Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tapa Valla Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 9

Tapa Valla Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 28.10.2019 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 12 „Tapa valla põhimäärus“ § 67 lg 5 ning 30.09.2019 otsuse nr 149 „Tapa valla spordiasutuste ümberkorraldamine“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Tapa Valla Spordikeskuse (edaspidi spordikeskus) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise korra.

§ 2.   Spordikeskuse nimetus ja asukoht

  (1) Spordikeskuse nimetus on Tapa Valla Spordikeskus.

  (2) Spordikeskuse asukoht on Tapa vald (edaspidi vald).

  (3) Spordikeskuse aadress on Pargi tn 12, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru maakond.

§ 3.   Spordikeskuse struktuur

  Spordikeskus tegutseb struktuuriüksuste kaudu:
  1) Tamsalu Spordikompleks, asukoht Tehnika tn 2a, Tamsalu linn, Tapa vald, 46107 Lääne-Viru maakond;
  2) Tapa Spordikeskus, asukoht Pargi tn 12, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru maakond.

§ 4.   Spordikeskuse eelarve ja sümboolika

  (1) Spordikeskusel on Tapa valla eelarves alaeelarvena oma iseseisev eelarve.

  (2) Spordikeskusel võib olla oma sümboolika ja pitsat.

  (3) Spordikeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab asutuse juht käskkirjaga, kooskõlastades sümboolika enne kehtestamist Tapa Vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.   Spordikeskuse õiguslik seisund

  (1) Spordikeskus on üldsusele avatud spordiasutus, mille põhitegevuseks on professionaalse spordi vahendamine, rahvaspordi arendamine ja eeskätt Tapa valla elanikele vabaaja tegevuseks ning isiksuse mitmekülgseks arenguks sportimisvõimaluste loomine.

  (2) Spordikeskus on kohaliku omavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Spordikeskuse tegevust juhendab ning koordineerib vallavalitsuse struktuuriüksus, mille haldusalas vastav valdkond asub.

  (4) Spordikeskus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, sporditegevust reguleerivatest õigusaktidest ning kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (5) Asutuse teabe haldamise juhised kehtestab asutuse juht lähtudes Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud teenuste korraldamise ja teabehalduse alustes sätestatud põhimõtetest.

§ 6.   Arengukava ja tegevuskava

  (1) Spordikeskus koostab vähemalt viieks aastaks arengukava ja kolmeks aastaks tegevuskava. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatuste ettevalmistamise algatab direktor. Ettevalmistamisse tuleb kaasata vallavalitsuse vastava valdkonna ametnikud ja vajadusel eksperdid mujalt. Arengukava ja tegevuskava ning selle muudatused esitab direktor kinnitamiseks vallavalitsusele.

2. peatükk SPORDIKESKUSE TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärgid

  Spordikeskuse tegevuse eesmärk on:
  1) arendada rahvasporti;
  2) pakkuda eeskätt valla elanikele sporditeenust osalemise ja tarbimise kaudu;
  3) vahendada professionaalset sporti läbi erinevate spordialade suurvõistluste korraldamise.

§ 8.   Spordikeskuse ülesanded

  Spordikeskuse ülesanded on:
  1) valla spordirajatiste haldamine;
  2) vallas spordi edendamisega seotud tegevuse korraldamine, koordineerimine ja propageerimine;
  3) spordihuviringide arenguks võimaluste loomine;
  4) rahvaspordi edendamine;
  5) spordiürituste korraldamine;
  6) koostöö valla koolidega õppetöö tulemuslikuks täitmiseks tingimuste tagamine;
  7) koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega piirkonna spordielu edendamiseks;
  8) valla esindusürituste korraldamine spordivaldkonnas;
  9) avalikkuse teavitamine spordikeskuses toimuvatest üritustest ja oma valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamisest;
  10) sporditegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  11) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  12) spordiklubidele abi osutamine professionaalse spordi, sh erinevate spordialade rahvusvaheliste, vabariiklike ja maakondlike tasemega suurürituste korraldamisel;
  13) osaleb valla ühise kultuuri- ja spordikalendri koostamisel koostöös vallavalitsusega.

3. peatükk SPORDIKESKUSE TEGEVUSE KORRALDAMINE JA JUHTIMINE 

§ 9.   Tegevuse korraldamine

  (1) Spordikeskus tagab:
  1) spordikeskuse ülesannete täitmise valla erinevates piirkondades;
  2) spordikeskuse tegevuse korraldamise lähtuvalt piirkondlike inimeste huvidest, traditsioonidest ja eelistustest.

  (2) Spordikeskus korraldab ülesannete täitmiseks spordiüritusi ja loob piirkondlikest huvidest lähtuvalt võimaluse spordiringide tegutsemiseks.

  (3) Spordikeskus võib oma ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 10.   Spordikeskuse töötajad

  (1) Spordikeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus spordikeskuse direktori ettepanekul.

  (2) Asutuse töötajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks töölepingutes, ametijuhendites, töökorralduse reeglites, töötervishoiu- ja tööohutusalastes juhendites ja muudes asutuse töökorraldust reguleerivates õigusaktides.

§ 11.   Spordikeskuse direktor ja direktori asendamine

  (1) Spordikeskuse tegevust juhib ja korraldab spordikeskuse direktor (edaspidi direktor).

