Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Infosüsteemi varundamise kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2013, 46

Infosüsteemi varundamise kord

Vastu võetud 30.10.2013 nr 12
jõustumine 01.12.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 30 lg 1 p 3 ja Võru Linnavalitsuse 30. juuni 2010 määruse nr 12 „Võru Linnavalitsuse infoturbepoliitika“ § 5 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja kehtivus

  (1) Infosüsteemi varundamise kord reguleerib Võru Linnavolikogu, Võru Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt Võru Linnavalitsuse serveris hoitava infosüsteemi varukoopiate tegemise sageduse, varukoopiate säilitamise, varundusseadmete hoolduse, varukoopiate kontrolli ning varukoopiate taastamise korra.

  (2) Käesolev kord kehtib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuste andmete varundamisel.

§ 2.   Terminid

  (1) Varukoopia – süsteemi mõjutavate komponentide (rakendusandmed, süsteemiandmed, tarkvara, logiandmed) koopia, mis on tehtud teatud hetke seisuga välisele andmekandjale.

  (2) Täiskoopia (F) – varundatavate komponentide täielik varukoopia kindlal ajahetkel.

  (3) Inkrementaalne lisakoopia (I) – varukoopia komponentidest, mida on muudetud peale viimast lisakoopiat.

§ 3.   Andmete varundamise eesmärk ja põhimõtted

  (1) Infosüsteemi andmete varundamist korraldab infotehnoloogiaga tegelev isik (edaspidi infotehnoloogia spetsialist).

  (2) Andmete varundamise eesmärk on:
  1) anda võimalus infosüsteemi serverites paiknevate süsteemide ning andmete taastamiseks nende osalise või täieliku hävimise või rikkumise korral;
  2) anda võimalus vajadusel taastada süsteemide ning andmete varasemaid seise.

  (3) Varundamine on jagatud järgnevatesse klassidesse:
  1) eluliselt tähtsad süsteemid;
  2) toetavad süsteemid.

  (4) Varundusplaan:
  1) eluliselt tähtsaid süsteeme varundatakse teisipäevast reedeni I reþiimis ning nädalavahetusel F reþiimis;
  2) eluliselt tähtsate süsteemide korral säilitatakse 21 viimast varukoopiat mis tagab viimase 30. päeva süsteemide varukoopiad;
  3) toetavaid süsteeme varundatakse iga kuu esimesel esmaspäeval F reþiimis;
  4) toetavate süsteemide korral säilitatakse viimane varukoopia;
  5) kogu süsteemi varundatakse iga kuu esimesel nädalavahetusel F reþiimis;
  6) kogu süsteemi varundamise korral säilitatakse 12 viimast varukoopiat mis tagab viimase aasta süsteemide varukoopiad.

  (5) Lisaks varundusplaanis ette nähtud varukoopiatele tehakse varukoopia ka enne igat süsteemi olulist muudatust.

§ 4.   Varukoopiate tegemine

  (1) Varukoopiaid tehakse kõigist infosüsteemidest, välja arvatud test süsteemidest ja andmetest, mille hoidmine infosüsteemis on keelatud.

  (2) Varukoopiaid tehakse järgmise sagedusega:
  1) igal tööpäeval pärast tööaja lõppu sellel päeval infosüsteemi lisandunud andmete kohta;
  2) vähemalt üks kord nädalas kõigist infosüsteemis paiknevatest andmetest.

  (3) Varukoopiate tegemine fikseeritakse varundustarkvara poolt automaatselt moodustatavas varukoopiate andmebaasis.

§ 5.   Varukoopiate säilitamise viis

  (1) Varukoopia säilitamisel tuleb järgida andmekandja, millele turvakoopia on salvestatud, tootja poolt kehtestatud nõudeid.

  (2) Varukoopiaid tuleb säilitada viisil, mis välistab nende riknemise või kao infosüsteemiväliste tegurite mõjul samaaegselt infosüsteemi serveritega.

  (3) Varukoopiatele on juurepääs ainult infotehnoloogia spetsialisti poolt määratud isikutel.

§ 6.   Varukoopiate säilitamise tähtaeg

  (1) Varukoopiad tuleb säilitada tähtaja jooksul, mis tagab käesoleva korra paragrahv 3 lõikes 4 sätestatud nõuete täitmise.

  (2) Pärast käesoleva korra paragrahv 3 lõike 4 punktides 2, 4 ja 6 nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse andmed viisil, mis välistab nende lugemise. Andmekandja võetakse uuesti kasutusele.

  (3) Pärast andmekandjale ettenähtud kasutusaja või kasutuskordade ammendumist muudetakse andmekandja kasutamiskõlbmatuks.

§ 7.   Varukoopiaseadme hooldus

  Varukoopia seadmeid tuleb hooldada vastavalt vajadusele.

§ 8.   Varukoopiate kontroll

  (1) Veendumaks, et vajadusel on varukoopiast võimalik andmeid taastada, teostab infotehnoloogia eest vastutav isik kord kvartalis varukoopiate kontrolli testtaastamise teel. Testtaastamist teostatakse valikuliselt, valiku teeb infotehnoloogia eest vastutav isik.

  (2) Kui testtaastamisel ilmneb tõrkeid, tuleb kontrollida sama seadmega või sama tüüpi andmekandjale tehtud varukoopiad.

  (3) Testtaastamine fikseeritakse taastamiste andmebaasis.

§ 9.   Andmete varukoopialt taastamine

  (1) Infosüsteemi kasutaja, kellel on tekkinud vajadus ligi pääseda varukoopial olevatele andmetele, esitab kirjaliku taotluse infotehnoloogia spetsialistile.

  (2) Taotlus peab sisaldama taastamist vajava(te) faili(de) või kataloogi(de) nime(sid) ning kuupäeva, millise seisuga on andmed vaja taastada.

  (3) Infotehnoloogia spetsialistil on õigus keelduda andmete taastamisest varukoopialt, kui taastamist vajava faili või kataloogi taastamine varukoopialt on ebamõistlikult keerulisem, kui selle taastamine muul moel või kui taastamist taotletakse ilmselgelt pahatahtlikel kaalutlustel.

  (4) Andmed taastatakse kolme tööpäeva jooksul.

  (5) Taastamine fikseeritakse taastamiste andmebaasis.

§ 10.   Andmete varundamine linnavalitsuse hallatavates asutustes

  Andmete varundamisel linnavalitsuse hallatavates asutustes järgitakse käesolevas korras sätestatud põhimõtteid niivõrd, kuivõrd see on tehniliselt ja muudel asjaoludel võimalik.

§ 11.   Määrus jõustub

  Määrus jõustub 1. detsembril 2013.

Jüri Kaver
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json