Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Aleviku- ja külavanema statuut

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.10.2022, 19

Aleviku- ja külavanema statuut

Vastu võetud 29.09.2022 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus (edaspidi statuut) reguleerib Lüganuse valla (edaspidi vald) aleviku- ja külavanema (edaspidi vanem) valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, vanema õigusi ja kohustusi ning volituste kestuse perioodi.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas statuudis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) alevik või küla - valla haldusterritooriumil paiknev alevik või küla;
  2) vanem - aleviku või küla esindaja, kes on valitud hääleõiguslike elanike poolt statuudi alusel ning juhindub oma tegevuses aleviku või küla ühistest huvidest ja seisukohtadest;
  3) ühine aleviku- ja/või külavanem - mitme aleviku ja/või küla ühiselt valitud vanem, kes esindab neid alevikke ja/või külasid võrdsetel alustel;
  4) üldkoosolek - aleviku ja/või küla elanike koosolek;
  5) hääleõiguslik isik - vähemalt 16. aastane asjaomase aleviku- ja/või küla füüsiline isik, kelle alaline elukoht on või kinnisvara asub selles alevikus või külas.

§ 3.   Vanema valimine

  (1) Valla haldusterritooriumil asuv alevik ja/või küla võib soovi korral valida aleviku- ja/või külavanema.

  (2) Alevikule ja/või külale valitakse üks vanem aleviku ja/või küla üldkoosoleku otsuse alusel kolmeks kuni viieks aastaks.

  (3) Vanemat valiva üldkoosoleku kokkukutsumise saavad algatada aleviku- ja/või külaelanik(ud).

  (4) Igal üldkoosolekul osaleval hääleõiguslikul aleviku- või külaelanikul on vanema valimisel üks hääl. Hääletamine on isiklik, hääle edasivolitusõiguseta.

  (5) Vanem valitakse vähemalt 18-aastase aleviku- või külaelanike hulgast, kelle alaline elukoht on Lüganuse vallas asjaomases alevikus või külas või kelle kinnisvara asub selles alevikus või külas.

  (6) Teade vanema valimise üldkoosoleku toimumise ja aja kohta teatatakse ette vähemalt üks nädal. Teade pannakse üles piirkonnas välja kujunenud teadete avaldamise kohta (teadetahvel, bussipeatus, kauplus, rahvamaja, raamatukogu vms) ja sotsiaalmeedia gruppidesse ning võimalusel valla ajalehte. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 10% aleviku ja/või küla hääleõiguslikust elanikkonnast.

  (7) Vanema kandidaat seatakse üles üldkoosolekul osalejate poolt.

  (8) Vanema kandidaadiks saab esitada isiku, kes viibib valimise ajal üldkoosolekul.

  (9) Vanema kandidaadid annavad nõusoleku kandideerimiseks ja see kantakse üldkoosoleku protokolli.

  (10) Vanemaks valitakse kandidaat, kes kogub kõige rohkem hääli.

  (11) Juhul, kui enim hääli saavad võrdselt mitu kanditaati, viiakse läbi kordushääletamine kõigi enim võrdselt hääli saanud kandidaatide vahel.

  (12) Statuudis reguleerimata valimistoimingute üle otsustab üldkoosolek.

§ 4.   Ühise vanema valimine

  Juhul, kui elanikud nii otsustavad võivad valla alevikud ja/või külad valida käesolevas statuudis sätestatud tingimustel ja korras ühise vanema, kes esindab neid alevikke ja/või külasid võrdsetel alustel.

§ 5.   Vanemat valiva üldkoosoleku läbiviimine

  (1) Üldkoosolekul osalejad registreeritakse ning üldkoosolek protokollitakse.

  (2) Üldkoosoleku alguses valivad hääleõiguslikud aleviku- ja/või külaelanikud üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Üldkoosoleku juhataja juhib üldkoosolekut ja viib läbi hääletamise. Üldkoosoleku protokollija tagab üldkoosoleku käigu ja otsuste protokollimise. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

  (3) Üldkoosoleku juhataja esitab vanema valimise kohta koostatud protokolli koos koosolekust osavõtnute registreerimislehega Lüganuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) viie (5) tööpäeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast arvates.

