Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Haapsalu linna heakorraeeskiri

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2021, 6

Haapsalu linna heakorraeeskiri

Vastu võetud 24.09.2021 nr 97

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 4 ja 361 ning § 36 alusel.

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Haapsalu linna heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja Haapsalu linna (edaspidi linna) vastavate õigusaktidega tagada linna puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorra nõuded, koormised ja kohustused linna territooriumil asuvatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, korteriühisustele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

§ 2.   Mõisted

  Mõisteid kasutatakse eeskirjas alljärgnevas tähenduses:
  1) avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala või ehitis, samuti ühissõiduk;
  2) heakorratööd on kinnistu heakorraga seotud tööd, sh haljastuse hooldamine, niitmine, lume- ja libedusetõrje, kevadine libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali koristamine, haljastus-, olme- ning muude jäätmete koristamine, umbrohu eemaldamine jms tööd;
  3) kinnistu on kinnistu asjaõigusseaduse mõistes, samuti muu maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus või katastriüksus;
  4) koormis on kohustus, mis seaduse alusel kehtestatakse volikogu määrusega füüsilistele või juriidilistele isikutele kohustuslike heakorratööde tegemiseks kehtestatud heakorraeeskirja täitmiseks;
  5) kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teemaa osa või sama otstarbega omaette tee;
  6) müügikoht on koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  7) puhastusala on sõidutee ja kinnistu vahel asuv kõnnitee või muu territoorium;
  8) tiheasustusalaks loetakse peamiselt linnad, alevid ja alevikud ning ka kompaktselt üksteise kõrval paiknevate ehitistega külakeskused;
  9) hajaasustusala on ala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteisest kaugel või neid ei ole üldse. Hajaasustusalaks on valdav osa külade territooriumist, sealhulgas põllu- ja metsalad ning loodusliku ilmega alad;
  10) rasked ilmaolud on ilmastikuolud, mille puhul esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: katkematu lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 10 cm lund nelja tunni jooksul; lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 5 cm lund nelja tunni jooksul ja samal ajal esineb tuulepuhanguid üle 12 m/s; muu ilmastikuoludest tingitud olukord, mille tõttu on väga raske tagada tee vastavust seisundinõuetele;
  11) küttekolle on kütteseadme osa, mis on ette nähtud tahke, vedela või gaasilise kütuse põletamiseks ja mis on ühendatud ehitise suitsulõõriga.

§ 3.   Kinnistu heakorra nõuded

  Kinnistu omanik on kohustatud oma kinnistul teostama heakorratöid eeskirjaga reguleeritud tingimustel, sealhulgas:
  1) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna kuuluvad elemendid: välisseinakatted, uksed, aknad, rõdu, piirded, vihmaveetorud, soklid, varikatused, korstnad, tuulekastid ja muud fassaadi elemendid, kinnistu piirdeaiad ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu või hoone reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) säilitama kinnistu piirimärgid;
  3) kärpima üle kinnistu piiri ulatuvaid puude ja põõsaste oksi, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust, eemaldama puudelt murdumisohtlikud ja kuivanud oksad, koristama tuulemurru ning likvideerima ohtlikult kuivanud puud kooskõlas puu raiet ja hoolduslõikust reguleerivate Haapsalu linna õigusaktidega;
  4) tagama maa-aluse tehnovõrgu maapealsete avade ohutuse. Kui kinnistu omanik ei taga ohtlike objektide ohutust, teeb seda linnavalitsus, objekti ohutuks tegemise ja korrastamise kulud kompenseerib linnavalitsusele kinnistu omanik;
  5) tagama numbrisilt hoone välisseinal või kinnistu sissepääsul ning numbrisildi nähtavus avalikult kasutatavalt teelt. Eelistatud on aadressitähise kujundus valgel taustal pruun tekst;
  6) tagama, et kinnisasjal asuvad hoonete ja vallasasjade seisund ei ohustaks kaasinimesi, seejuures eemaldama katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, samuti lume ja jää ning ohu korral tuleb kohe ala piirata liikumist takistava tähistusega. Piire paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirde paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest;
  7) tiheasustusalal regulaarselt puhastama krundil ja puhastusala piires olevad sadeveekraavid ning truubid tagades nendes vee tõrgeteta äravoolu;
  8) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
  9) tiheasustusalal talvisel ajal puhastama puhastusalasse jääva kõnnitee lumest ja jääst ning teostama vajadusel libedusetõrjet. Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a rasked ilmaolud). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord;
  10) niitma rohu/heina/kulu sagedusel minimaalselt kaks korda aastas. Metsas, metsatunnustega aladel ja looduslikel aladel, mis on suuremad kui 1 hektar, ei ole kinnistu kasutaja kohustatud järgima käesoleva punkti nõudeid;
  11) korrastama või likvideerima lagunenud ehitised. Kasutuses mitteolevad ehitised peavad olema suletud kõrvalistele isikutele;
  12) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle viivitamata puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama kinnistu omanik;
  13) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel libedusetõrje teostamise;
  14) jäätmeid tekitava kinnistu puhul omama või rentima jäätmemahutit ning täitma korraldatud jäätmeveost tulenevaid kohustusi;
  15) pärast lume koristust katuselt maha kukkunud lumi (ka sulailmaga maha kukkunud lumi) kõnni- ja sõiduteelt ära viia;
  16) Keelatud on hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud kütte-, ehitus- või muud materjali avalikku kohta maha laadida tingimusel, et see teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul ning sellega ei takistata liiklust ega ohustata inimesi või vara. Pikemaks ajaks tohib kütte-, ehitus- või muud materjali avalikku kohta ladustada linnavalitsuse nõusolekul.

