SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2017, 17

Sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 9
RT IV, 29.03.2016, 363
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.02.2017RT IV, 02.03.2017, 2605.03.2017
28.09.2017RT IV, 05.10.2017, 1201.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 ja § 14 lg 1 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja korra rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linna elanikele ja vältimatu abi korras isikutele, kes abi vajamise hetkel viibivad Kuressaare linna haldusterritooriumil.

§ 2.   Terminid
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

2. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUTEST SÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 3.   Toetuse maksmise tingimused
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

§ 4.   Perekonna sissetulekutest sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemine
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

§ 5.   Perekonna sissetulekutest sõltuvate sotsiaaltoetuste määramine
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

§ 6.   Toetuse määramisest keeldumine
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Perekonna sissetulekutest sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmine
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

3. peatükk PEREKONNA SISSETULEKUTEST MITTESÕLTUVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 8.   Toetuse maksmise tingimused
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

§ 9.   Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

§ 10.   Hooldus- ja eestkosteperede toetus
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

§ 11.   Õpilaste ühistransporditoetus

  (1) Ühistransporditoetust linnasisesel kommertsliiniveol võimaldatakse rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linnas elavatele Kuressaare linna üldhariduskoolide ja Kuressaare Ametikoolis põhikooli baasil kutseharidust omandavale õpilasele õppeperioodil.

  (2) Ühistransporditoetus maakonnaliinidel võimaldatakse rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linnas elavale, kuid mitte Kuressaare linnas asuvas koolis põhiharidust omandavale õpilasele.

  (3) Toetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale kirjaliku taotluse.

§ 12.   Linnasisene ühistransporditoetus pensionäridele

  Linnasisesel kommertsliiniveol võimaldatakse ühistransporditoetust rahvastikuregistri järgselt Kuressaare linna vanaduspensioni-, töövõimetuspensioni ja toitjakaotuspensioni saajatele.

4. peatükk RIIGIEELARVEST FINANTSEERITAVAD SOTSIAALTOETUSED 

§ 13.   Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

§ 14.   Vajaduspõhise peretoetuse maksmine
[Kehtetu - RT IV, 05.10.2017, 12 - jõust. 01.01.2018]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Vaidluse lahendamine

  Kuressaare linna eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie linnavalitsuse kaudu maavanemale.

§ 16.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määruse rakendamine

  (1) Linnavalitsus võib määruse rakendamiseks kehtestada täpsustatud nõudeid sotsiaaltoetuste määramiseks ja maksmiseks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json