Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuut

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2019, 64

Põhja-Pärnumaa valla ettevõtlusvaldkonna tunnustusavalduste statuut

Vastu võetud 03.09.2019 nr 14

Käesolev määrus kehtestatakse Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.09.2018 määruse nr 37 "Põhja-Pärnumaa valla tunnustusavalduste kord" § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev statuut sätestab Põhja-Pärnumaa valla ettevõtlusvaldkonna tunnustuste omistamiste põhimõtted ja väljaandmise korraldamise.

§ 2.   Kandidaadi esitamine

  (1) Ettevõtlusvaldkonna tunnustuste ja aunimetuste kandidaate (edaspidi kandidaat) saab esitada igaüks alates 12. septembrist kuni 30. septembrini Põhja-Pärnumaa valla veebilehel oleval e-vormil.

  (2) Ühe kandidaadi võib esitada mitmes kategoorias, täites selleks Põhja-Pärnumaa valla veebilehel oleva e-vormi iga kategooria kohta eraldi.

  (3) Kandidaadiks saab olla äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi ettevõte), kes on registreeritud ja tegutseb Põhja-Pärnumaa vallas. Eraisik ja organisatsioon saab olla kandidaadiks käesoleva määruse paragrahv 8 lõikes 1 sätestatud juhul.

  (4) Kandidaatide hindamiseks moodustatakse komisjon, kes määrab igas kategoorias laureaadi. Laureaadiks saab olla ettevõte, kellel puudub riiklike maksude võlgnevus konkursile esitamise hetkel. Sobivate kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus vastava kategooria tunnustus või aunimetus mitte välja anda.

  (5) Ettevõtet, kellele on tunnustus või aunimetus omistatud, ei saa sama kategooria laureaadiks määrata enne kahe aasta möödumist.

§ 3.   Tunnustus Aasta ettevõte

  (1) Aasta ettevõte tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele.

  (2) Tunnustuse eesmärk on tunnustada valla silmapaistvat, aktiivset ja uuendusmeelset ettevõtet, kes panustab oma tegevusega Põhja-Pärnumaa valla arengusse, kelle tegevus on mõjutanud Põhja-Pärnumaa valla elukeskkonda ja inimeste heaolu ning suurendanud Põhja-Pärnumaa valla tuntust, muutes valda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele ja investoritele.

  (3) Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga, töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas.

§ 4.   Tunnustus Aasta maaelu arendaja

  (1) Aasta maaelu arendaja tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele.

  (2) Kandidaadiks saab olla ettevõte, kelle tegevust ei finantseerita riiklikust ega kohaliku omavalitsuse eelarvest.

  (3) Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga, töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas ning osalusnäitajad maaelu edendamises, koostööd valla teiste ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega

§ 5.   Tunnustus Aasta tööandja

  (1) Aasta tööandja tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale ettevõttele.

  (2) Aasta tööandja tunnustuse eesmärk on tunnustada töötajasõbralikku ja/või enim töökohti loonud ettevõtet.

  (3) Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga, töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas ning tegevusi soodustamaks töö- ja pereelu ühildamist.

§ 6.   Aunimetus Särav startija

  (1) Särav startija aunimetus antakse viimase kahe aasta jooksul Põhja-Pärnumaa vallas tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut.

  (2) Kandidaadiks saab olla Põhja-Pärnumaa vallas tegutsev ettevõte, mille registreerimise aeg ja majandustegevuse alguskuupäev on hilisem kui 1. jaanuar kaks aastat enne konkursi väljakuulutamise aastat.

  (3) Hindamisel arvestatakse ettevõtte majandustulemusi võrreldes eelneva perioodiga, töötajate arvu kasvu ja muutuseid töökeskkonnas.

§ 7.   Aunimetus Aasta arendusprojekt

  (1) Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on käivitatud või mille tulemusel on teostatud ehitustöid viimase 2 aasta jooksul.

  (2) Aasta arendusprojekti kandidaadiks saab olla ettevõte, mille arendusprojekti investeering toetub suures osas erakapitalile, ei ole 100% teostatud Põhja-Pärnumaa valla eelarveliste vahenditega ning mis väärtustab piirkondlikku või ajaloolist eripära olles kvaliteetse elukeskkonna näiteks.

§ 8.   Aunimetus Aasta turismitegu

  (1) Aasta turismitegu aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Põhja-Pärnumaa vallale kui turismisihtkohale.

  (2) Tegemist peab olema turismi arendamisele suunatud tegevusega (toode, teenus, asutus, sündmus), mis on teostatud Põhja-Pärnumaa vallas eelneva aasta algusest kuni tunnustuse andmise aasta augustini.

  (3) Hindamisel arvestatakse objekti või sündmust külastanud või teenust tarbinud turistide arvu, teenuse/toote uudsust, originaalsust ja vajalikkust, lisandväärtuse pakkumist piirkonnale, keskkonna väärtustamist, jätkusuutlikkust ja uuenduslikkust.

§ 9.   Tunnustuste üleandmine

  (1) Kõik ettevõtlusvaldkonna tunnustused antakse üle iga aasta sügisel toimuval ettevõtjate tänuüritusel.

  (2) Laureaatidele antakse üle tänukiri ja meene.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mait Talvoja
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Riini Õige
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json