§ 4.   Üldised heakorra nõuded

  (1) Teede ja muude kommunikatsioonide valdajad peavad tagama liiklusohutuse ja kaasinimeste turvalisuse. Ohtlikud kohad peavad olema tähistatud.

  (2) Tuletõrje veevõtuhüdrantide korrashoid on hüdrandi omaniku kohustus.

  (3) Pesu võib kuivatada selleks kohandatud platsidel või korterelamute puhul rõdupiirdest sees- ja allpool.

  (4) Teedel ja tänavatel liikleja peab kinnitama ja katma veose ning tihendama kastid nii, et see väldiks materjalide või tolmu sattumist tänavale. Sõidukist ei tohi maha pudeneda ega kanduda rehvidega tänavale pinnast, materjale, jäätmeid vms. Vedaja peab koristama viivitamatult peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal maha pudenenud asjad, materjalid või muu prahi.

  (5) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud istepinkide ja prügikastidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja.

  (6) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise või sõelumise vähemalt üks kord aastas (hiljemalt 15-ks maiks) ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (7) Kortermajade hoovialal olevad väikevormid ja rajatised (pesukuivatusplatsid, liivakastid, vaibakloppimis-alused, prügikastid, istepingid jms) peavad olema hooldatud.

  (8) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada ürituse toimumise ajaks vajalikul hulgal välikäimlaid ja pealt suletavaid prügikaste ning kindlustada nende nõuetekohane hooldus ja tühjendamine.

  (9) Ürituse korraldaja on kohustatud heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbruse hiljemalt kolme tunni jooksul pärast ürituse lõppemist. Pärast kella 21.00 lõppevatel üritustel hiljemalt kell 07.00-ks hommikul või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (10) Öörahu on reguleeritud korrakaitseseadusega.

§ 5.   Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul

  Küttekoldevälise tule tegemiseks ja grillimiseks tuleb lähtuda siseministri määrusest „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded“.

