Teksti suurus:

Albu vallavara eeskiri

Albu vallavara eeskiri - sisukord
Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2011, 2

Albu vallavara eeskiri

Vastu võetud 25.08.2005 nr 9
KO 2005, 205, 1980
jõustumine 17.10.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2007KO 2007, 129, 151102.07.2007
09.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eeskirja eesmärk

  Albu vallavara eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Albu valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valdamise, kasutamise ja käsutamise korra.

§ 2.  Vallavara mõiste

  Vallavaraks käesoleva eeskirja tähenduses on vallale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

§ 3.  Vallavara valitsemine ja kasutamine

 (1) Vallavara valitsejad on:
 1) vallavalitsus;
 2) vallavalitsuse hallatavad asutused.

 (2) Vallavara kasutajaks võib olla kolmas isik.

 (3) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutada antud vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema kõigiti selle säilimise ja korrashoiu eest. Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib vallavara valitseja, kui käesolevast eeskirjast või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

 (4) Vallavara jaotuse valitsejate vahel ja vallavara üleandmise otsustab vallavalitsus.

 (5) Vallavara üleandmisel koostavad üleandja ja vastuvõtja akti, milles näidatakse üleandmise alus, vara koosseis, vara soetamismaksumus ja kulum. Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks raamatupidamisele.

 (6) Vallavalitsuse valitseda on vallale kuuluvad varalised õigused, sealhulgas väärtpaberid. Väärtpaberitest tulenevaid õigusi teostatakse seaduses ning vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.  Vallavara arvestus

  Vallavara arvestust korraldab vallavalitsus raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korras.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VALLALE RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 5.  Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine maksumusega alla riigihanke piirmäära

 (1) Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise (vallavara omandamise) maksumusega alla riigihanke piirmäära otsustab:
 1) vallavanem või vallavalitsuse hallatava asutuse juht, eelarveliste vahendite piires, kui vara väärtus on alla 3195 eurot;
[ - jõust. 01.01.2011]
 2) vallavolikogu, kui on tegemist kinnisasjaga või kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või mille võtmist pole delegeeritud vallavalitsusele;
 3) muudel juhtudel vallavalitsus.

 (2) Vallavara omandamisel maksumusega alla riigihanke piirmäära tuleb jälgida hankijate paljususe ja eraldatud vahendite säästliku kasutamise põhimõtet.

 (3) Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus. Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, otsustab ostueesõiguse kasutamise vallavolikogu.

 (4) Pärandi ja kingi vastuvõtmise ning leiu omandamise otsustab vallavalitsus.

 (5) Vallavara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik. Kui vallavara omandamine kuulub vallavalitsuse hallatava asutuse pädevusse, sõlmib lepingu asutuse juht.

§ 6.  Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihanke korras

 (1) Riigihankeid korraldab valla nimel vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsus on kohustatud asja ostmisel, teenuse või ehitustöö tellimisel kasutama riigihanke seadusest tulenevaid pakkumisvorme.

 (3) Riigihanke, mille puhul sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta või võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, väljakuulutamiseks annab loa vallavolikogu.

 (4) Pakkumise edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus.

§ 7.  Vallale varaliste kohustuste võtmine

 (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

 (2) Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus.

 (3) Muu rahalise kohustuse võtmise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes või mille võtmist pole delegeeritud vallavalitsusele;
 2) muudel juhtudel vallavalitsus.

3. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 8.  Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

 (1) Vallavara antakse:
 1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
 2) tasuta kasutada.

 (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab:
 1) vallavara valitseja, kui:
a) kasutusse antakse inventari;
b) kasutusse antakse vastava vallavara valitseja kasutuses olevaid ruume mitte kauemaks kui 12 tunniks (kultuuriüritusteks, kaubanduse korraldamiseks jmt);
 2) muudel juhtudel vallavalitsus.

 (3) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavolikogu, kui:
 1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle kümne aasta;
 2) vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega.

 (4) Vallavara kolmandate isikute kasutusse andmisel ei või kasutusse andmise tähtaeg olla pikem kui:
 1) vallasasja puhul – kümme aastat;
 2) kinnisasja puhul – kakskümmend viis aastat, v.a juhul kui pikem tähtaeg tuleneb seadusest võib pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.

