HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude lapsevanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude lapsevanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.09.2023, 10

Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude lapsevanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 31.08.2023 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2, lõike 3 ja lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude lapsevanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord (edaspidi kord) reguleerib Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) kulude lapsevanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) ja toidukulu maksmist lapsevanemate või neid asendavate isikute (edaspidi vanemad) poolt ning laekunud summade kasutamist.

§ 2.   Osalustasu ja toidukulu määrad

  (1) Vanemate poolt tasumisele kuuluva osalustasu määr ühe lapse kohta kalendrikuus on korra alusel 5% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.

  (2) Lapse toidukulu päevamaksumuse kinnitab lasteaia direktor lasteaia hoolekogu otsuse alusel.

  (3) Toidukulu päevamaksumuse suuruse moodustab laste toitlustamisele kulutatud toiduainete maksumus. Laste toitlustamisel arvestatakse koolieelses eas laste toitlustamisele kehtestatud nõudeid.

§ 3.   Osalustasu maksmine ja kasutamine

  (1) Osalustasu arvestatakse jooksva kalendrikuu eest. Osalustasu maksab vanem linnavalitsuse esitatud arve alusel hiljemalt 25. kuupäeval linnavalitsuse arveldusarvele.

  (2) Lapse puudumisel mistahes põhjusel osalustasu ümberarvestust ei tehta.

  (3) Lapse üleminekul ühest lasteaiast teise kalendrikuu jooksul maksab vanem osalustasu lasteaeda, kust laps lahkub. Lapse vastuvõtmisel teise lasteaeda samal kalendrikuul esitab vanem lasteaeda avalduse, milles teavitab, missugusesse lasteaeda on ta nimetatud kalendrikuu eest osalustasu maksnud.

  (4) Osalustasu on võimalik kasutada lasteaia majandamiskulude, õppevahendite kulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu osaliseks katmiseks.

§ 4.   Lapse toidukulu maksmine

  (1) Lapse toidukulu lasteaias katab täies ulatuses vanem.

  (2) Kalendrikuu toidukulu arvestatakse toidukulu päevamaksumuse korrutamisel lasteaia tööpäevade arvuga kalendrikuus. Toidukulu päevamaksumusest moodustab 25% hommikusöök, 50% lõunasöök ja 25% õhtuoode.

  (3) Toidukulu arvestatakse eelmise kalendrikuu eest vastavalt lapse lasteaias kohal käidud päevadele. Toidukulu maksab vanem linnavalitsuse esitatud arve alusel hiljemalt 25. kuupäeval linnavalitsuse arveldusarvele.

  (4) Vanem on kohustatud lasteaeda teavitama lapse puuduma jäämisest ja peale puudumist lasteaeda tulekust vastavalt lasteaias kehtivale korrale.

  (5) Vanemal on õigus loobuda sellekohase avalduse esitamisel lasteaia direktorile pikema perioodi jooksul, kuid mitte vähem kui üheks kuuks, hommikusöögist, lõunasöögist või õhtuootest, eeldades, et laps ei viibi nende päevakavas kinnitatud toidukordade ajal lasteaias. Avalduses märgitud toidukord või toidukorrad jäetakse toidukulu arvestamisel välja, võttes aluseks korra § 4 lõikes 2 sätestatud toidukordade protsentuaalse maksumuse.

§ 5.   Soodustused

  (1) Kui perest käib lasteaias samal ajal kaks või enam last, kes on registreeritud rahvastikuregistris Kohtla-Järve linna elanikena, tasub vanem osalustasu esimese lapse eest 100% ja teise lapse eest 50% ulatuses ning kolmanda ja järgnevate laste eest osalustasu ei arvestata.

  (2) Lasteaia direktoril on õigus vanema avalduse alusel lapse puudumisel pikaajalise haiguse korral, mis on vähemalt kaks kuud järjest, vabastada vanem käskkirjaga osalustasu maksmisest.

  (3) Osalustasu ei maksta kalendriaastas ühe kalendrikuu eest vanema sellesisulise kirjaliku avalduse alusel, kui laps ei käi sel ajal lasteaias terve kalendrikuu jooksul ja vanem on avalduse esitanud hiljemalt maksualusele kuule eelneva kuu eelviimasel tööpäeval.

  (4) Osalustasu ei maksta lasteaia ajutisel sulgemisel terveks kalendrikuuks mistahes põhjusel, kui laps ei kasuta sel ajal lasteaiateenust mõnes teises lasteaias.

§ 6.   Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a. määrus nr 41 ”Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Eduard Odinets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json