§ 6.   Avalikes kohtades on keelatud

  Avalikus kohas on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi;
  2) sh kalmistutel olevate pinkide, ristide, monumentide, haudade, piirete, prügikastide, lillekastide ja –vaaside, kuulutustahvlite, valgustite ja muu inventari rikkumine ja hävitamine;
  3) kasvavate puude, põõsaste, lillede murdmine või muul viisil vigastamine ja kahjustamine, samuti muru kahjustamine;
  4) linnavalitsuse loata graffiti tegemine;
  5) sõidutee hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 m takistuseta käimisruumi;
  6) kõnnitee hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd sõiduteele. Lund ja jääd võib paigutada kõnnitee ja sõidutee mõttelisele piirialale või kõnniteega külgnevale haljasalale juhul kui jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 m takistuseta käimisruumi;
  7) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks avalikul kõnni- või pargiteel;
  8) kuhjata kloriidisegust lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasalale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti metsamaale, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  9) kloppida vaipu jms korruselamu rõdul, aknal või välisuksel. Paigutada hoone fassaadile sinna mitte sobivaid esemeid;
  10) juhtida loata heitvett suublasse või sadeveekanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil, omavoliliselt ühendada krundidrenaaži üldkasutatavasse sadeveekanalisatsiooni;
  11) ajada kinni või ehitada ümber sademevee kraave ja torustikku ilma linnavalitsuse loata;
  12) veekogudesse reovee, olmejäätmete, prahi, naftasaaduste, mürgiste, sööbivate ja kergestisüttivate ainete laskmine;
  13) mootorsõidukitega sõitmine ja nende parkimine laste mänguväljakutel, üldkasutatavatel haljasaladel, spordiplatsidel, terviseradadel, kõnniteedel, kalmistutel, avalikes randades, va omaniku loal;
  14) töötava mootoriga sõidukite parkimine haridusasutuste vahetus läheduses;
  15) parkida teel, muus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas sellist mootorsõidukit, mis oma välimusega (avariiline, lagunenud) rikub linna esteetilist väljanägemist, v.a läbipaistmatu kattega kaetud romusõiduki parkimine kinnises (nt aiaga piiratud) parklas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu kinnistul peab olema maavaldaja luba;
  16) parkida teel või muus kohas mootorsõidukit või haagist, mis takistab heakorratöid või liiklust;
  17) tülitada pahatahtlikult kaaskodanikke, kasutada kaaskodanikke häirivat heliaparatuuri elamus või selle lähedal ning muus avalikus või üldkasutatavas kohas;
  18) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  19) tee- ja tänavakatte, haljasalade lõhkumine või kahjustamine, roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega asfaldil sõitmine;
  20) tiheasustusalal suuremate lindude (nagu luikede, tuvide, kajakate ja vareslaste) ja hulkuvate loomade toitmine. Väikeste lindude (nt. tihased, varblased) toitmine peab olema kontrollitud nii, et ei meelitaks suuremaid linde kohale.

§ 7.   Müügikoha omaniku kohustused

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha paigaldamise linnavalitsuse korraldusega määratud kohta;
  2) tagama müügikoha ümbruse puhtuse;
  3) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende hoolduse ja regulaarse tühjendamise;
  4) peale hooajalise müügiperioodi lõppemist korrastama müügikoha ja selle ümbruse ning ära viima kõik müügitegevusega seonduvalt müügikoha ümbrusesse paigaldatud esemed 12 tunni jooksul.

§ 8.   Ehitus-, kaevamis- või remonditöö teostaja kohustused

  Ehitus-, kaevamis- või remonditöö teostaja on kohustatud:
  1) kaevamistööde tegemiseks omama linnavalitsuse luba;
  2) ehitustööde tegemiseks omama linnavalitsuse luba vastavalt ehitusseadustikule.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Linnavalitsusel on õigus:
  1) teostada järelevalvet eeskirja täitmise üle;
  2) koostada ettekirjutusi eeskirja täitmiseks;
  3) rakendada ettekirjutuste täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud sunnivahendeid.

  (2) Linnavalitsusel on õigus käesolevas määruses sätestatud ülesannete täitmiseks määrata või volitada tema nimel tegutsevaid isikuid.

§ 10.   Karistusõiguslik vastutus ja kohtuväline menetleja

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule või tervisele või looduskeskkonnale, karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

  (2) Eeskirja rikkumisest tulenevat väärteoasja menetleb kohtuväliselt:
  1) linnavalitsus;
  2) muu seadusega määratud isik.

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 28.02.2003 määrus nr 7 lisa 2 „Haapsalu linna heakorraeeskiri“ ning Ridala Vallavolikogu 27.05.2014 määrus nr 17 „Ridala valla heakorraeeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json