Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 30

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kambja valla jäätmevaldajate registri pidamise kord

Vastu võetud 19.02.2019 nr 56
RT IV, 26.02.2019, 20
jõustumine 01.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2019RT IV, 05.11.2019, 308.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, jäätmeseaduse § 71¹ lõike 1 ja avaliku teabe seaduse § 435 lõike 1 alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja pidamise eesmärk

  (1) Asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Kambja valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register).

  (2) Register on Kambja valla andmekogu, mille eesmärgiks on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate ja jäätmevedajate kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;
  3) eespool nimetatud informatsiooni kasutamine jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

  (3) Registrit peetakse infotehnoloogilise andmebaasina ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kambja Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist ja vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  3) annab registripidajale kohustuslikke juhiseid;
  4) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vallavanema käskkirjaga määratakse vastutava töötleja õigusi omavad ametiisikud (edaspidi registripidaja) ning nende volitused ja ülesanded.

  (4) Registripidaja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

  (5) Vastutav töötleja võib volitada andmete töötlemise ja andmekogu majutamise teisele kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või eraõiguslikule isikule vastutava töötleja poolt ettenähtud ulatuses.

§ 3.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi, isikukood või registrikood;
  3) elukoha või asukoha aadress;
  4) telefon, e-posti aadress;
  5) seos jäätmetekkekohaga (omanik või valduse muu õiguslik alus).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) üldandmed;
  2) aadress;
  3) piirkond;
  4) katastritunnus;
  5) jäätmetekkekoha tüüp;
  6) korterite arv;
  7) lisainfo;
  8) liitumise staatus;
  9) ajutine vabastus;
  10) vabastuse ajavahemik;
  11) otsuse kuupäev ja number;
  12) otsuse link;
  13) otsuse fail(id);
  14) muutmise kuupäev;
  15) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
  16) ühiskasutuse andmed, sealhulgas unikaalne viit (JV viit).

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija;
  4) sõlmija aadress;
  5) sõlmija telefon;
  6) viimane andmete muutmise kuupäev;
  7) ühiskasutuse andmed, sealhulgas unikaalne viit (JV viit).

  (4) Registrisse kantakse kogumisvahendite andmed järgmiselt:
  1) konteinerid;
  2) teenindusperiood;
  3) konteineri tüüp;
  4) jäätmeliik;
  5) teenindussagedus päevades;
  6) omandistaatus;
  7) maht liitrites;
  8) arv.

  (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) majanumber;
  4) täpsustav aadress;
  5) postiindeks;
  6) asum.

  (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on võimalik märkida kogumisvahendi täpne asukoht.

§ 4.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedaja esitab vastavalt kokkulepitud automaatsele andmevahetuse standardile kõik andmevahetuse protokolli kohased andmed jäätmevaldajate kaupa. Andmete esitamise aeg ja sagedus lepitakse kokku valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Jäätmevedaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

§ 5.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) registripidaja poolt alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registripidaja, kes informeerib vajadusel muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 6.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse ametnikele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse vastutavale töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

  Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 8.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turvaklass on K2T1S1.

  (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (3) Registri andmete sisestamisi, muutmisi, kustutamisi ja päringute tegemist, sh eraldi logifailide vaatamist, logitakse. Logisid säilitatakse 24 kuud.
[RT IV, 05.11.2019, 3 - jõust. 08.11.2019]

  (4) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse õigusaktidest.

  (5) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse 5 aastat. Seejärel isikuandmed hävitatakse kustutamise teel.

§ 9.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Kambja Vallavolikogu.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json