ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Häädemeeste valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 23

Häädemeeste valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.10.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, elamuseaduse § 8 punkti 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 41, § 42 ja § 43 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Häädemeeste valla (edaspidi vald) omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord (edaspidi kord) sätestab valla omandis olevate munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide kasutusse andmise tingimused ja menetluse korra.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eluruumiks käesoleva määruse mõttes loetakse valla omandis olevat alaliseks elamiseks kasutatavat elamut, korterit ja muud ruumi, mis vastab eluruumile kehtestatud nõuetele.

  (2) Munitsipaaleluruum on vallale kuuluv elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks ja vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele.

  (3) Sotsiaaleluruum on valla omandis olev võõrandamisele mittekuuluv munitsipaaleluruum, mille vallavalitsus võib anda üürile isikule või perekonnale, kes vajab eluaset ja ei ole iseseisvalt suuteline sotsiaalmajanduslikust olukorrast lähtuvalt endale või oma perekonnale eluruumi muretsema.

2. peatükk ELURUUMI TAGAMISE TEENUSE JA VALLA OMANDIS OLEVATE ELURUUMIDE ANDMISE TINGIMUSED 

1. jagu ELURUUMI TAGAMISE TEENUS 

§ 3.   Eluruumi tagamise teenuse eesmärk, sisu ja kirjeldus

  (1) Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Eluruumi tagamise teenusena annab Häädemeeste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) isikule üürile sotsiaaleluruumi või abistab isikut üürikorteri sissemaksuks ühekordse toetuse andmisega.

§ 4.   Eluruumi tagamise teenuse sihtgrupp

  Eluruumi tagamise teenust on õigustatud taotlema isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse registreeritud Häädemeeste vald. Teenust on õigustatud taotlema:
  1) kinnipidamiskohast vabanenud isik, kui tema rahvastikuregistrisse kantud alaline elukoht enne kinnipidamiskohta paigutamist asus haldusreformijärgse Häädemeeste valla territooriumil ning kellel puudub võimalus asuda elama endisesse eluruumi või iseseisvalt leida uut elamispinda;
  2) perekonnas hooldamiselt, asenduskodust või eestkostelt tagasipöörduv isik, kes enne perekonnas hooldamise algust, asenduskodusse suunamist või eestkoste seadmist elas alaliselt ning omas registrijärgset elukohta haldusreformijärgse Häädemeeste valla territooriumil ning kellel pole võimalik endisesse eluruumi elama asuda;
  3) isik, kelle eluruum on hävinenud või muutunud elamiskõlbmatuks;
  4) isik, kes ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ega üürima;
  5) isik, kes vajab täiendavaid sotsiaalteenuseid, mida ei ole võimalik talle harjumuspärases keskkonnas osutada;
  6) isik, kes vajab vältimatu sotsiaalabina ajutist peavarju.

§ 5.   Eluruumi tagamise teenuse taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Eluruumi tagamise teenuse taotleja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ja taotlejaga ühist eluruumi taotlevate perekonnaliikmete isiku- ja kontaktandmed;
  2) eluruumi tagamise teenuse vajaduse ja/ning elukoha vahetamise soovi põhjendus;
  3) periood, mis ajaks eluruumi tagamise teenust vajatakse;
  4) andmed taotleja ja tema perekonna majandusliku seisu kohta (kinnisvara, sõidukid, väärtpaberid, kolme viimase kuu sissetulekud jms);
  5) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
  6) vajadusel taotluse seisukohast olulised andmed tervisliku seisundi kohta (nt erivajadused, kui vajatakse kodu kohandamist puudest tulenevatel põhjustel jms).

  (2) Teenuse osutamiseks vajaliku teenuse vajaduse hindamise viib läbi sotsiaalvaldkonna ametnik 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest. Asjaolude selgitamiseks on sotsiaalvaldkonna ametnikul õigus taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (3) Puudustega esitatud taotluse korral antakse taotlejale tähtaeg taotluse täiendamiseks ja andmete esitamiseks. Tähtajaks puuduste mittekõrvaldamise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Sotsiaalvaldkonna ametnik esitab teenuse taotluse ja teenuse vajaduse hindamise tulemused koos täiendavate dokumentide ning omapoolse ettepanekuga Häädemeeste valla pereabikomisjonile (edaspidi pereabikomisjon). Pereabikomisjon vaatab läbi laekunud taotluse lisadokumentidega ja teeb vallavalitsusele ettepaneku teenuse määramiseks ja üürilepingu sõlmimiseks.

  (5) Sotsiaaleluruumi üürile andmise või andmisest keeldumise otsustab valla pereabikomisjoni ettepanekul 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest vallavalitsus oma haldusaktiga, kus märgitakse:
  1) üürniku nimi ja isikukood ning temaga koos eluruumi elama asuvate leibkonna liikmete isikuandmed;
  2) eluruumi tüüp ja aadress;
  3) eluruumi suurus;
  4) eluruumi üürimäär ruutmeetri kohta;
  5) eluruumi üürilepingu tähtaeg.

