HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Järva valla 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 05.11.2019, 39

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Järva valla 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 11.12.2018 nr 11
RT IV, 19.12.2018, 2
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.10.2019RT IV, 05.11.2019, 2908.11.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 151kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib 2019. aastal noorsootöö seaduse paragrahvi 151ja riigieelarve seaduse kohaselt Järva vallale eraldatud toetuse kasutamist huvitegevuse ja huvihariduse kava realiseerimiseks.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärgid

  (1) Toetuse andmise eesmärkideks on:
  1) toetada teenusepakkujaid loodud võimaluste jätkamisel ning arendamisel;
  2) toetada uuenduslike tegevuste loomist;
  3) toetada Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide õpilaskoha tegevuskulu katmist, sellega tagatakse huvihariduse kättesaadavus.

  (2) Põhikooli ega gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus sõltumata kursuse läbiviijast ei ole toetatav tegevus.

§ 3.   Toetuste liigid ja riigieelarvelise toetuse jaotus toetuste liikide lõikes

  (1) Toetuste liigid on:
  1) toetus teenusepakkujale loodud võimaluste jätkamiseks ning arendamiseks (teenusepakkuja toetus);
  2) toetus uuenduslike tegevuste loomiseks (tegevuste mitmekesistamine);
  3) toetus Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide õpilaskoha tegevuskulu katmiseks.

  (2) Riigieelarveline toetus jaotatakse toetuste liikide lõikes järgmiselt:
  1) toetus teenusepakkujale loodud võimaluste jätkamisel ning arendamisel 243 000 eurot, millest kuni 1. septembrini 2019 antakse toetust kogusummas kuni 108 950 eurot;
  2) toetus uuenduslike tegevuste loomiseks (tegevuste mitmekesistamine) 48 622 eurot, millest kuni 1. septembrini 2019 antakse toetust kogusummas kuni 17 000 eurot;
  3) toetus Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide õpilaskoha tegevuskulu katmiseks 30 000 eurot.
[RT IV, 05.11.2019, 29 - jõust. 08.11.2019]

§ 4.   Teenusepakkuja toetus

  (1) Teenusepakkuja toetust saab taotleda juriidiline isik või Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (2) Teenusepakkuja toetust saab taotleda:
  1) vahendite soetamiseks tegevuste läbiviimisel (näiteks erinevad õppevahendid- ja materjalid, treening- ja võistlusvormid, esinemisriided, õppe- ja treeninginventar jms);
  2) olemasolevate juhendajate töötasu või täiendavate juhendajate (tegevuse mahu ja osalejate arvu suurenemisel) töötasu maksmiseks kuni 6 eurot tund;
  3) juhendajate pädevuse ja kvalifikatsiooni tõstmiseks (koolitus, eksamid jms);
  4) laagrites, võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel jms osalemiseks;
  5) eraõiguslikule teenusepakkujale noorte või juhendajate transpordi korraldamiseks;
  6) toimetulekuraskustes perede noortele tegevuste kättesaadavuse ja isiklike vahendite tagamiseks.

§ 5.   Uuenduslike tegevuste loomise toetus

  (1) Toetust antakse uuenduslike tegevuste loomiseks eeldusel, et tegevus lähtub noorte vajadustest ning tegevuses soovib osaleda kindel arv noori (vähemalt 8).

  (2) Toetust saab taotleda juriidiline isik või ametiasutuse hallatav asutus.

§ 6.   Järva vallaga piirnevate omavalitsusüksuste munitsipaalhuvikoolide õpilaskoha tegevuskulu toetus

  (1) Toetus on mõeldud noore huvihariduse omandamise toetamiseks ühes Järva vallaga piirneva omavalitsusüksuse munitsipaalhuvikoolis ühel erialal.

  (2) Toetuse maksmiseks sõlmivad Järva vald ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud munitsipaalhuvikooli pidaja lepingu, milles sätestatakse arveldamise kord ja tähtajad.

  (3) Toetuse suuruseks ühes kalendrikuus on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud munitsipaalhuvikooli pidaja kinnitatud õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.

  (4) Käesolevas paragrahvis nimetatud huvihariduse omandamise toetamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane teatis (lisa 1).

§ 7.   Taotluse sisu

  (1) Käesoleva määruse paragrahvides 4 ja 5 nimetatud toetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele vormikohane taotlus (lisa 2).

  (2) Üks taotleja võib esitada mitu taotlust.

  (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja pangarekvisiidid;
  4) tegevuse nimetus ja toetuse vajalikkuse põhjendus, sh tegevuse elluviimiseks soetatavate vahendite nimekiri ning terviklik hinnapakkumus kõigi soetatavate vahendite kohta;
  5) osalejate arv ja osalejate nimekiri või prognoos tegevuses osalejate arvu kohta;
  6) taotleja pädevuse kirjeldus konkreetse taotluse valdkonnas;
  7) paragrahvi 4 lõike 2 punktis 4 nimetatud osaluste programm päevade kaupa ja programmi tegevuste põhjendused;
  8) taotletava toetuse suurus.

