Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Kohila valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2018, 68

Kohila valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 25.09.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Kohila Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev nõuandev esinduskogu, mis esindab Kohila valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja Kohila vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovituslikud.

  (4) Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Kohila valla õigusaktidest ning
käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärk on valla noorte huvide eest seismine, valla noorsootöö korralduslikes küsimustes kaasa rääkimine, noortele demokraatia põhimõtete tutvustamine, noorte kodanikualgatuse julgustamine ning noorte vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse kaasamine.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse, ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ning vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  3) selgitab välja valla noorte seisukohad ja edastab need erinevatele noorsootööga seotud institutsioonidele (vald, kool, maakondlikud ja üle-eestilised noorteühendused);
  4) aitab kaasa valla noorte vaba aja sisustamisele, korraldades valla noortele üritusi;
  5) teeb koostööd vallavalitsuse, vallavolikogu, teiste valdade ja/või linnade noortevolikogude ja noorteorganisatsioonidega;
  6) esindab Kohila valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 3.   Valimiskord

  (1) Noortevolikogus on 7-9 liiget, kes on valitud demokraatlikel valimistel.

  (2) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kohila vald või kes on õpilane Kohila valla haldusterritooriumil tegutsevas üldhariduskoolis.

  (3) Hääletamisõigus on 11-26-aastasel noorel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kohila vald või kes on õpilane Kohila valla haldusterritooriumil tegutsevas üldhariduskoolis.

  (4) Noortevolikogu liikmed valitakse salajasel hääletusel kaheks aastaks.

  (5) Valimised toimuvad iga kahe aasta järel oktoobrikuu järjestikusel reedel ja laupäeval. Noortevolikogu asutamisel korraldatakse valimised 90 päeva jooksul põhimääruse jõustumisest.

  (6) Noortevolikogu valimised korraldab Kohila Avatud Noortekeskus, kes moodustab vähemalt 40 päeva enne valimisi valimiskomisjoni.

  (7) Valimiskomisjoni kuuluvad:
  1) vallavalitsuse esindaja;
  2) volikogu esindaja;
  3) Kohila Avatud Noortekeskuse esindaja;
  4) Kohila Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja;
  5) Kohila Mõisakooli õpilaste esindaja.

  (8) Valimiskomisjon valib enda hulgast esimehe ja protokollija. Valimiskomisjoni koosseisu ei saa kuuluda noortevolikogusse kandideerijad.

  (9) Valimiskomisjon:
  1) registreerib noortevolikogu liikmekandidaadid;
  2) loosib kandidaatidele registreerimisnumbrid;
  3) valmistab ette valimissedelid;
  4) korraldab noortevolikogu valimised;
  5) määrab valimiste toimumise aja ja koha;
  6) teeb kindlaks ja avalikustab hääletamis- ja valimistulemused;
  7) lahendab laekunud kaebused ja protestid.

  (10) Noortevolikogu kandidaat esitab kandideerimisavalduse, enese lühitutvustuse ja valimisteesid hiljemalt 1 kuu enne valimiste toimumist valimiskomisjonile, kes need registreerib.

  (11) Kui kandidaatide arv on väiksem kui noortevolikogu miinimumkoosseis, valimisi ei toimu. Uued korralised valimised korraldatakse ühe aasta pärast.

  (12) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekirja, kandidaatide enese lühitutvustuse ning valimisteesidega saab tutvuda Kohila valla veebilehel vähemalt 2 nädalat enne valimisi ja valimispäeval valimiste toimumise kohas.

  (13) Teave valimiste toimumisaja kohta, valimiskomisjoni asukoht (-kohad) ja kontaktandmed avaldatakse vähemalt 30 päeva enne valimisi Kohila valla veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol.

  (14) Noortevolikogu liikme kohalt tagandatud või tagasiastunud liikme asemele esitatakse pingereas järgmiseks jäänud kandidaat.

  (15) Liikmete arvu vähenemisel alla seitsme tuleb valimised korraldada kolme kuu jooksul.

  (16) Võrdse arvu hääli saanud kandidaatide vahel tehakse valik loosiga.

