Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Türi valla küla- või alevikuvanema statuut ja küla- või alevikuvanema tööga seotud osaliste kulude kompenseerimise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 34

Türi valla küla- või alevikuvanema statuut ja küla- või alevikuvanema tööga seotud osaliste kulude kompenseerimise kord

Vastu võetud 27.09.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi valla külade ja alevike (edaspidi küla) vanemate valimise kord, küla- või alevikuvanema õigused ja kohustused ning küla- või alevikuvanema tegevusega seotud osaliste kulude hüvitamist võimaldava sihtotstarbelise toetuse taotlemise kord.

§ 2.  Küla- või alevikuelanik ja valimisõigus

 (1) Küla- või alevikuelanik (edaspidi külaelanik) määruse mõistes on inimene, kellel on vastavas külas alaline elukoht või kinnisvara.

 (2) Valimisõigus määruse mõistes on õigus osaleda küla- või alevikuvanema valimisel.

 (3) Valimisõiguslik on 16-aastane ja vanem külaelanik.

§ 3.  Külaelanike üldkoosolek

 (1) Külaelanike üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek) on kogu, kuhu kuuluvad valimisõiguslikud külaelanikud.

 (2) Naaberkülad võivad külade ühiste huvide tagamiseks ja külade tegevuse korraldamiseks moodustada ühise üldkoosoleku, kuhu kuuluvad kõikide koostööd tegevate külade valimisõiguslikud külaelanikud.

§ 4.  Küla- või alevikuvanem

 (1) Küla- või alevikuvanem (edaspidi külavanem) on külaelanike ja nende ühiste huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses külaelanike ühistest seisukohtadest ja külas väljakujunenud tavadest ning Türi valla ja küla arengukavast ning kehtivatest õigusaktidest.

 (2) Olukordades, kus tegevus ei ole reguleeritud kehtivate õigusaktidega, tegutseb külavanem üldinimlikest seisukohtadest ning heast tavast lähtudes.

 (3) Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast.

 (4) Külavanem on usaldusamet, mitte töökoht.

 (5) Külavanem on aruandekohustuslik külaelanike üldkoosoleku ees.

 (6) Koostööd tegevad naaberkülad võivad valida ühise külavanema.

2. peatükk KÜLAVANEMA VALIMINE, KÜLAVANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING KÜLAVANEMA VOLITUSTE LÕPPEMINE 

§ 5.  Külavanema volituste kestus

  Külavanema volituste aja määrab üldkoosolek.

§ 6.  Külavanema kandidaat

 (1) Külavanema kandidaadi võib üles seada iga valimisealine külaelanik. Kui kandidaat ei osale koosolekul, on kandideerimiseks vajalik kandidaadi kirjalik nõusolek.

 (2) Külavanema kandidaadi võib seada üles enne valimiseks korraldatud üldkoosolekut või üldkoosolekul.

§ 7.  Külavanema valimine

 (1) Külavanem valitakse üldkoosolekul.

 (2) Külavanema valimise algatab küla või külade toimkond (külaelanike aktiiv), kutsudes selleks kokku üldkoosoleku.

 (3) Teade üldkoosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra kohta avaldatakse vähemalt 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade pannakse üles külas teadete ülespanemise kohal ja soovituslikult avaldatakse ajalehes Türi Rahvaleht ning Türi valla veebilehel.

 (4) Üldkoosolekul osalejad registreeritakse ning üldkoosolekul osalemist kinnitab külaelanik allkirjaga registreerimislehel. Üldkoosoleku käik ja otsustused protokollitakse.

 (5) Koosoleku algul valitakse koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku juhataja juhib koosolekut ning korraldab hääletamise. Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastavad protokolli.

 (6) Külavanem valitakse hääletamise teel. Hääletamise viis (salajane või avalik) otsustatakse üldkoosolekul. Igal üldkoosolekul osaleval külaelanikul on külavanema valimiseks üks poolthääl.

 (7) Hääletamiseks seatakse üles kandidaadid. Üles seatud kandidaat peab külavanema kandidaadiks üles seadmise kohta andma suuliselt nõusoleku. Vastav asjaolu märgitakse protokolli.