 (5) Vallavara antakse kasutusse tähtaega määramata seaduses ettenähtud juhul või kui on tõenäoline, et vallavara on vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta võimalus leping omal äranägemisel lõpetada.

 (6) Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavalitsuse hallatava asutuse pädevusse, sõlmib vara kasutusse andmise lepingu vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktile 1 vastava vallavara valitseja.

 (7) Vallavara kasutamisest laekuv tasu jääb vastava vallavara valitseja käsutusse.

§ 9.  Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

 (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
 1) valla osalusega äriühingutele;
 2) valla asutatud sihtasutustele;
 3) mittetulundusühingutele, mille liikmeks on vald;
 4) avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
 5) juhul, kui kasutusse antakse vallale kuuluv eluruum;
 6) teistele isikutele lähtudes valla arengukavas kajastatud avalikest huvidest;
 7) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on nurjunud.

 (2) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vallavalitsus.

 (3) Vallavara kasutamise tasu suuruse määramisel peab vallavalitsus võimaluse korral arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatavate üüri- või rendipindade tasumäärasid. Tasu suuruse kindlaksmääramisel kaasatakse vajadusel sõltumatu ekspert.

 (4) Vallavara võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Vallavara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

 (5) Eluruumide kasutusse andmise kohta vallavalitsusele ettepanekute tegemiseks moodustab vallavalitsus viie liikmelise komisjoni, mille koosseisu kaasatakse soovi korral üks iga volikogus esindatud nimekirja esindaja. Komisjon moodustatakse Albu valla põhimääruses sätestatud korras.

§ 10.  Enampakkumise ettevalmistamine

 (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus oma korraldusega:
 1) enampakkumise tingimused ja viisi;
 2) alghinna;
 3) enampakkumise läbiviija;
 4) rendi- või üürilepingu põhitingimused;
 5) osavõtumaksu ja tagatisraha suuruse.

 (2) Enampakkumise läbiviimisest antakse teada vastava kuulutuse kaudu kohalikus ajalehes, vajadusel ühes üleriigilise leviga ajalehes või muus teabe edastamise kanalis. Kuulutus avaldatakse vähemalt 15 päeva enne enampakkumise läbiviimist. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla lühem. Kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi ja andmeid:
 1) enampakkumise läbiviija;
 2) kasutusse antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus või teave võimalusest tutvuda varaga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
 3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
 4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline, kirjalik);
 5) enampakkumise tingimustega ja rendi- või üürilepingu tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses;
 6) enampakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ning viis.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kuulutuse avaldamise tagab enampakkumise läbiviija.

§ 11.  Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

 (1) Enampakkumisest võivad üldjuhul osa võtta kõik isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat üüri- või rendilepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

 (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
 1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise läbiviijad; ekspert, kelle abi kasutati alghinna määramisel; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;
 2) maksuvõlglased ja isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

§ 12.  Enampakkumise läbiviimise viisid ja korraldus

 (1) Enampakkumine viiakse läbi avaliku suulise või kirjaliku pakkumisena. Enampakkumise läbiviimise viisi otsustab vallavalitsus.

 (2) Enampakkumise valmistab ette ja viib läbi vallavalitsuse määratud komisjon.

§ 13.  Suulise enampakkumise läbiviimise kord

 (1) Enampakkumise läbiviija, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Enampakkumisest osa võtta soovijad esitavad isikut tõendava dokumendi, juriidilise isiku esindajal tuleb lisaks esitada volitusi tõendav dokument.

 (2) Enne pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest ning esitavad tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtumaksu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma käesolevas lõikes ettenähtud allkirja või ei esita tõendeid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta, pakkumisest osa võtma ei lubata. Kui enampakkumises osaleja on täitnud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija (juhataja) enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumise alghinna, enampakkumises osalejad ning enampakkumise sammu suuruse.

