Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Krootuse Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 29

Krootuse Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 25.09.2018 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab Krootuse Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning hooldekodu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise alused.

  (2) Hooldekodu on Kanepi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Hooldekodu asukoht ja aadress on Pargi 4, Krootuse küla, Kanepi vald, 63514 Põlva maakond.

  (4) Hooldekodu on hoolekandeasutus, mis osutab ööpäevaringselt väljaspool isiku kodu üldhooldusteenust, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (5) Hooldekodul võib olla oma nimetusega pitsat ja sümboolika. Hooldekodu sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab hooldekodu juhataja käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (6) Hooldekodu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Ülesanded

  (1) Hooldekodu ülesanne on luua eakatele ja puudega isikutele võimalus elada inimväärset ja turvalist elu hoolekandeasutuses ning osutada klientidele vajalikke sotsiaalteenuseid.

  (2) Hooldekodu täidab oma tegevusvaldkonnas järgmisi ülesandeid:
  1) tagab hooldekodus viibivatele isikutele turvalised elamistingimused;
  2) korraldab hooldekodus viibivatele isikutele toitlustamist ja hooldamist;
  3) korraldab koostööd raviteenust osutavate isikutega, tagamaks klientide tervise kontrolli, esmatasandi arstiabi ja vajadusel haiglasse paigutamise;
  4) rakendab nõuetekohaseid hooldusmeetodeid;
  5) koostab hooldekodus viibivatele isikutele hooldusplaani ja vaatab selle üle vähemalt üks kord poolaastas, tagab teenuse saajatele hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis;
  6) korraldab hooldekodus viibivate isikute vaba aja sisustamise;
  7) teostab vajadusel ja võimalusel avahooldust;
  8) juhendab ja abistab klienti igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel;
  9) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega, võimaldamaks klientide tegevusvõime arendamiseks ja säilitamiseks vajalikke erialaspetsiifilisi sotsiaal- ja sellega seonduvaid teenuseid;
  10) nõustab ja informeerib klientide sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid isikuid;
  11) osutab muid sotsiaalteenuseid;
  12) korraldab vajalikku majandustegevust;
  13) algatab hoolekande arendusprojekte ja osaleb nendes;
  14) arendab koostööd teiste sarnaste asutuste ja organisatsioonidega Eestis ja välisriikides.

§ 3.   Hooldekodu poolt osutatavad teenused

  (1) Hooldekodu osutab sotsiaalteenust, milleks on väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus.

  (2) Lähtudes Kanepi valla vajadustest võib hooldekodu osutada ka muid sotsiaalteenuseid (näiteks sotsiaalnõustamine, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus, koduteenus, eluasemeteenused, igapäevaelu toetamise teenus).

§ 4.   Tegevuse põhimõtted

  (1) Hooldekodul on õigus:
  1) osutada tasulisi teenuseid vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel (ajutine viibimine, toitlustamine või muud teenused);
  2) saada vallavalitsuselt ja selle ametnikelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

  (2) Hooldekodu teeb oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikute ning vabatahtlike organisatsioonidega.

  (3) Abi taotlemine ja teenuste osutamine peab säilitama kliendi eneseväärikuse ning toetama tema võimalikult iseseisvat toimetulekut.

  (4) Hooldekodus üldhooldusteenuse kasutamise korra kehtestab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 5.   Personal ja juhtimine

  (1) Hooldekodu töötajate koosseisu, palgajuhendi ning töötasu määrad kinnitab hooldekodu juhataja esitades selle koondtabelina enne kinnitamist vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

  (2) Töötamine hooldekodus toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Hooldekodu tööd juhib juhataja, kellega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Hooldekodu juhataja vabale ametikohale korraldatakse avalik konkurss. Hooldekodu juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (5) Hooldekodu juhataja:
  1) korraldab hooldekodu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) võtab tööle hooldekodu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud;
  3) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  4) kinnitab hooldekodu töökorraldusreeglid, töökaitsealased juhendid, töötajate ametijuhendid jms;
  5) annab hooldekodu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  6) koostab hooldekodu eelarve eelnõu ja vastutab volikogu poolt kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  7) kogub algdokumendid, esitab need koos tööaja arvestustabeliga ettenähtud ajaks vallavalitsusele, koostab ja esitab hooldekodu töö aruanded;
  8) tegutseb hooldekodu nimel ja esindab hooldekodu ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul, kui riigi või Kanepi valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  9) tagab hooldekodu valdusse antud vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  10) vastutab hooldekodu tuleohutuse ja tervisekaitse nõuetest kinnipidamise eest;
  11) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (6) Hooldekodu juhatajal on õigus:
  1) teha tehinguid hooldekodu eelarve piires, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele, sh sõlmida hooldekodu hooldamise lepinguid (hoolduslepinguid) volikogu ja vallavalitsuse poolt määratud tingimustel;
  2) hallata ja kasutada hooldekodu valduses olevat vallavara volikogu kehtestatud korras.

§ 6.   Vara, finantseerimine ja aruandlus

  (1) Hooldekodu vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud
rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Hooldekodu valduses olev vara on Kanepi valla omand.

  (3) Hooldekodu kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu
kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku
majandamise.

  (4) Hooldekodu rahastamine toimub vallaeelarve vahenditest, hooldekodu enda majandustegevusest ja tasuliste teenuste osutamisel saadud tuludest, fondidest või juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ja sihtotstarbelistest eraldistest.

  (5) Hooldekodul on oma eelarve Kanepi valla eelarve osana.

  (6) Hooldekodu raamatupidamist ja aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (7) Hooldekodu asjaajamist korraldatakse juhataja kehtestatud asjaajamiskorra järgi.

  (8) Hooldekodu võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Kui annetaja oma soovi ära näidanud ei ole, toimub annetatud vahendite kasutamine hooldekodu juhataja ja vallavalitsuse ühisotsusel.

  (9) Hooldekodu kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

§ 7.   Ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Hooldekodu ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Hooldekodu ei korraldata ümber või selle tegevust ei lõpetata enne nelja kuu möödumist sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast.

§ 8.   Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

  Hooldekodu põhimääruse kehtestab volikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kõlleste Vallavolikogu 29.10.2010 määruse nr 15 „Krootuse Hooldekodu põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json