  (6) Sotsiaaleluruumi üürile andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või on andmeid varjatud;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotlejale vajalik eluruum;
  5) taotleja ja tema perekonna sotsiaalmajanduslikku olukorda on võimalik parandada muul viisil.

  (7) Vaba või sobiva sotsiaaleluruumi puudumisel lisab sotsiaalvaldkonna ametnik valla pereabikomisjoni ettepanekul taotleja eluruumi tagamise teenust vajavate isikute nimekirja (edaspidi nimekiri). Isikut teavitatakse taotluse menetlemise käigust.

  (8) Nimekirjas olevale isikule sotsiaaleluruumi üürile andmiseks ettepaneku tegemisel arvestab valla pereabikomisjon taotleja nimekirjas oleku aega, nimekirja lisamise põhjuseid, eluasemeprobleemi tõsidust, sotsiaaleluruumi vastavust isiku vajadustele ja muid olulisi asjaolusid.

  (9) Sotsiaalvaldkonna ametnik kustutab taotleja nimekirjast:
  1) isiku enda avalduse alusel;
  2) isikuga sotsiaaleluruumi kasutamiseks üürilepingu sõlmimisel;
  3) ühekordse toetuse andmisel üürikorteri sissemaksu sooritamiseks;
  4) nimekirjas olemise asjaolude ära langemise tõttu;
  5) eraldatud sotsiaaleluruumi vastuvõtmisest põhjendamatul keeldumisel;
  6) muudel asjaoludel, mille tõttu isiku nimekirjas olek ei ole põhjendatud.

  (10) Nimekirja lisatud isik on kohustatud taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete muutumisel andmeid uuendama, esitades vallavalitsusele 30 päeva jooksul muudatuste toimumise kirjaliku teatise ja vastavad lisadokumendid.

§ 6.   Eluruumi tagamise teenuse tagasiside ja järelevalve

  (1) Eluruumi tagamise teenuse osutamist korraldab ja osutatud teenuse üle peab arvestust sotsiaalvaldkonna ametnik.

  (2) Teenuse kasutamise tulemusena suureneb või säilib teenuse saaja võimalikult iseseisev toimetulek.

  (3) Teenuse tulemuslikkust hindavad vähemalt üks kord aastas teenuse saaja ja sotsiaalvaldkonna ametnik enne üürilepingu pikendamist. Hindamise tulemused fikseeritakse pereabikomisjoni protokollis.

  (4) Kõik vaidlused, mis tulenevad osutatava teenuse lepingu täitmisest, samuti küsimused, mis on üürilepingus reguleerimata, lahendatakse poolte vahelisel kokkuleppel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt seadusele.

  (5) Valla eelarvest osutatava teenuse rahastamise üle teostab järelevalvet Häädemeeste Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (6) Riiklikku järelevalvet käesolevas õigusaktis sätestatud nõuete õigsuse ja täitmise üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

2. jagu VALLA OMANDIS OLEVATE MUNITSIPAALELURUUMIDE KASUTUSSE ANDMINE 

§ 7.   Munitsipaaleluruumi kasutusse andmise sihtgrupp ja eesmärk

  (1) Munitsipaaleluruumi on õigustatud taotlema järgmised isikud:
  1) orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud, kellel lasteasutusest, eestkostjate või hooldajate juurest Häädemeeste valda tagasipöördumisel ei ole võimalik endisesse eluruumi elama asuda;
  2) isikud, kelle eluruum kuulub lammutamisele;
  3) isikud, kelle eluruum on hävinud või tunnistatud elamiskõlbmatuks;
  4) isikud, kes vabanesid kinnipidamiskohast ning kelle viimane elukoht oli Häädemeeste vallas ning kelle eluruum ei ole säilinud;
  5) isikud, kes töötavad Häädemeeste valla haldusterritooriumil ja ei oma siin elamispinda ega leia üüriturult sobivat eluruumi;
  6) vallale vajalikud spetsialistid.

  (2) Munitsipaaleluruumi kasutusse andmise eesmärgiks on vallale kuuluvate korteriomanditesse alalise elaniku leidmine ja teatava tulu teenimine.

§ 8.   Munitsipaaleluruumi taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Eluruumi taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles peab olema märgitud:
  1) taotleja ja temaga koos eluruumi elama asuvate leibkonna liikmete isiku- ja kontaktandmed;
  2) eluruumi taotlemise põhjus.

  (2) Taotluses esitatud andmete õigsust kinnitab taotleja oma allkirjaga.

  (3) Asjaolude selgitamiseks on õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid ja vajadusel teostada kontrolli seniste elamistingimuste üle.

  (4) Puudustega esitatud taotluse korral antakse taotlejale tähtaeg taotluse täiendamiseks ja andmete esitamiseks. Tähtajaks puuduste mittekõrvaldamise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (5) Eluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus oma haldusaktiga, milles märgitakse:
  1) üürniku nimi ja isikukood ning temaga koos eluruumi elama asuvate leibkonna liikmete isikuandmed;
  2) eluruumi tüüp ja aadress;
  3) eluruumi suurus;
  4) eluruumi üürimäär ruutmeetri kohta;
  5) eluruumi üürilepingu tähtaeg.