 (3) Pärast lõigetes 1 ja 2 nimetatud toimingute tegemist ning enampakkumise läbiviija (juhataja) vastavat korraldust (esimest haamrilööki) alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Kui enampakkumisel on määratud alghind, alustatakse pakkumistega alghinnast. Kui alghinda ei määrata, siis alustatakse pakkumist hinnast, mida esimesena pakutakse. Osavõtja annab enampakkumise läbiviijale (juhatajale) märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt (juhatajalt) vastava loa. Pakkumise kuulutab enampakkumise läbiviija (juhataja) haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

 (4) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

 (5) Osavõtja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele, talle ei tagastata tagatisraha ning enampakkumise komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks.

§ 14.  Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

 (1) Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise läbiviijale kinnine ümbrik, millele on peale märgitud, millisele enampakkumisele see on esitatud. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
 2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
 3) dokumendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
 4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
 5) pakkumise esitaja allkiri;
 6) esindaja volitusi tõendav dokument.

 (2) Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud.

 (3) Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg). Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumine loetakse esitatuks kuupäeval, mis on märgitud saatekoha postitemplis, selle puudumisel sihtkoha postitemplis või pakkumise saabumisel selleks ettenähtud kohta, kui pakkumist ei saadetud posti kaudu.

 (4) Pakkumiste läbivaatamise käigus avab enampakkumise komisjon pakkumised nende registreerimise järjekorras.

 (5) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

 (6) Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga § 13 lõikes 4 sätestatud korras.

 (7) Kui kirjaliku pakkumise korral on vähemalt kahe suurema pakkumise summad võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad uut pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

§ 15.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt 15 päeva jooksul enampakkumise toimumisest.

 (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui tehakse kindlaks, et:
 1) enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise läbiviimise korda;
 2) enampakkumise ettevalmistamisel on oluliselt eiratud selleks ettenähtud korda;
 3) osavõtjatevahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;
 4) enampakkumise võitjaks osutus § 11 lõikes 2 nimetatud isik;
 5) enampakkumine toimus alghinda määramata ning sellisest enampakkumisest võttis osa ainult üks isik, kelle pakutud hind oli põhjendamatult väike.

 (4) Kui enampakkumist ei toimu, enampakkumine kuulutatakse nurjunuks, tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab vallavalitsus, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

 (5) Enampakkumise tulemuste kinnitamisel sõlmitakse parima pakkumise teinud isikuga rendi- või üürileping. Lepingu sõlmib vallavanem. Lepingus sätestatakse lisaks enampakkumise ettevalmistamise käigus kindlaksmääratud tingimustele:
 1) rentniku või üürniku nimi, elu- või asukoht, juriidilise isiku puhul registreerimisnumber;
 2) üksikasjalikud andmed kasutusse antava vara kohta (asukoht; ruumide puhul korrus ja nende üldpinna suurus ruutmeetrites; kinnisasja puhul kinnisasja iseloomustavad andmed vastavalt kinnistusraamatu seadusele, samuti muud olulised andmed);
 3) kasutusse antava vara kasutusotstarve;
 4) tasu suurus ja selle muutmise alused;
 5) nõutavad lepingu täitmise tagatised;
 6) lepingu sõlmimise aeg ja koht.

 (6) Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest (kinnitamata jätmisest) pärast vastava otsuse tegemist tähitud kirjaga. Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt kümne päeva jooksul arvates vastava teate kättesaamise päevast.

 (7) Teate vastuvõtmisest keeldumisel või lepingu sõlmimisele teates ettenähtud tähtajaks mõjuva põhjuseta mitteilmumisel, kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

 (8) Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks esitama lepingu alusel nõutavad lepingu täitmise tagatised. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

 (9) Lepingu sõlmimise korral muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks.

 (10) Enampakkumises osalejaile, kes ei osutunud võitjaks, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste (mitte)kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu. Osavõtumaksu arvel katab enampakkumise korraldaja enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud.

§ 16.  Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
 3) vallavalitsuse poolt kehtestatud muud lisatingimused.

 (3) Vallavalitsusel on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

 (4) Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva eeskirja §-des 10–12, 14 ja 15 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
 1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on tasu suurus ja lisatingimused;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks eeskirja § 10 lõikes 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
 3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
 4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib seda, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
 5) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
 6) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta;
 7) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kümne tööpäeva jooksul täiendada;
 8) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda.

