Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu esimehele, volikogu liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning liikmetele tasu määramise ja hüvitiste maksmise kord

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 49

Volikogu esimehele, volikogu liikmetele, volikogu komisjonide esimeestele ning liikmetele tasu määramise ja hüvitiste maksmise kord

Vastu võetud 27.03.2019 nr 4
RT IV, 03.04.2019, 25
jõustumine 06.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2019RT IV, 05.09.2019, 1108.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2019.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Volikogu esimehe tasu

  Volikogu esimehele igakuiselt makstava tasu suuruseks on 50% vallavanema palgast.

§ 2.   Volikogu aseesimehe tasu

  Volikogu aseesimehele igakuiselt makstava tasu suuruseks on 25% vallavanema palgast.

§ 3.   Volikogu komisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme tasu

  (1) Maksta tasu volikogu tööst osavõtu eest järgmiselt:
  1) volikogu alatise komisjoni esimehele 200 eurot kuus;
  2) volikogu alatise komisjoni aseesimehele esimehe asendamisel 200 € kuus;
  3) maksta volikogu komisjoni liikmele, v.a. komisjoni esimehele, 25 eurot komisjoni koosolekul osalemise eest.

  (2) Koosolekust osavõtu tasu arvestatakse kord kvartalis ja arvestamise aluseks on komisjoni esimehe poolt kinnitatud koosolekust osavõtjate allkirjadega nimekirjad ja koosolekute protokollid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 ettenähtud tasu makstakse välja komisjoni esimehe või volikogu aseesimehe esildise alusel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud tasu ei maksta kuu eest, millal koosolekut ei toimunud.

  (5) Ühes kuus kuulub väljamaksmisele käesoleva paragrahvi kas lõike 1 punktis 1 või lõike 1 punktis 2 ettenähtud tasu, mitte mõlemad.

§ 4.   Volikogu liikme tasu

  (1) Volikogu liikmele makstakse 75 eurot ühel volikogu istungil osalemise eest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud tasu ei maksta volikogu esimehele, aseesimehele ja komisjonide esimeestele.

  (3) Kalendrikuus, mil komisjoni koosolekut ei toimunud, makstakse komisjoni esimehele käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tasu.
[RT IV, 05.09.2019, 11 - jõust. 08.09.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2019.]

§ 5.   Sõiduauto kasutamise hüvitis

  Isiklikus omandis oleva, kasutus- või kapitalirendile võetud sõiduauto kasutamise kulud 0.3 €/ km seoses vallavolikogu ülesannete täitmisega hüvitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 14.07.2006. a määrusele nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord”.

§ 6.   Lähetuskulude hüvitamine

  Volikogu tööga seotud lähetuse korral hüvitatakse vallavolikogu liikmetele lähetuskulud vastavalt Mustvee Vallavolikogu 31.10.2018 määrusele nr 33 „Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord“.

§ 7.   Tasu väljamaksmine

  (1) Ametiasutuse finantsosakond maksab vallavolikogu esimehele, aseesimehele ning alalise komisjoni esimehele hüvitise ja tasu välja järgmise kuu 5. kuupäevaks.

  (2) Ametiasutuse finantsosakond maksab vallavolikogu liikmele ja alalise komisjoni liikmele tasu välja kord kvartalis järgmise kuu 5. kuupäevaks.

  (3) Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamiseks tuleb hüvitise taotlejal esitada volikogu esimehele aruanne, mis vastab Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tööülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise nõuetele.

  (4) Hüvitis ja tasu kantakse saaja arvelduskontole.

  (5) Kehtestatud hüvitustest ja tasudest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 9.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse alates 01.04.2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json