Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.09.2018, 48

Kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise kord

Vastu võetud 28.11.2012 nr 16
RT IV, 08.02.2013, 104
jõustumine 03.12.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.09.2013RT IV, 05.10.2013, 110.10.2013
19.09.2018RT IV, 28.09.2018, 701.10.2018

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesmärk

  (1) Kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise korras (edaspidi: kord) sätestatakse Rakvere linna eelarvest eraõiguslikele kultuuriorganisatsioonidele toetuse andmise tingimused, toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord, taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused, toetuse väljamaksmise tingimused ja kord ning toetuse saaja kohustused.

  (2) Eraõiguslikele kultuuriorganisatsioonidele toetuse andmise eesmärgiks on soodustada Rakvere linna elanike rahvakultuuri alast loome- ja huvitegevust koorimuusika, rahvatantsu, orkestrimuusika, rahvamuusika, harrastusteatri, harrastuskunsti, vabahariduse ning käsitöö valdkonnas.

  (3) Eraõiguslik kultuuriorganisatsioon korra tähenduses on Rakvere linnas tegutsev mittetulundusühing (edaspidi: kultuuriselts), mille põhitegevuseks on Eesti rahvakultuuri ja teiste rahvuskultuuride edendamine ning kus tegevus toimub käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud valdkonnas vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas või vähemalt 8 tundi kuus.
[RT IV, 28.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

  (4) Käesolev kord ei reguleeri toetuse andmist Erakooliseaduse alusel tegutsevatele huvikoolidele.

  (5) Rakvere linna eelarvest Rakvere linna haldusterritooriumil toimuvate või Rakvere linnaga muul viisil seotud kultuuriürituste ning -projektide rahastamiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord sätestatakse eraldi õigusaktiga.

§ 2.   Kultuuriorganisatsioonide tegevustoetuse liigid

  (1) Rakvere linna eelarvest eraldatav kultuuriorganisatsioonide tegevustoetus jaguneb:
  1) kultuuriseltsi tegevustoetus;
  2) esinduskollektiivi toetus.

  (2) Kultuuriseltsi tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks Rakvere linna eelarvest antav toetus kultuuriseltsile regulaarse tegevusega seotud tegevuskulu katmiseks. Kultuuriseltsi tegevustoetust ei anta esinduskollektiivi toetuse saajale;

  (3) Esinduskollektiivi toetus on kalendriaastaks Rakvere linna eelarvest määratud toetus Rakvere linna esinduskollektiivile. Esinduskollektiivi nimetab üheks kalendriaastaks käesolevas korras sätestatu alusel Rakvere linnavolikogu (edaspidi: volikogu) Esinduskollektiive võib olla rohkem kui üks.

§ 3.   Kultuuriseltsi tegevustoetuse määramise alused

  (1) Kultuuriseltsile eraldatava tegevustoetuse arvutamisel võetakse arvesse Rakvere linna eelarves kultuuriseltside tegevustoetuseks eraldatud vahendite summa, toetuse saamise tingimustele vastavate kultuuriseltside arv ning kehtestatud koefitsiendid.

  (2) Kultuuriseltsi tegevustoetuse ühe kuu toetuse määra arvutamise aluseks on taotluse esitamise ajal kehtiv Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär ühe kuus, mis korrutatakse koefitsiendiga 0,5. Toetust makstakse üheksa kuu eest.

  (3) Kui linnaeelarves tegevustoetusteks eraldatud summa ei võimalda määrata toetust lõikes 2 sätestatud määras kõikidele toetuse saamise tingimustele vastavatele kultuuriseltsidele, on volikogu kultuurikomisjonil õigusteha ettepanek vähendada proportsionaalselt ühe kuu tegevustoetuse määra.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ühe kuu toetuse määra korrigeeritakse koefitsiendiga 1,5 juhul, kui vähemalt kümme kultuuriseltsi tegevuses regulaarselt osalevat isikut on 6-19- aastased noored, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rakvere linn.

§ 4.   Esinduskollektiivi toetus

  (1) Esinduskollektiiviks võib määrata kultuuriseltsi, mis:
  1) tegutseb määruse paragrahvi 1 lõikes 2 sätestatud valdkonnas;
  2) vastab toetuse taotlejale määruse paragrahvis 5 esitatud nõuetele;
  3) vastab esinduskollektiivi kriteeriumitele.

  (2) Esinduskollektiiv peab vastama eelkõige järgmistele kriteeriumitele:
  1) on osalenud Rakvere linna üritustel ja korraldanud ise üritusi Rakvere linnas taotluse esitamise aastale eelneva 18 kuu jooksul;
  2) on saavutanud auhinnalisi tulemusi üleriigistel ja/või rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel, festivalidel taotluse esitamise aastale eelneva 18 kuu jooksul;
  3) tegevus on ära märgitud üleriigilise levikuga meedias taotluse esitamise aastale eelneva 18 kuu jooksul.