 (5) Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab komisjon eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

§ 17.  Lepingute muutmine ja uuendamine ning vallavara allrendile või -üürile andmine

 (1) Lepingute muutmise ja uuendamise otsustab vallavalitsus.

 (2) Vallavara allrendile või -üürile andmiseks nõusoleku andmise otsustab vallavalitsus.

4. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 18.  Vallavara võõrandamise mõiste

  Vallavara võõrandamine on vallavara müük või muul viisil kolmandate isikute omandisse andmine käesolevas eeskirjas kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 19.  Vallavara võõrandamise tingimused

 (1) Vallavara võib võõrandada, kui:
 1) vallavara ei ole enam vallale vajalik;
 2) vallavara on antud vallale üle võõrandamise kohustusega.

 (2) Vallavalitsus või vallavalitsuse hallatav asutus, kelle valitseda oli võõrandatud vara, kontrollib võõrandamise lepingu täitmist ja on kohustatud tarvitusele võtma kõik seaduslikud abinõud vältimaks vallale kahju tekitamist.

§ 20.  Vallavara võõrandamise otsustamine

  Vallavara võõrandamise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui:
a) võõrandatakse kinnisasi või ehitis kui vallasasi;
b) võõrandatava vara hind on suurem kui 15977,91 eurot;
c) vara võõrandatakse enampakkumiseta ning selle hind on suurem kui 6391,16 eurot;
d) vara võõrandatakse tasuta või alandatud hinna eest ning sellise vara hind on suurem kui 1597,79 eurot;
e) vara võõrandatakse käesoleva eeskirja §-s 21 sätestamata viisil;
[ - jõust. 01.01.2011]
 2) vallavalitsuse hallatav asutus, kui võõrandatava vara jääkmaksumus on alla 319,56 eurot (v.a kinnisasjad ja ehitised kui vallasasjad);
[ - jõust. 01.01.2011]
 3) vallavalitsus, kui seda ei otsusta vallavolikogu või vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 21.  Vallavara võõrandamise viisid

 (1) Vallavara võõrandatakse:
 1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest;
 2) enampakkumise korras;
 3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

 (2) Vallavara võõrandamisel tasuta või alandatud hinna eest peab võõrandamise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

 (3) Vallavara müügilepingu ning vajadusel asjaõiguslepingu ja hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavanem või §-s 20 lg 1 p 2 nimetatud juhul vallavalitsuse hallatava asutuse juht. Järelmaksuga müügi korral määrab vallavalitsus kindlaks lepingu täitmise tagatised, v.a kui vallavara müüakse alandatud hinna eest kooskõlas käesoleva paragrahvi lõikega 2.

§ 22.  Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  Vallavara võõrandamine otsustuskorras võib toimuda:
 1) kui võõrandatav vara võib laguneda või hävineda enne enampakkumise lõpuleviimist;
 2) kui enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
 3) kui vara võõrandatakse valla osalusega äriühingutele, valla asutatud sihtasutustele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
 4) kui võõrandatakse vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse poolt tellitud ning valla eelarvest rahastatud väikevahendeid võõrandaja määratud hinnaga;
 5) muudel juhtudel vastavalt volikogu otsusele.
[KO 2007, 129, 1511 - jõust. 02.07.2007]

§ 23.  Enampakkumise ettevalmistamine

 (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus:
 1) enampakkumise tingimused ja viisi;
 2) alghinna;
 3) enampakkumise läbiviija;
 4) müügilepingu põhitingimused;
 5) osavõtumaksu ja tagatisraha suuruse.

 (2) Enampakkumise läbiviimisest teatatakse vastava kuulutuse kaudu kohalikus ajalehes ja vajadusel vähemalt ühes üleriigilise leviga ajalehes. Kuulutus avaldatakse hiljemalt 15 päeva enne enampakkumise läbiviimise päeva. Kuulutus peab sisaldama järgmisi enampakkumise tingimusi ja andmeid:
 1) enampakkumise läbiviija;
 2) võõrandamisele kuuluva vallavara nimetus või teave võimalusest tutvuda võõrandatava varaga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
 3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
 4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline, kirjalik), kirjalike pakkumiste korral nende esitamise tähtaeg ja koht;
 5) müüdava vara ostjale üleandmise kord, müügihinna tasumise kord ja tähtajad ning müügihinna järelmaksuga tasumisel lepingu täitmise tagatised;
 6) alghind ja enampakkumise osavõtumaks ja tagatisraha.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kuulutuse avaldamise tagab enampakkumise läbiviija.