 (8) Avalikul hääletamisel tehakse valik käe tõstmisega ning hääletaja peab saama hääletada, kas ta on kandidaadi poolt vastu või erapooletu.

 (9) Salajase hääletamise korral kantakse hääletamissedelile kandidaatide nimed esitamise järjekorras. Kui kandidaate on üks, tuleb hääletamissedel vormistada viisil, et hääletaja saab avaldada, kas ta on kandidaadi poolt või vastu või on kandidaadi suhtes erapooletu. Hääletaja märgistab hääletamissedelil selle kandidaadi nime, kelle poolt ta hääletab, või ühe kandidaadiga hääletussedelil vastavalt, kas ta on kandidaadi poolt, vastu või jääb erapooletuks. Hääletamissedelite täitmise täpsem kord lepitakse koosolekul eelnevalt kokku ning vastav kokkulepe märgitakse protokollis.

 (10) Hääletamine lõpeb, kui koosoleku juhataja on selle lõppenuks kuulutanud.

 (11) Hääletamissedel, millel on märgistatud rohkem kui ühe kandidaadi nimi või millel ei ole märgistatud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks.

 (12) Kandidaat osutub valituks, kui tema poolt hääletab rohkem kui pool üldkoosolekul osalevaid valimisõiguslikke külaelanikke.

 (13) Hääletamistulemused teeb koosoleku juhataja avalikult teatavaks ning hääletamistulemused märgitakse koosoleku protokolli.

 (14) Kui ükski esitatud kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse kordushääletamine. Kordushääletamisel jäävad kandideerima kaks enim hääli saanud kandidaati. Kui on üks kandidaat ja ta ei saavuta vajalikku häälteenamust, korraldatakse uus valimine, kusjuures hääletamise läbinud kandidaati enam üles seada ei saa.

 (15) Kui ka kordushääletusel ei saa üks kandidaat vajalikku häälteenamust või kui kandidaadid saavad võrdselt hääli, jääb sellel koosolekul külavanem valimata ning külavanema valimiseks kutsutakse kokku uus üldkoosolek.

 (16) Külavanema valimise korral esitab koosoleku juhataja kümne (10) päeva jooksul koosoleku toimumise päevast arvates protokolli (või selle koopia) koos koosolekul osalenud külaelanike registreerimislehega (või selle koopiaga) Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus). Esitatud dokumentidest jäävad ametiasutusele koopiad, originaalid säilitatakse külavanema juures.

 (17) Avaliku halduse (vallavalitsuse) ülesannete täitmiseks sõlmib Türi vallavanem valitud külavanemaga lepingu.

§ 8.  Külavanema õigused ja kohustused

 (1) Külavanemal on õigus:
 1) esindada külaelanikke külaelu korralduslikes küsimustes Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu), Türi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus), ametiasutuse ja Türi valla kui omavalitsusorganite tööorganite ees ning võtta sõnaõigusega osa Türi Vallavolikogu istungitest;
 2) teha ettepanekuid külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks ning külaelu probleemide lahendamiseks vallavolikogule ja vallavalitsusele;
 3) saada vallavalitsuselt ja ametiasutuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
 4) kutsuda kokku üldkoosolekuid ja algatada külaelu probleemide lahendamiseks arutelusid;
 5) astuda külavanema ametist tagasi, kutsudes selleks kokku üldkoosoleku.

 (2) Külavanem on kohustatud:
 1) edastama külaelu korraldamisega seotud külaelanike ühiseid soove ja ettepanekuid vallavalitsusele ja ametiasutusele ning muudele asjakohastele institutsioonidele;
 2) edastama külaelanikele vallavalitsuselt, ametiasutuselt ja mujalt saadud külaelanikke puudutavat informatsiooni;
 3) teavitama vallavalitsust või ametiasutust küla probleemidest;
 4) vallavalitsusega sõlmitud lepingu korral täitma lepinguga võetud kohustusi;
 5) ärgitama külaelanikke koostööle;
 6) korraldama vähemalt üks kord aastas küla üldkoosoleku ja esitama külaelanikele aruande oma tegevuse kohta;
 7) tagama küla puudutava dokumentatsiooni säilimise.

§ 9.  Külavanema volituste lõppemine

 (1) Külavanema volitused lõpevad volituste perioodi lõppemisega, tagasi astumise või tagasi kutsumisega.

