Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vinni Vallamuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 61

Vinni Vallamuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 29.08.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Nimi ja asukoht

  (1) Vinni Vallavalitsuse hallatava asutuse Viru-Jaagupi Muuseumi nimetust muudetakse ning uueks nimeks on Vinni Vallamuuseum (edaspidi muuseum).

  (2) Muuseum asub Lääne-Virumaal Vinni vallas. Muuseumi postiaadress on Sõpruse tn 1a, Vinni alevik, Lääne-Virumaa.

  (3) Muuseumil on näituseruumid ja/või hoidlad, mis asuvad valla erinevates külades ja alevikes.

§ 2.   Tegutsemise vorm, liik ja haldusala

  (1) Muuseum on munitsipaalmuuseum ning kultuuriasutus, mille kõrgemalseisev asutus on Vinni Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

  (2) Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest. Muuseumi põhimääruse kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (3) Muuseumi töötajate koosseisu ja muuseumi lahtiolekuaja kinnitab Vinni Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Sümboolika

  (1) Muuseum võib kasutada oma sümboolikat.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab muuseumi juhataja.

§ 4.   Arengukava

  Muuseum koostab vähemalt neljaks aastaks arengukava ja tegevuskava. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Muuseumi ülesandeks on Vinni valla inimeste ja nende elukeskkonnaga seotud kultuuriväärtusega asjade kogumine, säilitamine ja üldsusele vahendamine ajaloolis-kultuurilise väärtusega materjale hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

  (2) Muuseumi missiooniks on hoida piirkonna kultuurilist järjepidevust ning toetada selle identiteedi säilimist ja arengut.

  (3) Muuseumi ülesanded:
  1) kogub ise ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega kultuuri arengut iseloomustavast ainest (esemed, fotod, filmid, videomaterjalid, joonised, teatmematerjal jne.);
  2) uurib ja säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist, kirjeldamist muuseumide andmekogus ning vajadusel konserveerimist ja restaureerimist;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele (näitused, avalikud üritused, trükised, konsultatsioonid jne.) kaudu.
  4) korraldab muuseumi fondis olevate museaalide eksponeerimist ja ajaloolis-kultuurilise väärtusega materjalide üldsusele vahendamist ning populariseerimist;
  5) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt muuseumikogu korralduse põhimõtetele ja teenuste hinnakirjale;
  6) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse ja seminare, kirjastab ja avaldab artikleid, aastaraamatuid, katalooge ning muid muuseumi ainevaldkonnale vastavaid väljaandeid;
  7) teeb koostööd teiste muuseumide ja muude institutsioonidega Eestis ja välismaal;
  8) võimalusel viib läbi koolitusi ja annab konsultatsioone ning teeb ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
  9) võimalusel deponeerib ja laenutab museaale;
  10) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktidega;
  11) arvestab oma ülesannete täitmisel muu hulgas laste ja puuetega inimeste vajadusi;
  12) tagab aktuaalse informatsiooni valla ja muuseumi veebilehtedel;
  13) osutab oma ülesannete täitmiseks nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktidega kindlaks määratud korras.

§ 6.   Muuseumikogu

  (1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt ja iseseisvalt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest.

  (2) Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine ning väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseadusega sätestatud korras.

  (3) Muuseumikogu inventuur viiakse läbi vähemalt kord kümne aasta jooksul.

§ 7.   Muuseumi õigused ja kohustused

  (1) Muuseumil on õigus:
  1) saada muuseumiseaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vastavatelt asutustelt ja organisatsioonidelt vajalikku informatsiooni.
  2) esitada vallavalitsusele muuseumi tegevust puudutavaid õigusaktide eelnõusid;
  3) osutada tasulisi teenuseid ja anda üürile oma valduses ja käsutuses olevat vara vastavalt Vinni vallavara eeskirjas sätestatud korrale ja vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale;
  4) korraldada tasulisi üritusi ja trükkida tasuliste ürituste pääsmeid;
  5) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud muuseumi edukaks tegevuseks.

  (2) Muuseum on kohustatud:
  1) tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesannete täitmise kooskõlas muuseumi kinnitatud eelarvega;

§ 8.   Juhtimine

  (1) Muuseumi juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavanema ettepanekul vallavalitsus. Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem. Juhataja on muuseumi seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korralda konkursi. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Juhataja ülesanded:
  1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ja vastutab muuseumile pandud ülesannete täitmise eest (s.h töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse eest);
  2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
  3) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid oma pädevuse piires;
  4) koostab muuseumi eelarvekava ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  5) kasutab ja käsutab kooskõlas õigusaktidega muuseumi valduses olevat vara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise.
  6) annab muuseumi tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
  7) tagab muuseumi või valla veebilehel muuseumi tegevuse kohta info avaldamise;
  8) avaldab muuseumi tegevusest ülevaateid valla infolehes;
  9) täidab muid muuseumi juhtimisega seotud ning vallavolikogu või vallavalitsuse poolt antud ülesandeid.

  (4) Juhatajat asendab tema äraoleku ajal vallavanema poolt määratud asendaja.

§ 9.   Vara, rahastamine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Muuseumi valduses olev vara on Vinni valla omandis. Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Vinni vallavara eeskirjas sätestatud korras.

  (2) Muuseumi tegevust finantseeritakse valla eelarvest, riigieelarve eraldistest ja toetustest, annetustest, oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ning laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Tasuliste teenuste loetelu ja tasu määrad kinnitab vallavalitsus muuseumi ettepanekul.

  (4) Muuseumi raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsuse raamatupidamine.

  (5) Muuseumile pandud ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

  (6) Muuseumi finantsmajanduslikku tegevust kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (7) Muuseum esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid, sealhulgas riigieelarvest finantseeritavate summade kohta kultuuriministeeriumile.

§ 10.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muuseumi tegevuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json