HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sooru Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2013, 21

Sooru Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2011 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Tõlliste Vallavolikogu 20. veebruari 2003. a määruse nr 2 „Tõlliste valla haridusasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Sooru Lasteaia tegevuse eesmärgid ja ülesanded, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja venemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevuse, töötajate õigused ja kohustused, majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2.  Nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Sooru Lasteaed (edaspidi lasteaed).

§ 3.  Asukoht ja teeninduspiirkond

 (1) Lasteaia asukoht on Eesti Vabariik, Valga maakond, Tõlliste vald, Sooru küla, Kesk tn 29.

 (2) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Tõlliste Vallavolikogu.

§ 4.  Õiguslik seisund ja liik

 (1) Lasteaed on munitsipaallasteaed.

 (2) Lasteasutuse liik on lasteaed kuni seitsmeaastastele lastele.

 (3) Lasteaia pidaja on Tõlliste Vallavolikogu. Lasteaed on Tõlliste Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (4) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest, Tõlliste Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Tõlliste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Lasteaial on oma nimetusega pitsat, dokumendiplangid ja sümboolika.

 (2) Lasteaia pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Sooru Lasteaed“, sõõri alumisel äärel kiri „Tõlliste vald“. Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

 (3) Lasteaed võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteaia direktor (edaspidi direktor) kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 6.  Arengukava

 (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava.

 (2) Arengukava koostamisel lähtutakse valla arengukavast ja sisehindamise tulemustest ning selles määratakse:
 1) lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
 2) tegevuskava vähemalt kolmeks aastaks;
 3) arengukava uuendamise kord.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.  Tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

§ 8.  Ülesanded

  Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
 1) luua turvaline ja soodne keskkond lapse teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja arendamiseks ning väärtuste ja käitumisnormide kujundamiseks, mis loob eeldused lapse õpingute jätkamiseks koolis;
 2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.  Rühmad

 (1) Lasteaia rühmad moodustab direktor vastavalt vajadustele ja võimalustele.

 (2) Lasteaia koosseisu võivad kuuluda järgmised rühmad:
 1) sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele, laste arv rühmas kuni 14 last;
 2) aiarühmad kolme kuni seitsmeaastastele lastele, laste arv rühmas kuni 20 last;
 3) liitrühmad kahe kuni seitsmeaastastele lastele, laste arv rühmas kuni 18 last.

§ 10.  Õppekeel

  Lasteaia asjaajamis- ja õppekeel on eesti keel.

§ 11.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

 (3) Õppekava läbinuile annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

§ 12.  Õppe- ja kasvatustöö korraldus

 (1) Õppe- ja kasvatustöö tugineb laste ja pedagoogide vastastikusele lugupidamisele ja koostööle koduga.

 (2) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (3) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb 31. augustil.

 (4) Lasteaial on tervisekaitse eeskirjadele ja normidele vastav tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse lasteaia õppekava.

 (5) Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

4. peatükk LASTEAEDA VASTUVÕTT LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.  Lasteaeda vastuvõtt

  Lasteaeda vastuvõtt toimub vanema või teda asendava isiku kirjaliku avalduse alusel vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 14.  Laste õigused

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.  Vanemate õigused

  Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal järgides lasteaia päevakava;
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja turvaliseks kasvamiseks;
 3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
 4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 5) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi või maavanema poole.

§ 16.  Vanemate kohustused

  Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) järgima lasteaia tegevus- ja päevakava, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõudeid ning kodukorda;
 3) tasuma lapse toidukulu päevamaksumuse;
 4) tasuma lasteaia muude kulude vanemate poolt kaetava osa volikogu poolt kehtestatud määras ja korras;
 5) informeerima lasteaeda lapse tervisehäiretest.

5. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.  Lasteaia töötajad

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

 (2) Lasteaia personali koosseisu määrab kooskõlastatult vallavalitsusega direktor, arvestades haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu.

§ 18.  Personali õigused

  Personalil on õigus:
 1) osaleda lasteaia arendustegevuses;
 2) osaleda tööalasel täiendkoolitusel vastavalt koolitusplaanile.

§ 19.  Personali kohustused

 (1) Pedagoogilise personali kohustuseks on laste õpetamine ja kasvatamine, tingimuste loomine laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ja üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, laste elu ja tervise eest hoolitsemine lasteaias.

 (2) Personalil on keelatud avalikustada talle tööalaselt teatavaks saanud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

 (3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö- või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui esineb kahtlusi lapse kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise osas.

 (4) Pedagoogid nõustavad lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

 (5) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia töökorralduse reeglitega, ametijuhendite ja töölepingutega.

§ 20.  Konkursi korraldamine

 (1) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab hoolekogu direktori ettepanekul.

 (2) Pedagoogide kutseoskuste ja –meisterlikkuse ning nende kvalifikatsiooni taseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise korra ja tingimused kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

6. peatükk JUHTIMINE 

§ 21.  Direktor

 (1) Lasteaeda juhib direktor.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles vallavanem.

