Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

PlaneerimineDetailplaneering

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 15

Planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse planeerimisseaduse, ehitusseadustiku ja teiste planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate õigusaktidega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmise jaotust Viljandi linnas.

  (2) Viljandi Linnavalitsuse struktuuriüksuste (edaspidi linnavalitsuse struktuuriüksused), ametnike ja töötajate ülesanded planeerimise ja ehitusalastes tegevustes määratakse struktuuriüksuste põhimäärustes ning ametnike ja töötajate ametijuhendites.

§ 2.   Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) pädevus planeeringute koostamise korraldamisel ja ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Lisaks seadustest tulenevale pädevusele on linnavolikogu pädevuses planeeringute koostamise korraldamisel ja ehitusalase tegevuse korraldamisel:
  1) üleriigilise planeeringu koostamisel arvamuse avaldamine;
  2) riigi eriplaneeringuga kavandatava olulise ruumilise mõjuga ehitise püstitamiseks asukoha eelvaliku ning riigi eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
  3) kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse andmine maakonnaplaneeringule;
  4) kohaliku omavalitsuse kooskõlastuse andmine linna naabrusesse jääva kohaliku omavalitsusüksuse üldplaneeringule (sh teemaplaneering) ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule;
  5) üldplaneeringu teemaplaneeringu algatamine;
  6) üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine või algatamisest keeldumine, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine või vastuvõtmisest keeldumine, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine või mittekehtestamine;
  7) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine üheaegselt üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamisega;
  8) eratee avalikuks kasutamiseks määramine;
  9) linnavolikogu poolt algatatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine;
  10) ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine planeeringu koostamise ajaks.

§ 3.   Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) pädevus planeeringute koostamise korraldamisel

  Lisaks seadustest tulenevale pädevusele on linnavalitsuse pädevuses planeeringute koostamise korraldamisel:
  1) detailplaneeringu koostamise algatamine või algatamisest keeldumine, detailplaneeringu vastuvõtmine või vastuvõtmisest keeldumine, välja arvatud volikogu pädevuses olevad planeeringud;
  2) keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine üheaegselt detailplaneeringu koostamise algatamisega, välja arvatud volikogu pädevuses olevad planeeringud;
  3) planeerimisseaduses ja muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud juhtudel kohaliku omavalitsuse arvamuse andmine üldplaneeringu (sh teemaplaneering), kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise korraldamisel;
  4) detailplaneeringu koostamise lõpetamine, välja arvatud volikogu pädevuses olevad detailplaneeringud;
  5) linna huvides servituutide seadmise otsustamine;
  6) ostueesõiguse teostamise otsustamine, kui müüakse kinnisasi, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee (või ühiskommunikatsioonide rajatis);
  7) detailplaneeringu koostamise kohustuse korral olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone püstitamise või laiendamise lubamine detailplaneeringut koostamata;
  8) katastriüksuse sihtotstarbe määramise ja muutmise otsustamine maakatastriseaduse alusel detailplaneeringut koostamata.

§ 4.   Linnavalitsuse struktuuriüksuste pädevus planeeringute koostamise korraldamisel

  Linnavalitsuse struktuuriüksuste pädevuses planeeringute koostamise korraldamisel on:
  1) planeerimisseadusest tulenevate planeerimisalase tegevuse korraldaja ülesannete täitmine, sh planeeringu koostamise käigus otsuste eelnõude koostamine, planeeringute esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks ning üldplaneeringu ülevaatamise korraldamine, välja arvatud majandusameti pädevuses olevad ülesanded;
  2) planeeringute koostamine ja koostamise tellimise korraldamine;
  3) üleriigilise planeeringu, riigi eriplaneeringu, maakonnaplaneeringu, Viljandi valla üldplaneeringu ja Viljandi valla kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamises osalemine linna nimel;
  4) üldplaneeringu vastavusse viimine kehtestatud kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga ning üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuga;
  5) üldplaneeringu vastavusse viimine pärast üldplaneeringu kehtestamist muudetud või kehtestatud õigusaktidega või jõustunud kohtuotsusega;
  6) halduslepingu sõlmimine huvitatud isikuga detailplaneeringu koostamise või detailplaneeringu koostamise tellimise üleandmiseks;
  7) detailplaneeringu realiseerimisest huvitatud isikuga halduslepingu sõlmimine, millega huvitatud isik võtab kohustuse detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks katmiseks;
  8) detailplaneeringu vastavusse viimine pärast detailplaneeringu kehtestamist muudetud või kehtestatud õigusaktidega või jõustunud kohtuotsusega;
  9) planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine;
  10) keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu andmine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise korraldamine;
  11) ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemine vastuvõetud planeeringu alusel;
  12) planeeringute ning planeerimismenetluses kogutud teabe säilitamise ja kättesaadavuse tagamise korraldamine.