§ 6.   Vanema õigused

  Vanemal on õigus:
  1) vastavalt vajadusele kutsuda kokku esindatava aleviku ja/või küla üldkoosolekuid;
  2) esindada vastavat alevikku või küla ja osaleda sõnaõigusega vallavolikogu istungil või kutsutuna vallavalitsuse istungile, kui arutatakse tema poolt esindatava aleviku või küla puudutavaid küsimusi;
  3) taotleda alevikule või külale rahalisi vahendeid või toetusi erinevatest allikatest ning valla eelarvest vastavalt valla kehtestatud õigusaktidele, lähtudes üldkoosoleku otsustest;
  4) saada kohalikust omavalitsusest oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
  5) juhtida aleviku- või külaelanike ning aleviku või küla territooriumil viibivate füüsiliste ja juriidiliste isikute tähelepanu heakorda, avalikku korda jms puudutavatele probleemidele;
  6) astuda vanema kohalt tagasi;
  7) saada tagasivalituks uueks ametiajaks.

§ 7.   Vanema ülesanded

  Vanema ülesanded on:
  1) korraldada infovahetust aleviku- või külaelanike ning vallavalitsuse, vallavolikogu ja muude institutsioonide vahel;
  2) teavitada kohalikku omavalitsust aleviku- või küla probleemidest;
  3) osaleda valla poolt korraldatavatel MTÜ-de ümarlaua koosolekutel;
  4) teavitada vallavalitsust alevikus või külas elavatest abivajajatest ning võimaluse korral korraldada nende abistamist;
  5) organiseerida alevikus või külas ühistegevust, ärgitada aleviku- või külaelanikke koostööle;
  6) viia vähemalt üks kord aastas läbi aleviku ja/või küla üldkoosolek ja esitada aruanne vanema tegevuse kohta;
  7) teha koostööd alevikus või külas tegutsevate kodanike ühendustega;
  8) koordineerida ja aidata korraldada aleviku või küla arendustegevusi ning ellu viia ühisprojekte;
  9) ametiaja lõppemisel kutsuda kokku üldkoosolek uue vanema valimiseks.

§ 8.   Vanema vastutus

  Vanem on aruandekohustuslik aleviku- ja/või külaelanike üldkoosoleku ees.

§ 9.   Vanema volituste kestus

  (1) Vanem kinnitatakse Lüganuse Vallavalitsuse korraldusega, mille aluseks on üldkoosoleku protokoll ja koosolekul osalenute allkirjadega nimekiri.

  (2) Vanema volituste kestus ei ole piiratud Lüganuse Vallavolikogu volituste kestusega.

  (3) Vanema volitused lõpevad:
  1) tähtaja möödumisega;
  2) tagasiastumisega isikliku avalduse alusel;
  3) tagasikutsumisega;
  4) seoses surmaga;
  5) Eesti rahvastikuregistri andmete muutumisega selliselt, et vanem ei vasta käesolevas statuudis sätestatud tingimustele.

  (4) Vanema tagasiastumise avaldus tuleb esitada vallavalitsusele. Vanem loetakse tagasiastunuks avalduses märgitud kuupäevast.

  (5) Üldkoosolek võib vanema mõjuvatel põhjustel tagasi kutsuda. Vanema tagasikutsumine otsustatakse üldkoosolekul. Koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt 30% aleviku ja/või küla hääleõiguslikust elanikkonnast. Vanem loetakse tagasi kutsutuks, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest hääleõiguslikest isikutest. Koosoleku juhataja edastab protokolli ja koosolekul osalenute allkirjadega nimekirja vallavalitsusele viie (5) tööpäeva jooksul üldkoosoleku toimumise päevast arvates.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 3 ja 5 nimetatud juhul vabastatakse vanem vallavalitsuse korraldusega.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist valitud vanema volitused kestavad:
  1) juhul, kui vanem on valitud määratud tähtajaks, siis tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem, kui kolm aastat;
  2) juhul, kui vanem on valitud tähtajatult, siis kolm aastat alates vanema valimisest.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Dmitri Dmitrijev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json