Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Maarja-Magdaleena kalmistu kasutamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2016, 38

Maarja-Magdaleena kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 29.09.2016 nr 24

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Maarja-Magdaleena kalmistu eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab Maarja-Magdaleena vana ja uue kalmistu (edaspidi kalmistu) haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Maarja-Magdaleena vana kalmistu on tunnistatud ajaloomälestiseks ja seetõttu tuleb kalmistu haldamisel arvestada muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

  (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hauaplats - kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  2) hauakoht - koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  3) hauaplatsi valdaja - isik, kes on registreeritud hauaplatsi kasutajaks;
  4) hauarajatis - hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant, hauakamber jmt);
  5) hauatähis - ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis.

§ 2.   Kalmistu haldaja

  (1) Kalmistu haldaja on Tabivere vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ja kalmistu on määratud avalikuks kasutamiseks.

  (2) Vallavalitsusel on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepinguid.

§ 3.   Kalmistu tööaeg

  (1) Kalmistu on avatud iga päev.

  (2) Kalmistutöötaja kontaktandmed on avaldatud kalmistu infotahvlil ja valla kodulehel www.tabivere.kovpt.ee.

§ 4.   Hauaplatside andmise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistutöötaja, võttes võimaluse korral arvesse hauaplatsi taotleja soove.

  (2) Hauaplats antakse vastavalt taotleja soovile ühe- või mitmekohalisena.

  (3) Hauaplats antakse taotlejale tasuta kasutada tähtajatult.

  (4) Hauaplatsi kasutusse andmise kohta sõlmitakse kasutusleping. Kasutuslepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

  (5) Kirstuga matmisel on hauaplatsi suurus 2,5 x 2 m ühe kirstu matmiskoha kohta ning urniga matmisel 0,8 x 0,8 m ühe urni matmiskoha kohta.

  (6) Kalmistutöötaja näitab hauaplatsi taotlejale kätte hauaplatsi asukoha, tähistab kohapeal selle piirid ja kannab hauaplatsi kasutaja andmed matmiste registreerimise raamatusse.

§ 5.   Hauaplatsi kasutusõigus

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib soovi korral kasutusõiguse üle anda teisele isikule.

  (2) Kasutaja on kohustatud kasutusõiguse üleminekust teisele isikule teada andma kalmistutöötajale.

  (3) Hauaplatsi kasutaja surma korral läheb hauaplatsi kasutusõigus üle tema pärijatele.

  (4) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi kasutaja sellest kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on kalmistu haldajal õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matmisteks välja anda.

§ 6.   Hooldamata hauaplatsid

  (1) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata arvele võtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatuse ja märgistamise vastavalt kalmistuseadusele.

  (2) Hooldamata hauaplats antakse välja pealematmiseks vastavalt kalmistuseadusele.

§ 7.   Matmise registreerimine

  (1) Loa matmiseks annab kalmistutöötaja maetava isiku surmatõendi alusel, surnult sündinud laps maetakse arstliku surmateatise alusel.

  (2) Kalmistutöötaja registreerib matmise matmiste registreerimise raamatus.

§ 8.   Matmise kord

  (1) Kõik matmised tuleb registreerida kalmistutöötaja juures enne matmist.

  (2) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga.

  (3) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

  (4) Matmine toimub valgel ajal.

  (5) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5 - 2 meetrit maapinnast. Urniga matmisel peab matmise sügavus olema vähemalt 1 m.

  (6) Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja tagasi paigaldamine toimub matuse korraldaja kulul.

  (8) Matuse korraldaja korrastab pärast matmist hauaplatsi ja kõrvalolevatele haudadele tekitatud kahjustused.

§ 9.   Pealematmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

  (2) Kultuurilooliselt tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

§ 10.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa, mille kujundamisel tuleb järgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid ja -nõudeid, et hauaplatsi kujundus ei erineks oluliselt teistest kalmistul olevatest haudadest.

  (2) Iga hauaplats tähistatakse risti, hauaplaadi, -kivi või muu tähisega, millele on ilmastikukindlalt kantud maetu(te) perekonnanimi ning soovitavalt eesnimi, sünni- ja surmakuupäev.

  (3) Hauatähised (hauarist, -kivi, -sammas, -plaat), hauarajatised (äärekivi, valatud betoonrant, istepink, hekk kõrgusega kuni 0,5 m, piirdeaed jms) ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires.