§ 8.   Taotluse hindamine

  (1) Taotlusi hindab ametiasutuse noorsootöö spetsialist.

  (2) Noorsootöö spetsialist kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust ning taotleja nõuetele vastavust.

  (3) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Noorsootöö spetsialistil on õigus küsida taotluse juurde täiendavat informatsiooni või dokumente.

§ 9.   Taotluse hindamise kriteeriumid

  Taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite järgi:
  1) kavandatava tegevuse tulemused toetavad Järva valla 2019. aasta huvitegevuse ja huvihariduse kavas nimetatud kitsaskoha lahendamist;
  2) kavandatav tegevus on loogiline ja hästi põhjendatud;
  3) tegevuse elluviijal on piisav pädevus;
  4) tegevuses osalejate arv on vähemalt 8 noort ning osalejate arv ja tegevuse kulu on proportsionaalsed;
  5) taotletud toetuse suurus on optimaalne soovitud eesmärgi saamiseks ning soetatavad vahendid on seotud kavandatud tegevusega.

§ 10.   Toetuse andmine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvides 4 ja 5 nimetatud toetuse andmise otsustab Järva Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Toetust antakse kuni käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud mahus vahendite lõppemiseni.

  (3) Vallavalitsusel on õigus alates 1. oktoobrist 2019 muuta käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 2 sätestatud riigieelarvelise toetuse jaotust toetuste liikide lõikes, kui taotluste menetlemisel selgub ülejääk mõne toetuse liigi osas. Sel juhul võtab vallavalitsus vastu käesoleva määruse muutmise määruse.

§ 11.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata juhul, kui:
  1) taotlus ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 9 nimetatud ühele või mitmele kriteeriumile;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  4) taotlejal on muu võlgnevus Järva valla või Järva vallaga seotud juriidilise isiku ees;
  5) taotleja on 2018. aastal rikkunud Järva vallalt saadud toetuse kasutamise nõudeid või on jätnud 2018. aastal Järva vallalt saadud toetuse kohta aruande esitamata;
  6) taotluses nimetatud tegevusi toetatakse 2019. aastal Järva valla eelarvest;
  7) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus. Taotluse rahuldamata jätmine peab olema motiveeritud.

§ 12.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Käesoleva määruse paragrahvides 4 ja 5 nimetatud toetus makstakse välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse korralduse vastuvõtmist. Toetus kantakse taotleja näidatud arvelduskontole.

  (2) Ametiasutuse hallatavale asutusele eraldatakse toetus pärast vallavalitsuse korralduse vastuvõtmist.

§ 13.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja kohustub:
  1) ellu viima toetuse taotlemisel nimetatud tegevused 2019. aastal;
  2) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
  3) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust (välja arvatud ametiasutuse hallatav asutus);
  4) nimetama Järva valda tegevuse toetajana (välja arvatud ametiasutuse hallatav asutus);
  5) esitama ametiasutusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande (lisa 3) hiljemalt 15. detsembriks 2019.

  (2) Aruandes esitatakse:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood;
  2) toetuse saaja esindaja nimi ja isikukood;
  3) tegevuse nimetus;
  4) käesoleva määruse alusel saadud toetuse suurus, toetuse arvel soetatud vahendite nimekiri, iga vahendi tegelik maksumus ning kõigi vahendite tegelik kogumaksumus;
  5) selgitus erinevuste põhjendamiseks, kui taotluses nimetatud ja tegelikult soetatud vahendid või nende maksumus on erinevad;
  6) tegevuse ajakava ülevaade;
  7) tegevuses osalenute arv ja nimed, sealhulgas kavandatud ja tegelik osalejate arv erinevuse korral ning erinevuse põhjendus;
  8) hinnang tegevuse õnnestumisele, mõjule ning jätkusuutlikkusele.

§ 14.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teeb ametiasutuse noorsootöö spetsialist.

  (2) Järelevalve käigus kontrollitakse eelkõige toetuse kasutamise sihipärasust ning käesolevas määruses sätestatud ja toetuse saaja taotluses lubatud kohustustest ja nõuetest kinnipidamist.

  (3) Noorsootöö spetsialistil on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletuskirju, vahearuandeid, viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures, teha päringuid ning muid toiminguid, mis on vajalikud järelevalve eesmärgi täitmiseks.

  (4) Vallavalitsus võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses lubatut;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid;
  4) tegevusi ei ole osaliselt või tervikuna lubatud mahus toimunud.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Lisa 1 Teatis

Lisa 2  Taotlus

Lisa 3 Aruanne

/otsingu_soovitused.json