HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Saarde valla eelarvest huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 11

Saarde valla eelarvest huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 23.10.2019 nr 15
; rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2019.a

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel ja alalise elukohaga Saarde vallas elavate üldhariduskoolides õppivate kuue- kuni üheksateistkümneaastaste õpilaste huvihariduse toetamist vallaeelarvest.

  (2) Huvikooli õpilaskoht käesoleva määruse tähenduses on ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses ühe õppeaasta jooksul.

§ 2.   Huvihariduse toetamine

  (1) Huvihariduse toetus (edaspidi toetus) on toetus vallaeelarvest tegevuskulu osaliseks kompenseerimiseks väljaspool Saarde valda tegutsevale munitsipaal- või erahuvikoolile, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning mille tegevus toimub üldharidusasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Toetatakse õpilase ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust huvikoolis vallavalitsusest väljastatud garantiikirja alusel rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas elava lapsevanema või eestkostja valitud huvikooli osas.

  (3) Garantiikiri väljastatakse juhul kui õpilane saab õppemaksusoodustust samal määral nagu rahvastikuregistriandmetel kooliga samas omavalitsuses elavad õpilased.

  (4) Makstava toetuse suurus on:
  1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) erahuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, kuid mitte rohkem kui 30 eurot kuus.

  (5) Toetus kantakse üle esitatud arvete alusel.

  (6) Huvikool ja lapsevanem on kohustatud koheselt esitama vallavalitsusele andmed huvikoolist lahkunud õpilase kohta.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Surju Vallavolikogu 26. jaanuari 2011. a määrus nr 1 „Valla eelarvest huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“ (RT IV, 19.10.2013, 69);
  2) Saarde Vallavolikogu 24. jaanuari 2014. a määrus nr 3 „Saarde valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ (RT IV, 05.02.2014, 5).

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2019.a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json