Teksti suurus:

Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 20

Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruse nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Setomaa Vallavolikogu 30.10.2017 määruses nr 1 „Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
1) § 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠4. Komisjoni esimehele makstav tasu
(1) Volikogu alatise komisjoni esimehele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 100 eurot kalendrikuus. Komisjoni esimehele makstakse lisaks komisjoni tööst osavõtu eest tasu 50 eurot koosolek.
(2) Komisjoni esimehe volikogu liikme volituste peatumise või ennetähtaegse lõppemise korral makstakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu komisjoni aseesimehele. “.
2) § 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Käesoleva määruse paragrahvis 4, 5 ja 6 sätestatud tasu ei maksta volikogu esimehele ja volikogu aseesimehele.“
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json