Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Projektipõhise tegevuse toetamise kord Nõva vallas

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2014, 31

Projektipõhise tegevuse toetamise kord Nõva vallas

Vastu võetud 31.10.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Projektipõhise tegevuse toetuse kord (edaspidi kord) sätestab Nõva valla eelarve vahenditest (edaspidi vallaeelarve) ühekordsetelt ja sihtotstarbeliselt eraldatavate toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise alused ja põhimõtted. Käesolev kord ei laiene toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja valla õigusaktidega sh investeeringutoetused ning kogukonna arengule suunatud tegevuse kaasfinantseerimise toetuse korraga

§ 2.  Toetuse valdkonnad

  Toetust eraldatakse juriidilistele ja füüsilistele isikute eestvedamisel korraldatavatele üritustele, mille eesmärgiks on aidata kaasa kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisele või avaliku elu küsimuste korraldamisele järgmistes valdkondades:
 1) kultuuri edendamine;
 2) spordi edendamine;
 3) noorsootöö edendamine;
 4) sotsiaaltöö edendamine;
 5) külaliikumise edendamine;
 6) keskkonna-, kodanikukaitse ja heakorra tagamine.

§ 3.  Kultuuritoetus

  Kultuuri edendamiseks saab vallaeelarvest taotleda projektipõhist toetust:
 1) ülevallaliste ja piirkondlike kultuuriürituste korraldamiseks;
 2) muusika-, käsitöö-, ja muud harrastusgruppide tegevuse korraldamiseks;
 3) kultuuripärandi säilitamine ja rahvakultuuri arendamine, rahvusliku identiteedi hoidmine.

§ 4.  Sporditoetus

  Spordi edendamiseks saab vallaeelarvest taotleda projektipõhist toetust:
 1) rahvaspordi ürituste korraldamiseks;
 2) noortespordi ürituste korraldamiseks;
 3) saavutusspordi ürituste korraldamiseks;
 4) ülevallaliste ja piirkondlike spordiürituste korraldamiseks.

§ 5.  Noorsootöö toetus

  Noorsootöö edendamiseks saab vallaeelarvest taotleda projektipõhist toetust:
 1) valla noorte vaba aja ürituste korraldamiseks;
 2) tervisekäitumist ja sotsiaalseid oskusi toetavate projektide läbiviimiseks;
 3) rahvusvahelises noorsootöös osalemiseks;
 4) ennetustöö projektide läbiviimiseks.

§ 6.  Sotsiaaltöö toetus

  Sotsiaaltöö edendamiseks saab vallaeelarvest taotleda projektipõhist toetust:
 1) valla sotsiaalprojektide korraldamiseks;
 2) valla riskiperede ennetusprojektide korraldamiseks;
 3) valla kultuuriürituste korraldamiseks eakatele.

§ 7.  Külaliikumise toetus

  Külaliikumise edendamiseks saab valla eelarvest taotleda projektipõhist toetust:
 1) külakeskuste tegevuseks (valla arengukavas sätestatud prioriteetsete kandikeskuste tegevuse toetamiseks);
 2) külaliikumise korraldamiseks.

§ 8.  Keskkonna-, kodanikukaitse- ja heakorratoetus

  Keskkonnakaitse ja heakorra edendamiseks saab valla eelarvest taotleda projektipõhist toetust:
 1) üldkasutatavate alade heakorrastamise ürituste korraldamiseks;
 2) keskkonnakaitse alaste ürituste korraldamiseks;
 3) elukeskkonna parendamiseks ja vastavate koolituste läbiviimiseks.

§ 9.  Toetuse määramise tingimused

 (1) Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
 1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Nõva valla haldusterritooriumil või esindab Nõva valda väljaspool valla territooriumi;
 2) tegevuse peamiseks sihtgrupiks on Nõva valla alalised elanikud ja see toimub nende huvides;
 3) toetuse määramiseks on eraldatud vahendid valla eelarves;
 4) tegevus on kooskõlas Nõva valla arengukavaga ja valdkonna arengukavaga.

 (2) Toetust ei anta, kui:
 1) kulu on tekkinud enne toetuse taotluse esitamist;
 2) taotleja on sama kulu hüvitamiseks juba toetust saanud;
 3) varasema toetuse kasutamise aruanne on õigeaegselt esitamata või ei ole esitatud nõuetekohaselt;
 4) tagasi nõutud ja tagasimaksmisele kuuluv toetus on tähtaja jooksul tagastamata.

§ 10.  Toetuse taotleja

 (1) Toetust võib taotleda valla haldusterritooriumil tegutsev füüsiline ja juriidiline isik, kellel ei ole võlgnevusi valla, Maksu- ja Tolliameti ja Äriregistri ees.