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist Tapa vallavanema ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (5) Direktor vastutab spordikeskuse toimimise ja arengu eest, samuti spordikeskusele tema tegevuseks kasutada antud ning spordikeskuse ülesannete täitmiseks spordikeskuse valdusesse antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (6) Direktor:
  1) tagab spordikeskuse tulemusliku ja häireteta töö ning teeb koostööd vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutustega;
  2) esindab Tapa valda nende tehingute tegemisel, mis on vajalikud asutuse ülesannete täitmiseks ja asutust tööandja õigustes ning avalik-õiguslike ja tsiviilõiguslike tehingute ja toimingute tegemisel;
  3) juhib asutuse majandus- ja finantstegevust lähtudes õigusaktidest ning esitab vallavalitsusele asutuse eelarve ja arengukava eelnõu ja vastutab nende täitmise eest;
  4) teostab oma pädevuse piires tehinguid ja toiminguid asutuse põhimääruse, töölepingu ning õigusaktidega sätestatud ülesannete täitmiseks;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud spordikeskuse töötajatega ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse ning kinnitab vajadusel ametijuhendid;
  6) kinnitab spordikeskuse töötajate ametipalgad ja määrab töötajatele palgafondi piires lisatasud;
  7) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  8) tagab spordikeskuse tegevusest tekkivate materjalide säilimise ajaloo tarbeks (kroonika);
  9) korraldab asutuse teabehaldust vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  10) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  11) tagab asutuse tegevuse ja üldise arengu, sh töötingimuste ajakohastamise ja töötajate kvalifikatsiooni tõstmise;
  12) esitab vallavalitsusele ettepanekuid töötajate koosseisu ja töötasumäärade kinnitamiseks ning asutuse töö paremaks korraldamiseks;
  13) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (7) Direktoril ei ole õigust täita asutuse juhi ülesandeid oma puhkuse ja töövõimetuse ajal.

  (8) Direktori äraolekul (puhkuse, töövõimetuse, lähetuses viibimise ajal jms) asendab direktorit asutuse töötaja, kellel on kohustus asendada direktorit vastavalt töölepingule või kellele direktor töötajaga kokkuleppel annab ajutiselt lisaülesanded direktori ülesannete täitmiseks.

  (9) Direktor peab määrama ühe asutuse töötaja, kes tööülesannetest tulenevalt asendab direktorit olukorras, mil direktori töösuhe etteteatamist mittevõimaldaval põhjusel lõpeb või mil direktor ei ole võimeline korraldama direktori asendamist või tal ei ole võimalust määrata direktori asendajat. Käesolevas lõikes sätestatud juhul direktorit asendama õigustatud isik täidab direktori ülesandeid direktori kõigi õiguste ja kohustustega.

  (10) Direktor peab asutuse töökorralduse tagama nii, et asutuse juhi ülesanded oleks täidetud ka sel ajal, kui direktor ja tema asendaja on samal ajal ära.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 12.   Spordikeskuse vara

  (1) Spordikeskuse vara on vallavolikogu kehtestatud korras spordikeskuse valdusse antud Tapa vallale kuuluvad või teistelt isikutelt spordikeskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning spordikeskusele eraldatud raha.

  (2) Spordikeskus võib tema valduses ja kasutuses olevat valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt vallavolikogu kehtestatud Tapa vallavara valitsemise korrale ja selle alusel antud muudele õigusaktidele.

§ 13.   Spordikeskuse majandus- ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Spordikeskuse majandus- ja finantstegevust korraldab direktor vastavalt kinnitatud eelarvele.

  (2) Spordikeskuse tegevusega seotud kulud kaetakse valla eelarvest, tulud saadakse järgmistest allikatest:
  1) Tapa valla eelarvest;
  2) piletitulust;
  3) tulust tasulistelt teenustelt;
  4) toetustest;
  5) annetustest;
  6) muudest tuludest.

§ 14.   Aruandlus

  (1) Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Spordikeskus esitab iga aasta 01. märtsiks vallavalitsusele tegevusaruande eelmise kalendriaasta kohta.

§ 15.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet spordikeskuse ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

  (2) Spordikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ning riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

5. peatükk SPORDIKESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 16.   Spordikeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Spordikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Spordikeskuse ümberkorraldamine tähendab asutuse ühinemist või jagunemist.

  (3) Spordikeskus ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) ühendatakse teise sarnase asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
  2) liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetatakse;
  3) jaotatakse vähemalt kaheks asutuseks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (4) Spordikeskuse tegevus lõpetatakse juhul, kui asutust ei ole valla teenuste osutamiseks enam vaja ja ei ole võimalik finantseerida, asutus ei vasta järelevalveorgani hinnangul õigusaktidega kehtestatud nõuetele või muul seadusega ettenähtud juhul.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED  

§ 17.   Spordikeskuse töötajate koosseis asutuse töö alustamisel

  Spordikeskuse töö alustamiseks alates 01.01.2020 kinnitab töötajate esmase koosseisu vallavalitsus.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tunnistada kehtetuks:
  1) Tamsalu Vallavolikogu 26.04.2006 määrus nr 22 "Tamsalu Spordikompleksi põhimääruse kinnitamine";
  2) Tapa Vallavolikogu 08.02.2007 määrus nr 45 "Tapa Spordikeskuse põhimäärus".

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määruse paragrahv 18 jõustub 1. jaanuaril 2020.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json