§ 24.  Alghind

 (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
 1) eksperdi hinnang;
 2) vara eeldatav turuväärtus;
 3) vara erilised omadused.

 (2) Alghinda ei pea määrama, kui on alust arvata, et selle määramisel võib enampakkumine nurjuda ning seetõttu võib vara rikneda, hävineda, selle väärtus muul viisil väheneda või selline sunnitud viivitus oleks kahjulik. Alghinda ei määrata teistkordsel enampakkumisel, kui alghinna määramisel võib mitte leida varale ostjat. Alghinna määramata jätmise otsus peab olema põhjendatud.

 (3) Alghinna määramata jätmise otsustab vallavalitsus.

§ 25.  Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

 (1) Enampakkumises võivad osaleda kõik isikud, kelle osavõtt ei ole keelatud.

 (2) Enampakkumisest ei või osa võtta:
 1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise läbiviijad; ekspert, kelle abi kasutati alghinna määramisel; isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine);
 2) nende abikaasad ja otseliinis sugulased.

§ 26.  Enampakkumise läbiviimine

  Enampakkumine viiakse läbi §-des 12–14 sätestatud korras.

§ 27.  Enampakkumise tulemuste kinnitamine

 (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt 15 päeva jooksul enampakkumise toimumisest.

 (3) Enampakkumise tulemused võib jätta kinnitamata, kui:
 1) enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt läbiviimise korda;
 2) enampakkumise ettevalmistamisel oluliselt eirati selleks ettenähtud korda;
 3) osavõtjatevahelised kokkulepped mõjutasid enampakkumise käiku;
 4) enampakkumises osales § 25 lõikes 2 nimetatud isik;
 5) enampakkumine toimus alghinda määramata ning pakkumises osales ainult üks isik, kelle pakutud hind oli põhjendamatult väike.

 (4) Kui vähemalt kahes kõrgemas nõuetekohases kirjalikus pakkumises esitatud pakkumised on võrdsed, annab enampakkumise kinnitaja võrdsetele pakkujatele õiguse teha täiendav pakkumine. Müügileping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgeim. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee ükski pakkuja täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.

 (5) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisel, nurjunuks tunnistamisel või müügihinna mittetasumisel ja lepingu mittesõlmimisel otsustab varaga edasise toimimise viisi vallavalitsus.

§ 28.  Müügilepingu sõlmimine

 (1) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse kirjalik, seaduses ettenähtud juhtudel aga notariaalselt tõestatud müügileping ja asjaõigusleping. Müügilepingu ning vajadusel asjaõiguslepingu ja hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavanem.

 (2) Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest (kinnitamata jätmisest) pärast vastava otsuse tegemist tähitud kirjaga. Pärast enampakkumise kinnitamise teate saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma müügihinna või järelmaksu rakendamisel vastavalt müügilepingu põhitingimustele osa müügihinnast enampakkumise tingimustes ettenähtud tähtpäeval või kui sellist tähtaega määratud ei ole, siis teates märgitud tähtpäeval. Enampakkumise võitja peab ilmuma lepingu sõlmimisele hiljemalt 20 päeva jooksul arvates kinnitamise teate kättesaamise päevast.

 (3) Enne müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist on enampakkumise võitja kohustatud esitama kõik nõutavad lepingu täitmise tagatised.

 (4) Tähtaegselt müügihinna või selle osa mittetasumisel, samuti lepingu sõlmimisele mitteilmumisel ning nõutavate tagatiste esitamata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse tagatisraha tagastamisele ja lepingu sõlmimisele.

 (5) Kui enampakkumise võitja täidab käesolevas paragrahvis talle esitatud nõuded, arvestatakse tagatisraha müügihinna hulka.