  (3) Esinduskollektiivi toetuse taotleja esitab Rakvere Linnavalitsusele hiljemalt iga aasta 25. augustil vormikohase taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, registrikood, kontaktandmed);
  2) taotleja tegevusvaldkonnad;
  3) taotleja tegevuses osalevate isikute koguarv ja osalevate Rakvere linna elanike arv;
  4) andmed tegevuse juhendaja kohta;
  5) kinnitus, et taotleja vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele ja esitatud andmete õigsuse kohta.

  (4) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) loetelu Rakvere linna üritustest, kus taotleja on osalenud ja taotleja korraldatud üritustest Rakvere linnas taotluse esitamise aastale eelneva 18 kuu jooksul;
  2) loetelu auhinnalistest tulemusest taotluse esitamise aastale eelneva 18 kuu jooksul. Loetelu peab sisaldama festivali, konkursi jms nimetust, toimumise aega ja saavutatud tulemust;
  3) loetelu meediakajastuste kohta. Loetelu peab sisaldama artikli pealkirja, autori nime, avaldamise kuupäeva, väljaande nimetust, elektroonilise allika korral selle kättesaadavus (www);
  4) loetelu järgmisel eelarveaastal kavandatud tegevustest (ürituste jms korraldamine, osalemine üritustel ja festivalidel, konkurssidel ms);
  5) järmise eelarveaasta kavandatav eelarve, kus on eraldi välja toodud omafinantseering ja teistelt isikutelt saadav finantseering, sealhulgas mitterahaline toetus;
  6) motivatsioonikiri (1 lk A4) esinduskollektiivi nimetuse taotlemise kohta.

  (5) Rakvere Linnavalitsus kontrollib esitatud taotluste ja lisatud dokumentide vastavust määruse nõuetele ning esitab nõuetekohased taotlused Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjonile.

  (6) Kultuurikomsjon hindab taotlejate vastavust kriteeriumitele ning koostab eelnõu esinduskollektiiviks nimetamise ja esinduskollektiivi toetuse määramise kohta Rakvere linnavolikogule.

  (7) Rakvere linnavolikogu otsustab esinduskollektiiviks nimetamise järgmiseks kalendriaastaks hiljemalt jooksva aasta 01. oktoobril. Esinduskollektiive võib olla rohkem kui üks.

  (8) Esinduskollektiivi toetuse igale esinduskollektiivile määrab Rakvere linnavolikogu linnaeelarve vastuvõtmisel. Ühele esinduskollektiivile antava toetuse summa ei tohi ületada kultuuriseltsile antava tegevustoetuse 8-kordset määra.
[RT IV, 05.10.2013, 1 - jõust. 10.10.2013]

2. peatükk Tegevustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ja toetuse taotlemine 

§ 5.   Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  Toetust on õigustatud taotlema kultuuriselts;
  1) mille tegevuses regulaarselt osalevate isikute minimaalne arv on 8 ning kellest vähemalt 2/3 elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rakvere linn;
  2) mis on taotlemisele eelnevalt tegutsenud Rakvere linna haldusterritooriumil vähemalt 12 kuud;
  3) mis on nõuetekohaselt täitnud eelneval aastal Rakvere linna eelarvest saadud toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimused;
  4) millel puuduvad ajatamata maksuvõlad Rakvere linnavalitsuse (edaspidi: linnavalitsus) poolt taotluse vastavaks tunnistamise otsuse ning volikogu poolt taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt;
  5) mille suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

§ 6.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotleja esitab toetuse taotlemiseks Rakvere Linnavalitsusele taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid hiljemalt 15. oktoobriks veebipõhise toetuste taotlemise keskkonna kaudu.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) andmed taotleja kohta (nimi ja kontaktandmed, arveldusarve number);
  2) andmed taotleja tegevusvaldkondade kohta;
  3) taotleja tegevuses osalevate isikute koguarv ning neist Rakvere linna elanike arv;
  4) hoone või ruumi aadress, kus toimub taotleja regulaarne tegevus;
  5) tegevuskohana kasutatava hoone või ruumi kasutus- või omandiõigust tõendava dokument;
  6) taotleja tegevuskoha kasutamise (nädalapäevad ja kellaaeg) graafik;
  7) järgmise kalendriaasta kavandatav eelarve;
  8) andmed taotleja omafinantseeringu ja teistelt isikutelt saadavate toetuste kohta, sealhulgas mitterahaliste toetuste ja liikmemaksu kohta;
  9) andmed tegevuse juhendaja kohta;
  10) lühiülevaade taotleja tegevusest taotluse esitamise aastal ja järgneval kalendriaastal;
  11) taotleja tegevuses regulaarselt osalevate isikute nimekiri sh Rakvere linna elaniku kohta täiendavalt isikukood;
  12) kinnitus, et taotleja vastab käesolevas korras sätestatud nõuetele ja esitatud andmete õigsuse kohta;
  13) nõusolek järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile riiklike maksude nõuetekohase tasumise kohta.

