Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tapa Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 8

Tapa Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.10.2019 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 67 lg 5 ning 17.06.2019 otsuse nr 131 „Tapa valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  Käesolev põhimäärus sätestab Tapa Valla Kultuurikeskuse (edaspidi kultuurikeskus) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.   Kultuurikeskuse nimetus ja asukoht

  (1) Kultuurikeskuse nimetus on Tapa Valla Kultuurikeskus.

  (2) Kultuurikeskuse asukoht on Tapa vald (edaspidi vald).

  (3) Kultuurikeskuse aadress on Kesk tänav 4, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru maakond.

§ 3.   Kultuurikeskuse struktuur

  Kultuurikeskus tegutseb struktuuriüksuste kaudu:
  1) Lehtse Kultuurimaja, asukoht Rägavere tee 19, Lehtse alevik, Tapa vald, 73601 Lääne-Viru maakond;
  2) Porkuni Paemuuseum, asukoht Lossi tn 1, Porkuni küla, Tapa vald, 46001 Lääne-Viru maakond;
  3) Tamsalu Kultuurimaja, asukoht Sõpruse 3, Tamsalu linn, Tapa vald, 46106 Lääne-Viru maakond;
  4) Tapa Kultuurikoda, asukoht Kesk tn 4, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru maakond;
  5) Tapa Muuseum, asukoht 1. Mai pst 34, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru maakond.

§ 4.   Kultuurikeskuse eelarve ja sümboolika

  (1) Kultuurikeskusel on Tapa valla eelarves alaeelarvena oma iseseisev eelarve.

  (2) Kultuurikeskusel võib olla oma sümboolika ja pitsat.

  (3) Kultuurikeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab asutuse juht käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Tapa Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.   Kultuurikeskuse õiguslik seisund

  (1) Kultuurikeskus on üldsusele avatud kultuuriasutus, mille põhitegevuseks on professionaalse kultuuri vahendamine, rahvakultuuri arendamine ja säilitamine ning eeskätt Tapa valla elanikele vabaaja tegevuseks ning isiksuse mitmekülgseks arenguks kultuuri- ja huvialaste võimaluste loomine.

  (2) Kultuurikeskus on kohaliku omavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Kultuurikeskuse tegevust juhendab ning koordineerib vallavalitsuse struktuuriüksus, mille haldusalas vastav valdkond asub.

  (4) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, kultuuri ja huviala tegevust reguleerivatest õigusaktidest ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (5) Asutuse teabe haldamise juhised kehtestab asutuse juht lähtudes Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustes sätestatud põhimõtetest.

§ 6.   Arengukava ja tegevuskava

  (1) Kultuurikeskus koostab vähemalt viieks aastaks arengukava ja kolmeks aastaks tegevuskava. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatuste ettevalmistamise algatab direktor. Ettevalmistamisse tuleb kaasata vallavalitsuse vastava valdkonna ametnikud ja vajadusel eksperdid mujalt. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused esitab direktor kinnitamiseks vallavalitsusele.

2. peatükk KULTUURIKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärgid

  Kultuurikeskuse tegevuse eesmärk on:
  1) säilitada ja arendada rahvakultuuri;
  2) pakkuda eeskätt valla elanikele kultuuriteenust osalemise ja tarbimise kaudu;
  3) koguda, uurida ja säilitada valla ja selle ümbruse inimeste ja nende elukeskkonnaga seotud ajaloolis-kultuurilise väärtusega materjali;
  4) vahendada professionaalset kultuuri.

§ 8.   Kultuurikeskuse ülesanded

  Kultuurikeskuse ülesanded on:
  1) rahvuskultuuri säilitamine ja edendamine;
  2) kultuuri- ja meelelahutuslike sündmuste korraldamine;
  3) huvi- ja seltsitegevuse korraldamine;
  4) enesetäiendamise ja õpivõimaluste pakkumine, loovuse arendamine, vabahariduslike koolituste, kursuste ning õpiringide tegevuse korraldamine;
  5) koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuurielu edendamiseks;
  6) valla esindusürituste korraldamine;
  7) avalikkuse teavitamine kultuurikeskuses toimuvatest sündmustest;
  8) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  9) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  10) professionaalse kultuuri, sh filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti vahendamine;
  11) ajaloo talletamine ja museaalide kogumine, sise- ja väliekspositsioonide korraldamine;
  12) kodulooliste ja paeteemaliste uurimustööde koostamine ja nende trükiks ettevalmistamine;
  13) kodulooalaste ja paeteemaliste õppepäevade korraldamine ning õppematerjalide koostamine koostöös valla haridusasutustega;
  14) valla kultuurilooliste objektide kogumine, süstematiseerimine ja arvestuse pidamine nende üle ning ettepanekute tegemine vallavalitsusele kultuurilooliste objektide hoolduse osas;
  15) osaleb valla ühise kultuuri- ja spordikalendri koostamisel koostöös vallavalitsusega.

3. peatükk KULTUURIKESKUSE TEGEVUSE KORRALDAMINE JA JUHTIMINE 

§ 9.   Tegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskus tagab:
  1) kultuurikeskuse ülesannete täitmise valla erinevates piirkondades;
  2) kultuurikeskuse tegevuse korraldamise lähtuvalt piirkondlike inimeste huvidest, traditsioonidest ja eelistustest.

