Ehitus

ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste hindamiskriteeriumid

Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste hindamiskriteeriumid - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 62

Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse taotluste hindamiskriteeriumid

Vastu võetud 02.09.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 25 aprilli 2019. a määruse nr 10 “Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“ § 9 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk

 (1) Määruse eesmärgiks on kehtestada reeglistik, mille alusel hinnatakse Rapla Vallavolikogu 25 aprilli 2019. a määruse nr 10 “Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi volikogu määrus) alusel tähtajaks laekunud taotlusi.

 (2) Käesoleva määrusega kehtestatavad kriteeriumid on vastavalt volikogu määrusega nimetatud hindamiskomisjoni töövahend ja alus.

§ 2.  Hindamismetoodika

 (1) Tähtajaks laekunud ja volikogu määruse §-dele 6–8 vastavaid taotlusi menetleb hindamiskomisjon järgmise metoodika alusel:
 1) hindamiskriteeriumite alusel antav hinnang moodustab 60% koguhindest;
 2) hindamiskomisjoni poolt antav sisuline hinnang taotlusele moodustab 40% koguhindest.

 (2) Taotlustele sisulise hinnangu andmisel lähtub hindamiskomisjon eelkõige volikogu määruse §1 lõikes 2 toodud eesmärgi täitmisest, samas võetakse arvesse ka teisi olulisi ja asjakohaseid aspekte.

 (3) Volikogu määruse § 10 lõike 1 alusel kasutatakse hindamisel objektiivseid mõõdikuid ja kõiki antud hindeid põhjendatakse.

 (4) Hindamiseks kasutatakse punkte, kus kriteeriumite alusel jagatakse ühele taotlusele maksimaalselt 60 punkti ja hindamiskomisjoni poolt maksimaalselt 40 punkti.

 (5) Taotlustest moodustatakse pingerida, kus kriteeriumite alusel antavad punktid ja hindamiskomisjoni poolt antavad punktid summeeritakse. Võrdsete punktisummade korral saab otsustavaks hindamiskriteeriumite alusel antud hinnang.

§ 3.  Hindamiskriteeriumite kirjeldus

 (1) Taotluses toodud rajatavate eluruumide arv – volikogu määruse § 7 lõikes 4 kirjeldatud eluruumide hulk (minimaalselt 8, mida rohkem seda kõrgem koht). I koht saab 20 punkti, II koht 15 punkti ja III koht 12 punkti. Alates 4. kohast punkte ei jagata.

 (2) Säästlik energia kasutus, mis toob tulevikus eeldatavad madalamad püsikulud eluruumide kasutamisel – taotluses toodud rajatavate elamu(te) energiatõhususe arv /ETA – kWh/(m2a)/ korrutatakse elamu(te) suletud netopinna suurusega (m2) ja jagatakse taotluses toodud eluruumide arvuga. Mida väiksem suurus ühe eluruumi kohta, seda parem tulemus. I koht saab 15 punkti, II koht 10 punkti ja III koht 7 punkti. Alates 4. kohast punkte ei jagata.

 (3) Taotluses kirjeldatud arendusega rajatavad täiendavad puhkealad:
 1) kui arendusega koos rajatakse puhkealasid, antakse igale taotlusele 5 punkti;
 2) täiendavad punktid antakse vastavalt pingereale, mis moodustatakse puhkeala suuruse (m2) jagamisel käesoleva paragrahvi lõikes 1 hinnatud eluruumide arvuga (mida suurem arv, seda kõrgem koht). I koht saab 10 punkti, II koht 5 punkti ja III koht 2 punkti. Alates 4. kohast punkte ei jagata.

 (4) Taotluses toodud arendusega rajatavate parkimiskohta arv ühe eluruumi kohta (mida suurem number seda parem). Moodustatud pingerea I koht saab 10 punkti, II koht 5 punkti ja III koht 2 punkti. Alates 4. kohast punkte ei jagata.

Meelis Mägi
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json