ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.07.2022, 51

Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas

Vastu võetud 29.10.2020 nr 20
RT IV, 05.11.2020, 5
jõustumine 08.11.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2022RT IV, 09.07.2022, 3912.07.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ning elamuseaduse § 8 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev „Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas“ (edaspidi Kord) sätestab Narva linna omandis olevate korterite üürimise taotlemise, taotluste menetlemise ja üürile andmise Korraga määratletud isikutele ja peredele, kelle kasutamisel on eluruum, kuid kelle elamistingimused vajavad parandamist, ning samuti korterite üürile andmise muudel käesolevas Korras sätestatud juhtudel.

  (2) Käesolevat Korda ei kohaldata Narva linna omandis olevate ühiselamute eluruumide üürile andmisel eluruumi vajavatele isikutele.

  (3) Käesoleva Korraga reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti Vabariigi ja Narva linna õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas Korras kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) munitsipaalkorter (edaspidi ka munitsipaaleluruum või eluruum) käesoleva Korra tähenduses – Narva linna omandis olev ja alaliseks elamiseks kasutatav korteriomand, mis vastab eluruumidele kehtestatud nõuetele;
  2) Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon (edaspidi ka eluasemekomisjon) – Narva Linnavalitsuse alaline komisjon, kelle ülesandeks on temale Narva linna õigusaktidega pandud kohustuste täitmine Narva linna eluasemevaldkonnas;
  3) eluruumi pind – eluruumi pind vastavalt riikliku ehitisregistri andmetele.

§ 3.   Elamistingimuste parandamist taotlema õigustatud isikud
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 4.   Taotluse esitamine
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 5.   Taotluse menetlemine ja lahendamise pädevus
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 6.   Registri pidamine

  (1) Taotluse rahuldamise korral võetakse taotleja ja kaastaotlejad arvele elamistingimusi parandamist vajavate isikutena ja nende andmed kantakse „Elamistingimuste parandamist vajavate isikute registrisse“ (edaspidi ka register). Sel juhul on andmete registrisse kandmise kuupäevaks sekretärile taotluse esitamise kuupäev.

  (2) Registripidajaks on eluasemekomisjoni sekretär.

  (3) Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) taotleja ja kaastaotlejate isiku- ja kontaktandmed;
  2) andmed taotleja ja kaastaotlejate tegeliku elukoha ja eluruumi kasutamise aluse kohta taotlemise hetkel;
  3) taotletava eluruumi andmed;
  4) taotleja ja kaastaotlejate arvele võtmise alus ja kuupäev;
  5) muud arvestuse pidamiseks olulised andmed.

§ 7.   Registriandmete uuendamise ja kinnitamise kohustus

  (1) Taotleja, kes on võetud arvele elamistingimusi parandamist vajava isikuna (edaspidi ka arvele võetud isik või taotleja), on kohustatud teavitama sekretäri ühe kuu jooksul pärast vastava asjaolu tekkimisest:
  1) elamistingimuste parandamist vajava isikuna arvelevõtmise aluseks olevate asjaolude muutumisest või äralangemisest;
  2) taotluses esitatud taotleja või kaastaotlejate isiku- või kontaktandmete muutumisest või perekonnaliikmete arvu muutumisest.

  (2) Arvele võetud isik on kohustatud iga aasta jaanuarikuu jooksul (31. jaanuarini kaasa arvatud) esitama sekretärile isiklikult, posti teel või digiallkirjastatult e-posti teel kinnituse, et esinevad jätkuvalt elamistingimuste parandamist vajava(te) isiku(te)na arvel olemise asjaolud ja alused. Selle kohustuse kehtestatud tähtajaks mittetäitmisel võetakse taotleja ja kaastaotlejad elamistingimuste parandamist vajavate isikutena arvelt maha ning tema/nende andmed kustutatakse registrist.

§ 8.   Arvelt mahavõtmine ja registrist kustutamine

  (1) Taotleja ja kaastaotlejad võetakse elamistingimuste parandamist vajavate isikutena arvelt maha ja tema/nende andmed kustutatakse registrist järgmistel põhjustel:
  1) isikliku avalduse alusel;
  2) taotlejale eluruumi üürile andmine;
  3) arvele võtmise aluseks olevate asjaolude äralangemine;
  4) taotleja esitas tegelikkusele mittevastavad andmed, millel oli määrav tähtsus taotluse otsustamisel;
  5) taotleja põhjendamatu keeldumine temale pakutud asustamata eluruumist juhul, kui see vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele;
  6) taotleja keeldumine üürilepingu sõlmimisest või üürilepingu sõlmimata jätmine kehtestatud tähtaja jooksul;
  7) taotleja ei täida õigeaegselt Korra § 7 lõikes 2 kehtestatud kohustust;
  8) ilmnevad muud asjaolud, mis on taotleja ja kaastaotlejate elamistingimuste parandamist vajavate isikutena arvelt mahavõtmise ja registrist andmete kustutamise aluseks;
  9) taotleja surma korral, kui kaastaotlejaid ei ole;
  10) taotleja või kaastaotleja poolt eluruumi omandamine.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 3-8,10 alusel taotleja ja kaastaotlejate arvelt mahavõtmise ja tema/nende andmete registrist kustutamise küsimust käsitleb ja otsustab eluasemekomisjon.

  (3) Sekretär võtab taotleja ja kaastaotlejad arvelt maha ja kustutab nende andmed registrist:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 9 nimetatud juhtudel;
  2) muudel juhtudel eluasemekomisjoni otsuse alusel.