  (6) Eluruumi üürile andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või on andmeid varjatud;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotlejale vajalik eluruum.

3. peatükk ÜÜRILEPINGU SÕLMIMINE 

§ 9.   Üürilepingu sõlmimine ning eluruumi üleandmise ja vastuvõtmise korraldamine

  (1) Üürile antava eluruumi üürilepingu sõlmimise ja eluruumi üürnikule üleandmise-vastuvõtmise korraldab vallavalitsuse vastav ametnik.

  (2) Eluruum antakse üürilepingu sõlmimisel üürnikule üle ja võetakse eluruumi üürilepingu lõppemisel üürnikult vastu üleandmise-vastuvõtmise aktiga, mis on üürilepingu lahutamatu lisa.

  (3) Üürileping sõlmitakse hiljemalt 14 tööpäeva jooksul vallavalitsuse haldusakti teatavakstegemisest taotlejale. Nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta üürilepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav haldusakt kehtetuks.

§ 10.   Eluruumi üürilepingu tingimused

  (1) Eluruumi üürilepingusse märgitakse:
  1) üürileandja, üürniku ning üürnikuga eluruumi elama asuvate leibkonna liikmete isikuandmed;
  2) üürilepingu sõlmimise aluseks olev õigusakt;
  3) üürilepingu objekt ning üürile andmise tähtaeg;
  4) eluruumi suurus;
  5) üür ja kõrvalkulud ning arveldamise kord;
  6) üürileandja ja üürniku õigused ning kohustused;
  7) üürilepingu jõustumise, muutmise, pikendamise ja lõpetamise sätted.

  (2) Üüri suuruse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus kehtestab vallavalitsus.

  (3) Üür tasutakse jooksva kalendrikuu eest. Kõrvalkulud tasutakse eelneva kuu eest.

  (4) Lisaks üürile on üürnik kohustatud tasuma eluruumi kõrvalkulud, mis on tasu üürileandja või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud eluruumi kasutamisega. Kõrvalkulude suurus sõltub eluruumi kasutamisega seotud valla või kolmandate isikute poolt osutatud teenuste tegelikust maksumusest.

§ 11.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Vallale kuuluva munitsipaaleluruumi üürilepingu tähtaja pikendamiseks peab üürnik esitama eluruumi üürimise vajaduse säilimisel vallavalitsusele põhjendatud taotluse hiljemalt kaks kuud enne üürilepingu lõppemist.

  (2) Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendab vallavalitsus sotsiaalvaldkonna ametniku ettepanekul lähtudes eluasemeteenuse saaja:
  1) sotsiaalmajanduslikust olukorrast;
  2) senise eluruumi sobivusest;
  3) panusest enda ja oma leibkonnaliikmete toimetuleku parendamisel;
  4) eluasemekulude tähtaegse tasumise nõude täitmisest;
  5) üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest.

  (3) Juhul, kui üürnik ei ole täitnud kõiki üürilepingujärgseid kohustusi, kuid isik jätkuvalt ei ole ise võimeline eluruumi endale või oma perekonnale tagama ja kui eluruumi üürilepingu pikendamata jätmine ohustab oluliselt isiku või tema perekonna toimetulekut, elu või tervist, võib vallavalitsus taotlejale üürile anda väiksemaid kulutusi nõudva eluruumi.

§ 12.   Eluruumi üürilepingu lõppemine

  (1) Eluruumi üürileping lõpeb tähtaja möödumisega ja üürnik on kohustatud eluruumi tähtaja möödumisel vabastama.

  (2) Eluruumi üürilepingut on õigus ennetähtaegselt lõpetada seaduses ja käesolevas korras sätestatud alustel.

  (3) Üürnik võib üürilepingu ennetähtaegselt igal ajal üles öelda, esitades üldjuhul vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne üürilepingu lõpetamist vastavasisulise kirjaliku taotluse vallavalitsusele.

  (4) Vallavalitsus võib eluruumi üürilepingu erakorraliselt üles öelda eelkõige juhul, kui:
  1) eluruumi üürnik ja/või temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi;
  2) eluruumi üürnik ja/või temaga koos elavad isikud rikuvad eluruumi sisekorraeeskirju;
  3) üürniku ja temaga koos elavate perekonnaliikmete sotsiaalmajandusliku olukorra hindamisel selgub, et üürnikul ei ole enam vajadust eluruumi tagamise teenuse järele;
  4) eluruumi üürnik on üüri ja/või kõrvalkulude tasumise eest võlgnevuses vähemalt kahel järjestikusel kalendrikuul.

  (5) Vallavalitsus otsustab üürilepingu ennetähtaegse lõpetamise haldusaktiga. Üürilepingu lõpetamisest teatatakse üürnikule kirjalikult ette üldjuhul vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.   Määruse jõustumine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud eluasemeteenuse osutamise lepingud kehtivad lepingus märgitud kuupäevani, lepingu lõppemiseni või lõpetamiseni.

  (2) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 22.03.2000 määrus nr 9 „Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise kord“ ja Tahkuranna Vallavolikogu 14.04.2000 määrus nr 10 "Sotsiaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord".

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json