HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kadrina Huvikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2012, 9

Kadrina Huvikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.09.2012 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 35 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega määratakse kindlaks Kadrina Huvikeskuse (edaspidi huvikeskus) tegutsemise õiguslikud alused, ülesanded ja töökord.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Kadrina Huvikeskus on Kadrina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav noorsootöö- asutus, mis tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel.

 (2) Kadrina Huvikeskuse juriidiline aadress on Rakvere tee 4, Kadrina alevik Kadrina vald 45201 Lääne-Viru maakond.

 (3) Kadrina Huvikeskusel võib olla oma nimega sümboolika.

 (4) Huvikeskus juhindub oma töös Eesti Vabariigi õigusaktidest, vabariigi noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest, Kadrina Vallavolikogu ja Kadrina Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (5) Huvikeskuse põhimääruse kinnitab ja teeb vajadusel muudatusi Kadrina Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 3.  Eesmärgid, ülesanded ja arengukava

 (1) Huvikeskus on noorsootööasutus, mille põhiülesandeks on erinevate huvidega noortele (vanuses 7-26) tingimuste loomine arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, üld- või tasemeõpet ja tööaega, et toetada nende sotsialiseerimist ning soodustada kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeiks.

 (2) Huvikeskus loob Kadrina valla noortele võimalusi mitteformaalseks õppimiseks ning kogemuste omandamiseks erinevate arendavate tegevuste kaudu, seades esikohale noorte omaalgatuse toetamise.

 (3) Vastavalt põhiülesandele Kadrina Huvikeskus:
 1) pakub noortele võimalusi erinevateks füüsilist ja vaimset arengut soodustavateks
tegevusteks, eriline rõhk on noorte koostööoskuste arendamisel;
 2) koordineerib ning loob tingimused noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tekkimiseks ja tegevuseks;
 3) teeb koostööd teiste Kadrina valla, Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste laste ja noorsootöö asutuste, huvikeskuste ning kultuuri- ja haridusasutustega;
 4) nõustab noori ja vahendab noortele suunatud informatsiooni;
 5) abistab noori osavõtul laste ja noorte puhkuse- ja koolitusprogrammidest ning muudest noorsooüritustest;
 6) võimaldab noortel kasutada noortekeskuste ruume koosviibimisteks ja õppimiseks;
 7) korraldab üritusi, loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ja noorteprogrammide teostamise kaudu;
 8) soodustab töökasvatuse kaudu noorte konkurentsivõimelisemaks muutumist tööturul;
 9) edendab noorte osalust ning loob võimalusi noortele kohalikul tasandil erinevates otsustusprotsessides osalemiseks.

 (4) Huvikeskuse tegevuse aluseks on valla noorsootöö arengukava, mis on valla arengukava osaks.

§ 4.  Juhtimine ja töökorraldus

 (1) Huvikeskuse igapäevast tegevust viib läbi tegevjuht, kellega sõlmib ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (2) Huvikeskuse tegevjuht:
 1) tagab huvikeskuse tulemusliku töö, vastutab huvikeskuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
 2) koostab huvikeskuse ürituste kava ja tööplaani kuude lõikes;
 3) teeb huvikeskuse alaeelarve piires tehinguid, mis on vajalikud huvikeskuse igapäevaseks tegevuseks.

 (3) Huvikeskuse tegevjuhi täpsed ülesanded määratakse kindlaks töölepingu ja ametijuhendiga.

§ 5.  Noorte õigused ja kohustused

 (1) Noortel on õigus:
 1) osa võtta huvikeskuse tegevusest;
 2) teha ettepanekuid huvikeskuse töö paremaks korraldamiseks;
 3) saada huvikeskusest teavet noorteürituste, õppimis-ja enesetäiendamise võimaluste kohta.

 (2) Noortel on kohustus:
 1) täita huvikeskuse kodukorda;
 2) kasutada heaperemehelikult huvikeskuse ruume, inventari ja muud vara;
 3) hüvitada varalise süülise kahju tekitamisel kahju. Alaealise poolt kahju tekitamisel on kohustatud kahju hüvitama noore vanemad või eestkostja.

§ 6.  Vara, finantseerimine ja aruandlus

 (1) Huvikeskuse finantseerimiseks on valla eelarve koosseisus oma alaeelarve, mille kinnitab vallavolikogu ning muud allikad.

 (2) Huvikeskuse vara moodustavad omaniku poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud ruumid, inventar ja muu vara.

 (3) Huvikeskuse vara on Kadrina valla munitsipaalomand, mille valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (4) Huvikeskusel on õigus müüa oma valmistatud esemeid ja teenida muul moel tulu ning kasutada teenitud tulu üksnes põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

 (5) Huvikeskuse majanduslikust tegevusest (tasulised üritused, teenused jms) laekuvad tulud lülitatakse valla eelarvesse.

 (6) Huvikeskuse raamatupidamist korraldab Kadrina Vallavalitsus.

 (7) Huvikeskus esitab oma tegevuse kohta aruande vallavalitsusele üks kord aastas jaanuari kuus.

§ 7.  Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Huvikeskuse tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. oktoobril 2012.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json