  (3) Taotleja nõuetele vastavust on õigus kontrollida kogu taotluse menetlemise vältel Eesti Äriregistrist ja Eesti Rahvastikuregistrist. Kui saab teatavaks asjaolu, et taotleja ei vasta käesoleva korra nõuetele, on õigus jätta taotlus rahuldamata või toetus välja maksmata.
[RT IV, 28.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

§ 7.   Taotluse esitamine ja kontrollimine

  (1) Vormikohane taotlus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada linnavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 15. oktoobril. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks.

  (2) Rakvere Linnavalitsus kontrollib 30 päeva jooksul taotleja, esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse nõuetele. Puuduste korral määrab linnavalitsus tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel teeb linnavalitsus otsuse jätta taotlus läbi vaatamata ning volikogule esitamata.

  (3) Taotluse, mis on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtajast hiljem, esitamistähtaja võib taotleja algatusel ennistada, kui see on mööda lastud mõjuval põhjusel. Ennistamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus linnavalitsusele 14 kalendripäeva jooksul pärast takistava asjaolu äralangemist. Taotluse esitamise tähtpäeva ei ennistata, kui volikogu on vastu võtnud eelarve, millest toetust eraldatakse.

  (4) Taotluse esitamise tähtaja ennistamise otsustab linnavalitsus.

3. peatükk Tegevustoetuse eraldamine ja maksmine 

§ 8.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Linnavalitsus edastab nõuetele vastavad taotlused linnavolikogule. Linnavolikogu kultuurikomisjon teeb hiljemalt 2 kuu jooksul pärast Rakvere linna eelarve kinnitamist volikogule ettepaneku esitatud taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendeid.
[RT IV, 28.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

  (2) Taotlus jäetakse rahuldamata eelkõige juhul, kui:
  1) taotleja ei vasta toetuse saamise nõuetele;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja on jätnud esitamata varasema saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.
[RT IV, 28.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

  (3) Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta saadetakse taotlejale hiljemalt 7 tööpäeva jooksul arvates vastava otsuse tegemisest. Taotluse rahuldamise kohta tehtud otsus avalikustatakse Rakvere linna veebilehel www.rakvere.ee.
[RT IV, 28.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

  (4) Taotleja nõuetele vastavust on õigus kontrollida kogu taotluse menetlemise vältel. Kui saab teatavaks asjaolu, et taotleja ei vasta käesoleva määruse nõuetele, on õigus jätta taotlus rahuldamata või toetus välja maksmata.

§ 9.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Linnavalitsus maksab toetuse välja Rakvere linnavolikogu otsuse alusel kuni 30 päeva jooksul peale otsuse tegemist.

  (2) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) toetuse saajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) toetuse saaja on esitanud varasemalt Rakvere linnalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (3) Linnavalitsusel on õigus toetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.
[RT IV, 28.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

§ 10.   Toetuse kasutamise tingimused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) tagama igale harrastajale, võimaluse osaleda tegevuses vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas või vähemalt 8 tundi kuus;
  2) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  3) nimetama Rakvere linna enda toetajana;
  4) andma esimesel võimalusel linnavalitsusele teada oma tegevuse taotluses nimetatud mahus vähenemisest, peatumisest või lõppemisest;
  5) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  6) esitama linnavalitsusele nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud täiendavad dokumendid;
  7) osalema linna poolt kavandatud sündmustel, kui selle toimumisaeg on ette teatatud vähemalt kaks kuud;
  8) täitma muid käesolevas määruses nimetatud kohustusi.
[RT IV, 28.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

§ 11.   Eraldatud toetuse kasutamisest loobumine

  (1) Toetuse saajal on õigus toetuse kasutamisest loobuda, kui ilmnevad toetuse kasutamist takistavad vältimatud asjaolud.

  (2) Toetusest loobumise kohta esitab toetuse saaja linnavalitsusele veebikeskkonna kaudu avalduse, milles märgitakse ära toetusest taganemise põhjus ning kuupäev ja tagastatakse kasutamata toetus.
[RT IV, 28.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

4. peatükk Aruandlus ja järelvalve 

§ 12.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta linnavalitsusele aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt järgmise kalendriaasta 01. veebruariks

  (2) Kui toetuse saaja tegevus lõpeb enne kalendriaasta lõppu, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta linnavalitsusele aruande veebipõhise toetuse taotlemise keskkonna kaudu hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist. Kui tegutsemise aeg kalendriaastas on vähem, kui 9 kuud, on toetuse saaja kohustatud toetuse kasutamata osa tagastama (proportsionaalselt tegutsemata kuudega).

  (3) Toetuse saaja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus toeuse saaja kogutuludest;
  3) toetuse kasutamise otstarve (kululiikide kaupa);
  4) toetuse saaja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul (saavutused ja osavõtt valdkonna suurüritustest);
  5) harrastajate arv toetuse kasutamise ajal.
[RT IV, 28.09.2018, 7 - jõust. 01.10.2018]

§ 13.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab linnavalitsus. Linnavalitsusel on õigus:
  1) nõuda sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust tema tegevuskohas;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks;
  3) otsustada lepingu lõpetamine ning nõuda makstud toetus tagasi, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 03. detsembril 2012. a.

/otsingu_soovitused.json