§ 5.   Ehitusalase tegevuse korraldamise taotluste esitamine toimub Viljandi linnas riikliku ehitisregistri kaudu.

§ 6.   Linnavalitsuse pädevus ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Linnavalitsuse pädevuses ehitusalase tegevuse korraldamisel on:
  1) detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine;
  2) uue hoone ja avalikus kasutuses oleva hoone ehitusprojekti kinnitamine, ehitusloa väljastamine, väljastamisest keeldumine ja ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
  3) hoone laiendamisel üle 33% hoone ehitusprojekti kinnitamine, ehitusloa väljastamine, väljastamisest keeldumine ja ehitusloa kehtetuks tunnistamine;
  4) hoone laiendamisel ehitusteatise alusel ehitusprojekti kinnitamine ja ehitamise alustamise lubamine, kui hoone ehitusalune pind ületab 500 m²;
  5) avalikult kasutatava tee ehituseks projekteerimistingimuste andmine, andmisest keeldumine;
  6) detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  7) olulise avaliku huviga rajatise ehituseks ehitusloa väljastamine, väljastamisest keeldumine ja kehtetuks tunnistamine;
  8) keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemine ehitusloa või ehitusteatise alusel ehitamise menetluses, kui ehitusloa väljastab ja ehitusteatise alusel ehitamise alustamist lubab linnavalitsus;
  9) ehitamise käigus tehtavate ehitusprojekti muudatuste kinnitamine, kui ehitusloa väljastab ja ehitusteatise alusel ehitamise alustamist lubab linnavalitsus;
  10) ehitise või selle osa kasutusotstarbe muutmine, kui ehitise või selle osa kasutusotstarbe muutmisega kaasneb katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.

§ 7.   Linnavalitsuse struktuuriüksuste pädevus ehitusalase tegevuse korraldamisel

  Linnavalitsuse struktuuriüksuste pädevuses ehitusalase tegevuse korraldamisel on:
  1) projekteerimistingimuste taotluse menetlemine, projekteerimistingimuste eelnõu koostamine;
  2) projekteerimistingimuste andmine, projekteerimistingimuste andmisest keeldumine, nende muutmine ja kehtetuks tunnistamine, välja arvatud linnavalitsuse pädevuses olevad projekteerimistingimused;
  3) ehitise ehitusloa taotluse menetlemine, ehitusloa eelnõu koostamine;
  4) ehitise ehitusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine, ehitusloa kehtetuks tunnistamine, välja arvatud linnavalitsuse pädevuses olevad ehitusload;
  5) ehitise ehitusteatise menetlemine, ehitusteatise alusel ehitamise alustamise lubamise või keelamise otsustamiseks eelnõu ettevalmistamine;
  6) ehitise ehitusteatise alusel ehitamise alustamise lubamise või keelamise otsustamine, välja arvatud linnavalitsuse pädevuses olevad ehitusteatised;
  7) ehitamise käigus tehtavate ehitusprojekti muudatuste kinnitamine, välja arvatud linnavalitsuse poolt kinnitatavad ehitusprojektid;
  8) ehitise ehitusdokumentide vastuvõtmine ja kontrollimine;
  9) ehitise kasutusloa taotluse menetlemine, kasutusloa väljastamine või väljastamisest keeldumine, kasutusloa kehtetuks tunnistamine;
  10) ehitise kasutusteatise menetlemine, teatises märgitud ehitise või selle osa kasutamise lubamise või keelamise otsustamine;
  11) rajatava puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine;
  12) keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõjude hindamise korraldamine ning eelhinnangu kohase keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemine ehitus- või kasutusloa või ehitus- või kasutusteatise menetluses, välja arvatud linnavalitsuse pädevuses olevad ehitusload ja ehitusteatised;
  13) asendusistutuse koha ja haljastuse liikide määramine juhul, kui planeeringu ja/või
projekteerimistingimustega kavandatud haljastuse rajamise võimalus on ära langenud;
  14) ehitise või selle osa, millega kaasneb oluline või kõrgendatud oht või mille ehitamisega on kaasnenud üleliia koormav püsiv negatiivne mõju, lammutamise korraldamine;
  15) ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle riikliku järelevalve teostamine, sealhulgas ehitise või ehitamise nõuetele vastavuse kontrollimine.

§ 8.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.02.2004 määrus nr 49 „Viljandi linna ehitusmäärus“.

§ 9.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json