.

  (2) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu esimesel koosolekul salajasel hääletamisel oma liikmete hulgast esimehe ja protokollija. Hoolekogu esimeheks ei või olla õppenõukogu esindaja.

  (3) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt kaks korda aastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (4) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele koosoleku päevakord.

  (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmed. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek viie tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (6) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (7) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (8) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus koosolekul viibivatest liikmetest.

  (9) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokoll on koolis kättesaadav hiljemalt viiendal tööpäeval koosoleku toimumisest.

  (10) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (11) Protokolli märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja osalejad ning vastu võetud otsused.

  (12) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa direktor. Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (13) Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

  (14) Küsimuste, mis ei nõua ühist arutelu, vaid otsuse vormistamist, võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata. Selleks saadetakse hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määratakse vastamise tähtaeg. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (15) Hoolekogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (16) Otsus ja hääletustulemused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja protokollija. Protokoll saadetakse 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest hoolekogu liikmetele.

4. peatükk Koolitöötajad ja õpilased 

§ 19.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad ning teised töötajad.

  (2) Töötajate õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse töötaja ametijuhendis, töölepingus ja töökorralduse reeglites.

§ 20.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu hoolekogu tegevuses;
  4) kasutada muid õigusaktidega kehtestatud õigusi.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) järgima kodukorda;
  2) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  3) võtma osa õppetööst õppekavaga määratud mahus.

5. peatükk Majandamise ja asjaajamise alused 

§ 21.   Vara

  (1) Kooli vara moodustavad tema kasutusse Väike-Maarja valla poolt antud varad.

  (2) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara kasutamise korra kohaselt.

§ 22.   Rahalised vahendid

  (1) Koolil on oma eelarve Väike-Maarja valla eelarves.

  (2) Kooli rahastamine toimub vallaeelarve vahenditest ning fondidest, sihtasutustelt laekunud summadest, annetustest, põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust vanemate poolt makstavast õppetasust ning muudest vahenditest.

  (3) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu maksab õpilase seaduslik esindaja. Õppetasu suuruse kinnitab hoolekogu ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 23.   Asjaajamine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Asjaajamine toimub vastavalt kooli asjaajamiskorrale ja teistele asjaajamiskorraldust reguleerivatele õigusaktidele.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (4) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (5) Teenistuslikku järelevalvet kooli tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 24.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja või selle tegevuse lõpetab volikogu otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alusel ja korras.

  (2) Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast kooli õppeperioodi lõppu.

  (3) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õpilastele, lastevanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

  (4) Kooli ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel tehakse EHIS-es vastavad muudatused kahe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 25.   Põhimääruse muutmine ja kinnitamine

  (1) Põhimääruse muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule ja õppenõukogule.

  (2) Põhimääruse muudab ja kinnitab vallavolikogu.

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 26.03.2008 määrus nr 4 „Väike-Maarja Muusikakooli põhimäärus“.

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json