  (4) Hauaplatsi kujundamiseks võib kasutada madalhaljastust ja puude kääbusvorme ning rahulikke värve. Kõrgema haljastuse (puud ja põõsad kõrgusega üle 2 m) võib uuel kalmistul rajada vaid vallavalitsuse loal. Vanal kalmistul teostatavateks haljastustöödeks peab olema lisaks vallavalitsuse loale ka Muinsuskaitseameti kirjalik luba.

  (5) Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on platsi kasutaja omand.

  (6) Hauarajatised peab hauaplatsi kasutaja rajama nii, et naaberplatsil uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

  (7) Hauarajatised, mis ei vasta kalmistul esitatud nõuetele, tuleb hauaplatsi kasutajal likvideerida ühe kuu jooksul pärast kasutajale hoiatuse tegemist.

  (8) Kõrge kunstiväärtusega ja ajalooliste hauatähiste ja piirete (vanemad kui 60 aastat) eemaldamine on keelatud. Kasutajata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi eraldamisel uuele kasutajale säilitatakse väärtuslikud hauatähised ja/või –rajatised.

§ 11.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamist korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad.

  (3) Hauaplatsi kasutajal tuleb plast-, klaas- ja metalljäätmed paigutada selleks ettenähtud konteineritesse. Biolagunevad jäätmed (lehed, oksad jms) tuleb viia selleks ettenähtud kohta.

§ 12.   Kalmistutöötaja õigused ja kohustused

  (1) Kalmistutöötaja on kohustatud jälgima hauaplatside korrashoidu ja võtma hooldamata platsid arvele.

  (2) Kalmistu kujunduspõhimõtete eiramisel on kalmistutöötajal õigus teha hauaplatsi kasutajale hoiatus. Hoiatuses juhitakse hauaplatsi kasutaja tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse matmisplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg.

  (3) Kalmistutöötaja on kohustatud hoidma korras kalmistu üldkasutatavad alad.

  (4) Kalmistutöötaja lähtub heakorra tagamisel Tabivere valla heakorraeeskirjast ja oma lepingujärgsetest tööülesannetest

  (5) Kalmistutöötajal on õigus vanal kalmistul Muinsuskaitseameti loal eemaldada või määrata eemaldamiseks kalmistu ilmet rikkuvad või ohtlikud puud ja põõsad.

§ 13.   Keelatud tegevused

  Kalmistul on keelatud:
  1) risustada, rikkuda ja rüüstada hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
  2) omavoliliselt raiuda kasvavaid puid ja põõsaid;
  3) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistutöötaja loata;
  4) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
  5) kalmistu jäätmemahutitesse olemjäätmete panemine;
  6) teha lõket;
  7) laiendada omavoliliselt hauaplatsi;
  8) oma tegevusega häirida kalmistu rahu;
  9) matta loomi.

§ 14.   Kalmistu haldaja kohustused

  (1) Kalmistu haldaja peab tagama kalmistul:
  1) matmiseks ja haudade korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  2) infotahvli, kus on märgitud kalmistutöötaja tööaeg ja telefoninumber ning kalmistu kasutamise eeskiri;
  3) parkimisplatsi ja biolagunevate jäätmete ladestuspaiga olemasolu ja korrashoiu;
  4) kalmistujäätmete kogumise mahutite olemasolu;

  (2) Kalmistu haldaja on kohustatud korraldama kalmistu üldkasutatavate alade (üldkasutatavad platsid, parklad, kalmistusisesed ja sõiduteega piirnevad teed jmt) korrashoiu.

§ 15.   Kalmistu laiendamine

  Kalmistut võib laiendada detailplaneeringu alusel, milles nähakse ette kalmistu jaotus kvartaliteks, hauaplatsidele juurdepääsuteede ja -radade paiknemine, ehitiste asukoht jmt.

§ 16.   Kalmistu sulgemine

  (1) Vallavalitsuse hallatava kalmistu matmiseks sulgemise otsustab vallavolikogu.

  (2) Kalmistu sulgemise otsuses määratakse kindlaks tingimused ja kord suletud kalmistu edasise kasutamise, hooldamise ja kaitse korraldamiseks.

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Sirje Simmo
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json