  (4) Sekretär teavitab taotlejat tema arvelt mahavõtmisest ja andmete registrist kustutamisest kirjalikult ühe kuu jooksul eluasemekomisjoni vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 9.   Munitsipaalkorteri üürile andmise ja elamistingimuste parandamise põhimõtted

  (1) Munitsipaalkorter antakse üürile:
  1) elamistingimuste parandamist vajavate isikutena arvele võetud isikutele ja peredele;
  2) muudel käesoleva Korraga või muu Narva linna õigusaktiga kehtestatud juhtudel.

  (2) Munitsipaalkorter antakse üürile tingimusel, et taotleja ja kaastaotlejate elamistingimuste parandamist vajavate isikutena arvel olemise põhjus ei ole temale/nendele eluruumi üürile andmise hetkeks ära langenud.

  (3) Asustamata munitsipaalkorter antakse taotlejatele ja kaastaotlejatele üürile registris oleva järjekorra alusel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul, ning sobivate asustamata eluruumide olemasolul.

  (4) Asustamata munitsipaalkorter antakse esmajärjekorras üürile elamistingimuste parandamist vajavate isikutena arvele võetud perele, kes kasvatab või hooldab raske või sügava puudega või 80% - 100%-lise püsiva töövõimetusega või puuduva töövõimega alaealist last.

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 10.   Munitsipaalkorteri üürile andmisele eelnevad toimingud

  (1) Juhul, kui elamistingimuste parandamist vajava isikuna arvel olemise põhjused ei ole ära langenud, antakse taotlejale võimalus üürile pakutava asustamata munitsipaalkorteriga tutvuda.

  (2) Taotleja on kohustatud teatama, kas ta soovib või ei soovi talle pakutud munitsipaalkorterit üürida, hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võimaluse kasutamist. Kui taotleja ei ole nõus talle pakutud eluruumiga, peab ta keeldumist kirjalikult põhjendama.

  (3) Kui taotleja keeldub põhjendamatult talle üürile pakutud munitsipaalkorterist, mis vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele, võetakse taotleja ja kaastaotlejad arvelt maha ja tema/nende andmed kustutatakse registrist.

  (4) Kui pärast üürile pakutava asustamata eluruumiga tutvumist andis taotleja üürileandjale nõusoleku eluruumi üürimiseks ja üürilepingu sõlmimiseks, ei saa taotleja edaspidi esitada üürileandjale pretensiooni eluruumi mittevastavuse kohta eluruumidele kehtestatud nõutele.

§ 11.   Munitsipaalkorteri üürile andmise otsustamine

  (1) Munitsipaalkorteri üürile andmise otsustab Narva Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

  (3) Otsustus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) isiku, kellele eluruum antakse üürile, ning temaga koos eluruumi üürima asuvate pereliikmete ees- ja perekonnanimed, isikukoodid;
  2) üürile antava eluruumi aadress, tubade arv, üldpind;
  3) eluruumi üürileandmise tähtaeg;
  4) tähtaeg, mille jooksul peab isik sõlmima üürilepingu, ning selle tähtaja mittejärgimise tagajärjed.

§ 12.   Munitsipaalkorteri üürile andmise tähtaeg

  Munitsipaalkorter antakse üürile tähtajaga kuni viis aastat või tähtajatult. Eluruumi üürile andmise täpne tähtaeg määratakse kindlaks Narva Linnavolikogu või Narva Linnavalitsuse vastavas otsuses.

§ 13.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Munitsopaaleluruumi üürimise õiguslikuks aluseks on Narva Linnavolikogu otsuse või Narva Linnavalitsuse korralduse alusel sõlmitav munitsipaaleluruumi üürileping.

  (2) Eluruumi üürileping tuleb sõlmida 15 kalendripäeva jooksul arvates isiku temale eluruumi üürile andmise otsusest teavitamisest. Juhul, kui isik ei kasuta määratud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimise õigust, kaotab ta selle, võetakse ta elamistingimuste parandamist vajava isikuna arvelt maha ning tema ja kaastaotlejate andmed kustutatakse registrist. Sellisel juhul tunnistatakse otsustus eluruumi üürile andmise kohta kehtetuks.

  (3) Juhul, kui munitsipaalkorter antakse üürile isikule või perele, kes on muu Narva linnale kuuluva eluruumi üürnik, siis temaga sõlmitud munitsipaaleluruumi üürileping kuulub ennetähtaegsele lõpetamisele ning üürnik on kohustatud üüritud eluruumi üürileandjale tagastama.

§ 14.   Üürilepingu pikendamine
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 15.   Munitsipaaleluruumide vahetus
[Kehtetu - RT IV, 09.07.2022, 39 - jõust. 12.07.2022]

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Isikud, kes on munitsipaalkorteri üürimist taotlevate isikutena arvele võetud enne käesoleva Korra jõustumist vastavalt Narva Linnavolikogu 18.06.2009 määrusele nr 23 “Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“, loetakse elamistingimusi parandamist vajavate isikutena arvele võetuks alates käesoleva Korra jõustumisest ning nendele säilitatakse registris olemasolev järjekord.

  (2) Teha Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni sekretärile ülesandeks korraldada elamistingimuste parandamist vajavate isikute registriandmete ja järjekorranumbrite korrastamine ning arvelevõetud isikute teavitamine toimunud muudatustest.

  (3) Elamistingimuste parandamist taotlemise, taotluste menetlemise ja arvele võetud isikutele eluruumide üürile andmisega seotud küsimused, mis ei ole käesolevas Korras reguleeritud, lahendab eluasemekomisjoni ettepanekul Narva Linnavalitsus.

  (4) Käesolev määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json