 (2) Külavanem võib ise igal ajal külavanema ametist tagasi astuda. Tagasi astumiseks peab külavanem kutsuma kokku üldkoosoleku ning esitama tagasiastumise avalduse üldkoosolekule. Üldkoosoleku juhataja märgib avaldusele koosoleku toimumise kuupäeva ning viseerib avalduse. Külavanem on kohustatud viseeritud avalduse (või koopia) ja koosolekust osavõtjate registreerimise lehe (või koopia) 10 (kümne) tööpäeva jooksul esitama ametiasutusele. Avalduse alusel loetakse külavanema ja vallavalitsusega vahel sõlmitud leping lõppenuks.

 (3) Üldkoosolek võib külavanema igal ajal tagasi kutsuda. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse üldkoosolekul. Üldkoosoleku kutsub kokku küla või külade toimkond. Teade üldkoosoleku toimumise koha ja aja kohta avaldatakse vähemalt 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist. Teade pannakse üles külas teadete ülespanemise kohal ja soovituslikult avaldatakse ajalehes Türi Rahvaleht ning Türi valla veebilehel.

 (4) Üldkoosolek valib koosoleku juhataja ja protokollija ning koosolek protokollitakse. Külavanema tagasikutsumine otsustatakse salajasel hääletamisel. Külavanem loetakse tagasi kutsutuks, kui selle poolt hääletab rohkem üldkoosolekul osalenud külaelanikest kui vastu.

 (5) Üldkoosoleku juhataja edastab protokolli (või selle koopia) koos üldkoosolekul osalenud külaelanike registreerimislehega (või selle koopiaga) ametiasutusele 10 (kümne) tööpäeva jooksul üldkoosoleku toimumisest arvates. Protokolli alusel loetakse külavanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitud leping lõppenuks.

3. peatükk KÜLAVANEMA KULUDE OSALINE KOMPENSEERIMINE 

§ 10.  Külavanema tegevusega seotud kulu osaline kompenseerimine

 (1) Vallavalitsuse antud ülesannete täitmiseks ning ülesannete täitmisel tehtud kulu osaliseks kompenseerimiseks sõlmitakse külavanemaga või kui küla ühistegevuse korraldamiseks on asutatud mittetulundusühing, siis mittetulundusühinguga, leping.

 (2) Leping sõlmitakse külavanema volituste kehtivuse ajaks.

 (3) Türi vald eraldab sihtotstarbelist toetust külavanema tegevusega seotud osalise kulu kompenseerimiseks kuni 320 eurot aastas, lähtudes vallaeelarvesse selleks tegevuseks planeeritud rahast ja külavanema üldisest aktiivsusest. Toetust eraldatakse vastavalt külavanema ülesannete täitmiseks tehtud kulu tõendavatele dokumentidele ja aruandele.

 (4) Sihtotstarbeline toetus makstakse vallavalitsuse korralduse alusel kaks korda aastas. Külavanem või selts esitab selleks vallavalitsusele külavanema tegevuse kohta aruande 1. juuniks ja 1. detsembriks.

 (5) Toetuse maksmise või mittemaksmise ning toetuse suuruse otsustab vallavalitsus ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja ettepanekul. Vajadusel võib vallavalitsus nõuda kulu kohta täiendavat informatsiooni.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 11.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  22. oktoobril 2017 moodustus haldusreformi tulemusena Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Türi vald, kes on Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41 tunnistada kehtetuks
 1) Väätsa Vallavolikogu 25. oktoobri 2007 määrus nr 21 “Külavanema statuudi kinnitamine” (RT IV, 16.01.2014, 14);
 2) Väätsa Vallavolikogu 25. oktoobri 2007 määrus nr 22 “Programmi Väätsa valla eelarvest külaliikumise, kultuuri-, noorsoo- ning sporditegevuse edendamise juhendi kehtestamine” (RT IV, 15.01.2014, 24);
 3) Türi Vallavolikogu 30. aprilli 2015 määrus nr 7 „Türi valla küla- või alevikuvanema statuut ja küla- või alevikuvanema tööga seotud osaliste kulude kompenseerimise kord“ (RT IV, 12.02.2016, 17).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json