 (3) Direktor täidab koolieelse lasteasutuse seaduse ning teiste seaduste ja nende alusel antud õigusaktidega, Tõlliste Vallavolikogu ja Tõlliste Vallavalituse õigusaktidega temale pandud ülesandeid.

 (4) Direktor:
 1) korraldab lasteaia kasutuses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
 2) korraldab lasteaia arengukava koostamist;
 3) juhib ja korraldab pedagoogilise nõukogu tegevust;
 4) tagab hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu otsuste täitmise;
 5) korraldab lasteaia finantsmajanduslikku tegevust;
 6) korraldab lasteaia ja pedagoogide andmete ning nende muutuste kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi;
 7) esitab vallavalitusele lasteaia eelarve kava ja eelarve muudatusettepanekud;
 8) kannab vastutust lasteaia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 9) teostab tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 10) tegutseb lasteaia nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 11) kinnitab personali ametijuhendid ning sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles töölepingud;
 12) kehtestab lasteaia sisehindamise korra;
 13) kinnitab sisehindamise aruande pärast kooskõlastamist hoolekogu ja volikoguga;
 14) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 15) vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilimise eest;
 16) sõlmib igapäevase õppe- ja majandustegevuse raames lasteaia nimel lepinguid ja kokkuleppeid;
 17) esitab iga aasta 1. detsembriks vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
 18) teatab kirjalikult vallavalitsusele ja hoolekogule lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorganite tehtud ettekirjutustest.

 (5) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 22.  Pedagoogiline nõukogu

 (1) Lasteaia pedagoogid moodustavad pedagoogilise nõukogu.

 (2) Pedagoogilise nõukogu ülesanded on:
 1) lasteaia õppekava koostamine ja arendamine;
 2) õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine, hindamine ning hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

 (3) Pedagoogilise nõukogu tegutsemise korra kehtestab pedagoogiline nõukogu.

§ 23.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus lasteaias vastaks lapse arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse nimetatud esindaja.

 (3) Hoolekogu:
 1) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 2) osaleb koostöös pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava koostamises;
 3) kuulab ära direktori aruande õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 4) kooskõlastab sisehindamise aruande ja selle tagasiside;
 5) annab soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks;
 6) määrab esindaja direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni;
 7) kinnitab direktori ettepanekul pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 8) avaldab arvamust lasteaia õppekava ja selle muudatuste kohta.

 (4) Hoolekogul on õigus saad direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajaliku informatsiooni.

 (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

 (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul vähemalt üks kord kvartalis. Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

 (7) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest.

§ 24.  Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

 (1) Lasteaia direktor algatab hoolekogu liikmete valimise iga õppeaasta esimesel kuul ja esitab hiljemalt 1. oktoobriks vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu kinnitamiseks.

 (2) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega.

 (3) Vanemate esindaja valitakse rühma vanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada ning kandidaadiks võib olla iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat, kes on andnud nõusoleku hoolekogu töös osalemiseks.

 (4) Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on lepingulises suhtes lasteaiaga või kes on samas lasteaias valitud teise rühma vanemate esindajaks. Vanemate esindaja valimise koosolek protokollitakse.

 (5) Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul. Õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja, välja arvatud direktor. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

 (6) Vallavalitsus nimetab lasteaia hoolekogusse oma esindaja.

 (7) Hoolekogu liikme volitused kehtivad kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

 (8) Hoolekogu esimees ja tema asetäitja valitakse uue hoolekogu esimesel koosolekul, mille kutsub kokku direktor.

 (9) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
 1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel lasteaia nimekirjast;
 2) rühma vanemate koosoleku otsusel uue esindaja valimisel;
 3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
 4) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 25.  Lasteaia vara

  Lasteaia vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ning muu vara. Lasteaia vara on Tõlliste valla omand.

§ 26.  Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

  Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 27.  Rahalised vahendid

 (1) Lasteaia rahalised vahendid moodustuvad valla- ja riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, laekumistest fondidest, sihtasutustelt ja annetustest.

 (2) Vanemate poolt kaetava osa suuruse ühe lapse kohta otsustab volikogu arvestades koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatuga.

§ 28.  Eelarve

  Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 29.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Lasteaias peetavate kohustuslike dokumentide loetelu ja vormid, samuti nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega;

 (2) Lasteaia asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab direktor.

 (3) Lasteaed esitab aruandeid oma tegevuse kohta vastavalt õigusaktides sätestatule.

§ 30.  Järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Valga maavanem;

 (2) Lasteaia tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 31.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

§ 32.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Tõlliste Vallavolikogu 16. veebruari 2005. a määrus nr 4 „Sooru Lasteaia põhimääruse kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 1. mail 2011. a.

Kaupo Kutsar
Volikogu aseesimees