  (2) Kultuurikeskus korraldab ülesannete täitmiseks kultuuriüritusi ja loob piirkondlikest huvidest lähtuvalt võimaluse huviringide tegutsemiseks.

  (3) Kultuurikeskus võib oma ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 10.   Kultuurikeskuse töötajad

  (1) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus kultuurikeskuse direktori ettepanekul.

  (2) Asutuse töötajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutes, ametijuhendites, töökorralduse reeglites, töötervishoiu- ja tööohutusalastes juhendites ja muudes asutuse töökorraldust reguleerivates õigusaktides.

§ 11.   Kultuurikeskuse direktor ja direktori asendamine

  (1) Kultuurikeskuse tegevust juhib ja korraldab kultuurikeskuse direktor (edaspidi direktor).

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist Tapa vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (5) Direktor vastutab kultuurikeskuse toimimise ja arengu eest, samuti kultuurikeskusele tema tegevuseks kasutada antud ning kultuurikeskuse ülesannete täitmiseks kultuurikeskuse valdusesse antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (6) Direktor:
  1) tagab kultuurikeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning teeb koostööd vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutustega;
  2) esindab Tapa valda nende tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse ülesannete täitmiseks ja asutust tööandja õigustes ning avalik-õiguslike ja tsiviilõiguslike tehingute ja toimingute tegemisel;
  3) juhib asutuse majandus- ja finantstegevust lähtudes õigusaktidest ning esitab vallavalitsusele asutuse eelarve ja arengukava eelnõu ja vastutab nende täitmise eest;
  4) teostab oma pädevuse piires tehinguid ja toiminguid asutuse põhimääruse, töölepingu ning õigusaktidega sätestatud ülesannete täitmiseks;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kultuurikeskuse töötajatega ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse ning kinnitab vajadusel ametijuhendid;
  6) kinnitab kultuurikeskuse töötajate ametipalgad ja määrab töötajatele palgafondi piires lisatasud;
  7) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  8) tagab kultuurikeskuse tegevusest tekkivate materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika);
  9) korraldab asutuse teabehaldust vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  10) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  11) tagab asutuse tegevuse ja üldise arengu, sh töötingimuste ajakohastamise ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise;
  12) esitab vallavalitsusele ettepanekuid töötajate koosseisu ja töötasumäärade kinnitamiseks ning asutuse töö paremaks korraldamiseks;
  13) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (7) Direktoril ei ole õigust täita asutuse juhi ülesandeid oma puhkuse ja töövõimetuse ajal.

  (8) Direktori äraolekul (puhkuse, töövõimetuse, lähetuses viibimise ajal jms) asendab direktorit asutuse töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks.

  (9) Direktor peab määrama ühe asutuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

  (10) Direktor peab asutuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja tema asendaja on samal ajal ära.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Kultuurikeskuse vara

  (1) Kultuurikeskuse vara on vallavolikogu kehtestatud korras kultuurikeskuse valdusse antud Tapa vallale kuuluvad või teistelt isikutelt kultuurikeskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning kultuurikeskusele eraldatud raha.

  (2) Kultuurikeskus võib tema valduses ja kasutuses olevat valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt vallavolikogu kehtestatud Tapa vallavara valitsemise korrale ja selle alusel antud muudele õigusaktidele.

§ 13.   Kultuurikeskuse majandus- ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskuse majandus- ja finantstegevust korraldab direktor vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (2) Kultuurikeskuse tegevusega seotud kulud kaetakse valla eelarvest, tulud saadakse järgmistest allikatest:
  1) Tapa valla eelarvest;
  2) piletitulust;
  3) tulust tasulistelt teenustelt;
  4) toetustest;
  5) annetustest;
  6) muudest tuludest.

§ 14.   Aruandlus

  (1) Kultuurikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Kultuurikeskus esitab iga aasta 01. märtsiks vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet kultuurikeskuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

  (2) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ning riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk KULTUURIKESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 16.   Kultuurikeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kultuurikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Kultuurikeskuse ümberkorraldamine tähendab asutuse ühinemist või jagunemist.

  (3) Kultuurikeskus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) ühendatakse teise sarnase asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetatakse;
  3) jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (4) Kultuurikeskuse tegevus lõpetatakse juhul, kui teda ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaja ja ei ole võimalik finantseerida, asutus ei vasta järelevalveorgani hinnangul õigusaktidega kehtestatud nõuetele või muul seadusega ettenähtud juhul.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Kultuurikeskuse töötajate koosseis asutuse töö alustamisel

  Kultuurikeskuse töö alustamiseks alates 01.01.2020 kinnitab töötajate esmase koosseisu vallavalitsus.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr „Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41 tunnistada kehtetuks:
  1) Tamsalu Vallavolikogu 26.04.2006 määrus nr 21 " Tamsalu Kultuurimaja põhimääruse kinnitamine";
  2) Tamsalu Vallavolikogu 27.09.2006 määrus nr 37 " Porkuni Paemuuseumi põhikirja kinnitamine";
  3) Tapa Vallavolikogu 08.02.2007 määrus nr 46 " Tapa Kultuurikoja põhimäärus";
  4) Tapa Vallavolikogu 08.02.2007 määrus nr 47 " Lehtse kultuurimaja põhimäärus";
  5) Tapa Vallavolikogu 12.03.2009 määrus nr 22 "Tapa Muuseumi põhimäärus".

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määruse paragrahv 18 jõustub 1. jaanuaril 2020.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json