SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Põlgaste Pansionaadis, Saverna Hooldekodus ja Krootuse Hooldekodus üldhooldusteenuse kasutamise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 31

Põlgaste Pansionaadis, Saverna Hooldekodus ja Krootuse Hooldekodus üldhooldusteenuse kasutamise kord

Vastu võetud 25.09.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord kehtestab isikute Põlgaste Pansionaadis, Saverna Hooldekodus ja Krootuse Hooldekodus (edaspidi hooldekodu) üldhooldusteenuse kasutamise kord (edaspidi kord).

  (2) Alalisele hooldusele võetakse:
  1) eakad;
  2) puudega isikud;
  3) isikud, kes vajavad ööpäevaringset kõrvalabi.

  (3) Hoolduse tellijaks võivad olla:
  1) hoolduse vajaja, tema seadusjärgsed ülalpidajad, eestkostjad;
  2) kohalikud omavalitsused;
  3) ettevõtted, asutused;
  4) teised hooldusasutused.

§ 2.   Hooldekodusse vastuvõtmine

  (1) Hooldekodu osutab sotsiaalteenuseid eelkõige Kanepi valla elanikele. Väljastpoolt Kanepi valda võetakse kliente vastu vabade kohtade olemasolul.

  (2) Hooldekodusse vastuvõtmine toimub hoolduse tellija(te) ja Kanepi Vallavalitsuse, keda esindab hooldekodu juhataja vahel sõlmitud hoolduslepingu alusel.

  (3) Hooldekodusse elama asumiseks on vaja järgmised dokumendid:
  1) kehtiv isikut tõendav dokument;
  2) arstitõend tervisliku seisundi kohta;
  3) puude olemasolu korral kehtiv arstliku ekspertiisi otsus;
  4) hoolduslepingu sõlmimisel isiku esindaja isikut tõendav dokument;
  5) isiku elukohajärgse omavalitsuse korraldus, kui hoolduskulude eest tasub omavalitsus.

  (4) Hooldekodusse vastuvõtmisel täidetakse isiku kohta 30 päeva jooksul teenuse osutamise alustamisest arvates hooldusplaan.

  (5) Isiku vastuvõtmisel hooldekodusse peavad kaasas olema vähemalt viie päeva ravimid. Ravimite vastuvõtmine dokumenteeritakse.

§ 3.   Hooldekodusse paigutamine

  (1) Hooldekodusse vastuvõtmise otsustab hooldekodu juhataja.

  (2) Hooldekodu juhataja valib toa vastavalt hoolealuse tervislikule seisundile, erivajadusele, eale ja olemasolevatele võimalustele.

§ 4.   Õigused ja kohustused

  (1) Hooldekodu koha saamisel lepib taotleja hooldekodu juhatajaga kokku isiku saabumise kuupäeva või teavitab viie tööpäeva jooksul kohast loobumisest.

  (2) Hooldekodu hoolduskulud kaetakse hooldatava rahalistest vahenditest, tema seadusjärgsete ülalpidajate või teise isiku rahalistest vahenditest ning vajadusel täiendavalt omavalitsuse poolt. Lepinguga määratakse kindlaks hooldekodu hoolduskulude tasumise kord ja jaotus.

  (3) Isik, kes on sunnitud haiglas oleku või muu põhjuse tõttu ajutiselt hooldekodust eemal viibima, tasub täies mahus kümme päeva kohamaksu, üheteistkümnendast päevast alates arvestatakse kohamaksust maha toiduraha. Isiku haiglas viibimisel tasub haigla voodipäevatasu hooldekodu.

  (4) Hooldekodul on õigus hoolduslepingu kohased tekkinud isikute võlgnevused sisse nõuda kohtu kaudu.

§ 5.   Hoolduslepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

  (1) Isiku hooldekodusse vastuvõtmisel sõlmivad osapooled, hooldekodu juhataja, hooldust vajav isik ja/või tema seadusjärgne ülapidaja/esindaja, lepingu.

  (2) Lepingus määratakse kindlaks:
  1) osapoolte kohustused;
  2) osapoolte õigused;
  3) osapoolte vaheline arvlemine;
  4) lepingu tähtaeg, muutmine, lõppemine ja lõpetamine;
  5) muud tingimused.

  (3) Muudatuste tegemine hoolduslepingus toimub poolte kokkuleppel. Lepingu muutmist taotlev pool esitab oma taotlused kirjalikult 10 päeva enne soovitud muudatuse rakendamist.

  (4) Hoolduslepingu lõpetatakse:
  1) osapoolte kirjaliku taotluse alusel, teatades sellest 30 päeva ette;
  2) kui hooldajal ei ole võimalik osutada hooldatavale vajaminevat teenust;
  3) kui lepingu osapool(ed) on teadlikult varjanud hooldusele võetu terviseseisundit;
  4) kui üks pool rikub või jätab täitmata lepingust tulenevad kohustused;
  5) kui isik rikub korduvalt ja olulisel määral hooldekodu kodukorda, ei allu korraldustele, põhjustades seega tõsiseid häireid hooldekodu töökorralduses;
  6) hooldust vajanud isiku surma korral.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kanepi Vallavolikogu 21.08.2009 määrus nr 15 „Põlgaste pansionaati suunamise, vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise eeskiri“;
  2) Valgjärve Vallavolikogu 19.04.2016 määrus nr 13 „Saverna Hooldekodusse paigutamise tingimused ja hoolduskulude katmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json