ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord - sisukord
Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2012, 62

Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Vastu võetud 29.09.2011 nr 35

Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 6 lõike 1, Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse ning veeseaduse muutmise seadus § 8, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Vaivara valla põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 41 alusel

§ 1.   Liitumistasu tasumise üldpõhimõtted

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liituja maksab ühekordset liitumistasu.

  (2) Liitumistasu võetakse vee-ettevõtja poolt tehtud kulutuste ulatuses, mis on vajalikud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

  (3) Liitumistasu ei või ületada liitumispunkti ja liitumist võimaldava ühisveevärgi- ja/või kanalisatsioonivõrgu vahelise torustiku/rajatise ehitamiseks tehtud vajalikke kulutusi. Juhul, kui projekti koostab vee-ettevõtja, arvestatakse liitumistasu hulka ka projekti koostamise kulud.

  (4) Liitumistasu peab tasuma ka liituja, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava heitvee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

  (5) Kinnistusisese torustiku ehituse maksumus alates liitumispunktist liitumistasu sisse ei kuulu, selle ehitamise korraldab ja finantseerib liituja.

  (6) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu arvutamise metoodikast.

  (7) Liitumistasu suuruse kehtestab Vaivara Vallavalitsus vee-ettevõtja taotluse alusel.

§ 2.   Liitumistasu tasumine

  (1) Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitujatelt liitumistasu ei võeta, kui liituja liitub ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga „Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava“ tegevuste raames liitumispiirkonnas ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni rajamise ehitustööde perioodil ja kui Vaivara valla eelarvest kaetakse veemajandusprojektide omafinantseering. Liitunuks loetakse, kui on sõlmitud vee- ja/või kanalisatsiooni teenuse leping.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujatelt võetakse liitumistasu 50% ulatuses, kui liituja liitub ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga „Vaivara valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava“ tegevuste raames liitumispiirkonda rajatud ühisveevärgi ja/või –kanalisatsioonivõrgule kasutusloa väljastamisest ühe aasta jooksul ja kui Vaivara valla eelarvest kaetakse veemajandusprojektide omafinantseering. Liitunuks loetakse, kui on sõlmitud vee- ja/või kanalisatsiooni teenuse leping.

  (3) Vee-ettevõtja teavitab avalikult liitujaid piirkonna ühisvee ja -kanalisatsiooni ehitamise alustamisest ning registreerib liitumissoovijate avaldused.

  (4) Liitumistasu tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks, kui vee-ettevõtja ja liituja ei ole kokku leppinud teisiti:
  1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja nõusolekul võib liitumistasu maksta osade kaupa, sel juhul määratakse liitumistasu maksmise kord ja tähtajad kindlaks liitumislepingu lisaks olevas maksegraafikus.

§ 3.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 3. oktoobril 2011.

Heiki Luts
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json