 (2) Toetuse taotleja omafinantseeringu suurus ei tohi olla väiksem kui 10% valla poolt toetatava tegevuse eelarvest.

§ 11.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Nõva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus, (lisa 1.) Teave taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Nõva valla veebilehel www.novavald.ee.

 (2) Taotluste esitamise tähtaeg on projekti algusele eelneva aasta 15. november. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

 (3) Posti teel esitatud taotlused loetakse tähtaegselt esitatuks eelmises lõikes märgitud kuupäevaga postitempli olemasolul.

 (4) Ühel taotlejal on õigus esitada mitu erineva sisuga taotlust.

 (5) Taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

 (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist. Täiendavate dokumentide esitamise nõue peab olema põhjendatud.

§ 12.  Taotluste läbivaatamine

 (1) Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele.

 (2) Puuduste korral taotluses teavitab vallavalitsus sellest taotlejat ning annab nende kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei või olla lühem kui 7 (seitse) tööpäeva. Kui taotleja puudusi määratud tähtajaks ei kõrvalda, lõpetab vallavalitsus taotluse menetlemise.

 (3) Taotlusi hindab vallavalitsus, kes teeb korralduse toetuse suuruse ja toetuse andmise tingimuste kohta.

 (4) Korraldus tehakse taotlejale teatavaks 5 (viie) tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest. Korralduse peale võib esitada vaide vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras ja tähtaegadel.

 (5) Toetuse andmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult 20 (kahekümne) päeva jooksul eelarve vastu võtmisest.

 (6) Vallavalitsuse korraldusega võidakse rahuldada eelarve aasta jooksul esitatud taotlused, kui valla eelarves on selleks rahalised vahendid ja taotlus on esitatud mitte hiljem kui 20 (kahekümnendal) tööpäeval enne projekti algust.

 (7) Taotlusi, mis on esitatud pärast taotluse aluseks oleva sündmuse toimumist, läbi ei vaadata.

§ 13.  Lepingu sõlmimine

 (1) Kahe kuu jooksul valla eelarve või §12 lõikes 6 sätestatud vallavalitsuse korralduse vastuvõtmisest arvates sõlmivad vallavalitsus ja toetuse saaja sihtfinantseerimise lepingu,(lisa 2), milles sätestatakse:
 1) toetuse saaja;
 2) toetuse sihtotstarve, sh. tegevuse kirjeldus;
 3) toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
 4) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord.

 (2) Kui pooled ei jõua käesoleva paragrahvi esimeses lõikes sätestatud tähtaja jooksul lepingu sõlmimises kokkuleppele või kui toetuse taotleja ei allkirjasta lepingut, kaotab taotleja õiguse toetuse saamiseks ja menetlus lõpetatakse.

§ 14.  Toetuse maksmine

 (1) Toetuse maksmise aluseks on leping.

 (2) Toetus kantakse taotleja pangakontole lepingus sätestatud tingimustel.

§ 15.  Aruandlus

 (1) Toetuse saaja on kohustatud vallavalitsusele esitama aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul peale taotluses märgitud projekti lõppemise kuupäeva.

 (2) Aruande vorm on toodud käesoleva korra lisas (Lisa 3).

§ 16.  Järelvalve

 (1) Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamatajätmise ilmnemise korral on vallavalitsusel õigus:
 1) nõuda toetuse saajalt täiendavate kuludokumentide esitamist;
 2) peatada toetuse eraldamisega seotud toimingud;
 3) keelduda edaspidi rikkujale toetuse eraldamisest.

 (3) Vallavalitsusel on õigus väljamakstud toetus täies ulatuses või osaliselt tagasi nõuda, kui toetuse saaja:
 1) ei esita õigeaegselt aruannet ja dokumente toetuse kasutamise sihipärasuse kohta;
 2) ei võimalda kontrollida aruannete õigsust, toetuse saamise tingimusteks olevate asjaolude paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust;
 3) on toetust kasutanud mittesihipäraselt, sh toetus on jäänud kasutamata või toetuse sihipärane kasutamine ei ole tõendatud.

 (4) Kui toetuse saaja keeldub toetust vabatahtlikult tagasi maksmast, võib vallavalitsus teha toetuse saajale ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 17.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Nõva Vallavolikogu 16.08.2004 määrus nr 7 „Huvitegevuse, ühisürituste ja sportlike tegevuste arendamiseks planeeritud raha taotluse ja eraldamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

Lisa 1 Projektipõhise tegevuse toetuse taotlus 

Lisa 2 Projektipõhise tegevuse toetuse kasutamise leping  

Lisa 3 Projektipõhise tegevuse toetuse kasutamise aruanne  

/otsingu_soovitused.json