  (17) Noortevolikogu volitused kehtivad kuni uue noortevolikogu valimise tulemuste selgumiseni.
05.03.2021 09:46
Veaparandus - Parandatud § 3 lõigete 13-17 numeratsioon. Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

§ 4.   Hääletamiskord

  (1) Volikogu valimised toimuvad sedelhääletusena või elektrooniliselt.

  (2) Sedelhääletuse korral väljastab valimiskomisjon noortele hääletussedelid.

  (3) Valija kirjutab hääletussedelile selleks ettenähtud kohta kandidaadi registreerimisnumbri, kelle poolt ta hääletab.

  (4) Kui valija rikub hääletussedeli, on tal õigus saada valimiskomisjonilt uus sedel. Valija peab rikutud või kasutamata hääletussedeli valimiskomisjonile tagastama.

  (5) Pärast hääletussedeli täitmist murrab valija sedeli kokku ja laseb sedeli hääletuskasti.

  (6) Hääletus on salajane. Igal valijal on üks hääl.

  (7) Valimissedel loetakse kehtetuks kui sedelile on kirjutatud rohkem kui ühe kandidaadi number või number on mitteloetav.

§ 5.   Hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine

  (1) Valimiskomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist. Avamise juures peab olema üle poole valimiskomisjoni koosseisust.

  (2) Enne hääletamiskastide avamist peab valimiskomisjon üle lugema ja kustutama kõik valijatele välja andmata jäänud, samuti valijate tagastatud rikutud hääletamissedelid. Hääletamissedelid kustutatakse sedeli nurga äralõikamisega.

  (3) Valimiskomisjon teeb hääletamiskastides olnud sedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ja kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need oma protokolli.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse hääletussedel:
  1) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  2) millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri noortevolikogu valimistel;
  3) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud või;
  4) millele kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber ei ole loetav.

  (5) Kui hääletussedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletussedel kehtivaks.

  (6) Pärast hääletamistulemuste kindlakstegemist pakitakse kehtivad sedelid kandidaatide kaupa, eraldi pakkidesse pannakse kehtetud sedelid, valijatele välja andmata jäänud sedelid ja valijate tagastatud rikutud sedelid. Pakile märgitakse, millised sedelid ja kui palju neid pakis on.

  (7) Valituks osutuvad üheksa enim hääli saanud kandidaati, kui kandidaate on rohkem kui üheksa või kõik hääli saanud kandidaadid kui kandidaatide arv jääb vahemikku 7-9.

  (8) Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Kohila valla veebilehel.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu juhatus koosneb esimehest ning 1-2 aseesimehest.

  (2) Noortevolikogu tegevust juhib esimees ja tema äraolekul aseesimees.

  (3) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse noortevolikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel koosseisu esimesel koosolekul.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 7.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) kui liige pole mõjuva põhjuseta osalenud kolmel järjestikusel istungil;
  3) liikme isikliku avalduse alusel.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse liige valimistulemuste järjestuse alusel.

§ 8.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Noortevolikogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Noortevolikogu istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (4) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav volikogu esimehe hääl.

  (5) Noortevolikogu istungid on avalikud.

  (6) Noortevolikogu istungid protokollitakse ja protokollid säilitatakse valla dokumendihaldussüsteemis.

  (7) Kord aastas esitab noortevolikogu ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule.

  (8) Noortevolikogu kehtestab vajadusel täpse tööplaani.

§ 9.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) oma eesmärkide realiseerimiseks kaasata oma tegevusse spetsialiste ja korraldada küsitlusi olemasolevate vahendite piires;
  2) tutvuda noori puudutavate õigusaktide eelnõudega enne küsimuste läbi vaatamist vallavolikogus ja valitsuses;
  3) saada informatsiooni vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetelt noori puudutavate eelnõude kohta;
  4) arutada Kohila valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  5) teha ettepanek vallavolikogu komisjoni esimehele noortevolikogu esindajate määramiseks vallavolikogu komisjonide liikmeteks;
  6) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  7) algatada noorteprojekte;
  8) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes;
  9) kasutada vallavalitsuse ruume koosolekute pidamiseks.

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) teavitada valla noori noorsootöö alastest otsustest ja tegevustest ning olla noortele nähtav;
  3) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele.

  (3) Noortevolikogu on aruandekohuslane vallavolikogu ees vallavolikogu eelarvest saadud rahaliste vahendite kasutamise osas.

§ 10.   Tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json