Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Laekvere Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 63

Laekvere Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 27.09.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 alusel.

§ 1.  Rahvamaja nimi ja asukoht

 (1) Vinni Vallavalitsuse hallatava asutuse Laekvere Rahva Maja nimetust muudetakse ning uueks nimetuseks on Laekvere Rahvamaja.

 (2) Laekvere Rahvamaja asukoht on Kesk 12, Laekvere alevik, Lääne-Virumaa .

§ 2.  Õiguslik seisund

 (1) Laekvere Rahvamaja moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul Vinni Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

 (2) Laekvere Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Vinni Vallavalitsuse, kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

 (3) Rahvamaja esindab oma ülesannete täitmisel Vinni valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

 (4) Rahvamaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.  Sümboolika

  Rahvamajal võib olla oma nimega sümboolika.

§ 4.  Arengukava

  Rahvamaja koostab vähemalt viieks aastaks arengukava ja tegevuskava. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

§ 5.  Eesmärk ja ülesanded

 (1) Rahvamaja eesmärk on tagada elanike kultuuriline teenindamine ja vaba aja sisustamine, elukestva õppimise ja enesetäiendamise toetamine.

 (2) Rahvamaja ülesanded on:
 1) rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
 2) piirkonna kultuurielu edendamine ja osalemine Vinni valla kultuurisündmuste korraldamisel;
 3) kohalikele elanikele oma loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks võimaluste loomine;
 4) piirkonna seltsidele ja seltsingutele tugikeskuseks ja kooskäimiskoha võimaldamine;
 5) piirkonna kultuurisündmuste korraldamine;
 6) lähtuvalt elanike soovidest ja võimalustest huvialaringide töö korraldamine;
 7) elanikele elukestva õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine;
 8) koostöö tegemine teiste asutuste ning organisatsioonidega kultuurielu korraldamisel ja edendamisel;
 9) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
 10) professionaalse kultuuri ja kunsti vahendamine.
 11) riiklike ja valla tähtpäevade, näituste ja teiste kultuuriprojektide korraldamine;
 12) tegevuse kajastamine valla infolehes ja valla veebilehel.

§ 6.  Õigused ja kohustused

 (1) Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavalitsuselt;
 2) osaleda maakondlike, üleriigiliste ning rahvusvaheliste organisatsioonide, liitude ja seltside tegevuses;
 3) sihtotstarbeliselt kasutada oma käsutuses olevat vara;
 4) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikutega;
 5) osutada tasulisi teenuseid ja anda üürile oma valduses ja käsutuses olevat vara vastavalt Vinni vallavara eeskirjas sätestatud korrale ja vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale;
 6) korraldada tasulisi üritusi ja trükkida tasuliste ürituste pääsmeid;
 7) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja edukaks tegevuseks.

 (2) Rahvamaja kohustub:
 1) täitma käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
 2) täitma seadusi jm õigusakte.

§ 7.  Juhtimine

 (1) Rahvamaja juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavanema ettepanekul vallavalitsus. Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem. Juhataja on rahvamaja seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

 (2) Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada konkursi. Konkursi tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

§ 8.  Juhataja kohustused

  Juhataja:
 1) juhib rahvamaja tegevust koosõlas seadustega jm õigusaktidega ning käesoleva põhimäärusega;
 2) vastutab rahvamaja tegevuse eest (s.h töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse eest);
 3) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
 4) määrab kindlaks töötajate töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja töökorra;
 5) kinnitab rahvamaja töötajate palgamäärad;
 6) esindab rahvamaja suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 7) koostab rahvamaja eelarveprojekti, esitab selle vallavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
 8) tagab rahvamaja valduses oleva vallavara ja rahvamaja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
 9) koostab rahvamaja arengukava, rakendab abinõusid majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks;
 10) esitab raamatupidamisele aruandeid vastavalt vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korrale;
 11) annab rahvamaja sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
 12) määrab käskkirjaga oma asendaja ja tema volituste ulatuse;
 13) teeb ettepanekuid ametiasutusele rahvamaja sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
 14) kultuurikalendri koostamine ja esitamine ametiasutusele;
 15) täidab muid rahvamaja juhtimiseks vajalikke ja talle õigusaktidega pandud ülesandeid;

§ 9.  Töötajad

 (1) Rahvamaja töötajate struktuuri ja koosseisu kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

 (2) Rahvamaja töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja.

§ 10.  Vara

 (1) Rahvamaja kasutuses oleva vara omanik on Vinni vald. Vara valdamise ja kasutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud rahvamaja töötajate ametialase tegevuse läbi või on omandatud valla vara arvel, kuulub Vinni vallale.

 (2) Rahvamaja valitseb tema valduses olevat vara vastavalt Vinni valla õigusaktidele. Rahvamaja kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vahendid.

 (3) Rahvamaja tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 11.  Finantseerimine

 (1) Rahvamaja finantseeritakse Vinni valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest, mis võivad moodustuda:
 1) laekumistest rahvamaja põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
 2) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
 3) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
 4) muudest vahenditest.

 (2) Rahvamaja raamatupidamise arvestust korraldab ametiasutus.

§ 12.  Aruandlus

 (1) Rahvamaja esitab ametiasutusele oma tegevuse kohta kirjaliku tegevusaruande üks kord aastas koos järgmise aasta eelarve projektiga.

 (2) Rahvamajal on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, metoodilise ja majandusliku tegevuse üle ning tagab asjaajamise seaduslikkuse.

§ 13.  Järelevalve

 (1) Rahvamaja majandustegevuse üle teostab kontrolli ametiasutus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja üle teostab vallavalitsus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele.

Meelis Maine
Esimees