 (6) Kui enampakkumise võitja täidab oma kohustused ja enampakkumise tulemused on kinnitatud, on tal õigus nõuda lepingu sõlmimist ja vara üleandmist.

§ 29.  Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

 (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumisel, kui lisatingimuste täitmine on olulisem müügihinnast.

 (2) Lisatingimusteks võivad olla:
 1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
 2) investeeringute suurus;
 3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
 4) vallavolikogu poolt kehtestatud muud lisatingimused.

 (3) Vallavolikogul on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

 (4) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub käesoleva eeskirja §-des 23–28 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
 1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on müügihind ja lisatingimused;
 2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks eeskirja § 23 lõikes 2 nimetatud andmetele eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
 3) isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata;
 4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu; avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
 5) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad;
 6) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise vara müügihinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
 7) võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi kümne tööpäeva jooksul täiendada;
 8) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping. Võitjaks on isik, kelle pakkumise on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumiste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;9) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma müügihinna või järelemaksu rakendamisel osa sellest pakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
 9) eelläbirääkimistega pakkumise võitja on kohustatud ilmuma müügilepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt kahekümne päeva jooksul korralduse kättesaamisest. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel on vallavalitsusel õigus tühistada korraldus eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise kohta ja korraldada uus eelläbirääkimistega pakkumine.

5. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUETEST LOOBUMINE 

§ 30.  Vallavara mahakandmine

 (1) Vallavara kuulub mahakandmisele kui:
 1) see on muutunud kasutamiskõlbmatuks;
 2) selle võõrandamine ei ole võimalik.

 (2) Mahakandmise aluse tekkimisel koostab vallavara valitseja akti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis, bilansiline maksumus, mahakandmise põhjus ja hävitamise viis.

 (3) Vallavara mahakandmise otsustab:
 1) vallavolikogu, kui vara jääkmaksumus on suurem kui 3195,58 eurot;
[ - jõust. 01.01.2011]
 2) vallavalitsus, kui vara jääkmaksumus on väiksem kui 3195,58 eurot;
[ - jõust. 01.01.2011]
 3) vallavalitsuse hallatav asutus, kui maha kantakse väikevahendeid.

 (4) Kui vallavara ei ole säilinud, vallavara mahakandmise vajadus tuleneb seadusest, pankrotihalduri või audiitori põhjendatud ettepanekust, otsustab vallavara mahakandmise vallavalitsus ning informeerib sellest vallavolikogu.

§ 31.  Nõuetest loobumine

  Vallavara hulka kuuluvatest nõuetest loobumise otsustab:
 1) vallavalitsus, kui nõue on väiksem kui 6391,16 eurot või kui nõue on lootusetu või selle sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud;
[ - jõust. 01.01.2011]
 2) muudel juhtudel vallavolikogu.

6. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 32.  Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine käesoleva eeskirja tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, asjaõigusliku ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 33.  Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

 (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui:
 1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
 2) see toimub avalikes huvides.

 (2) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmise otsustab vallavolikogu.

 (3) Vallavara koormamise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmib vallavanem.

§ 34.  Isikliku servituudi seadmine

 (1) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmine on lubatud, kui:
 1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
 2) see toimub avalikes huvides.

 (2) Isikliku servituudi seadmise otsustab:
 1) vallavalitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks;
 2) muudel juhtudel vallavolikogu.

 (3) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta. Tasu suuruse määrab kindlaks isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasu suuruse kindlaksmääramisel kaasatakse vajadusel sõltumatu ekspert. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või arengukavas kajastatud avalikest huvidest lähtuvalt.

 (4) Isikliku servituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmib vallavanem.

§ 35.  Hoonestusõiguse seadmine

 (1) Hoonestusõigus seatakse hoonestamata munitsipaalmaale või munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks.

 (2) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise või otsustuskorras. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
 1) valla osalusega äriühingute kasuks;
 2) valla asutatud sihtasutuste kasuks;
 3) mittetulundusühingute kasuks, mille liikmeks on vald;
 4) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
 5) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

 (3) Hoonestusõiguse seadmise otsustab vallavolikogu.

 (4) Hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmib vallavanem.

§ 36.  Hoonestusõiguse seadmise algatamine ja ettevalmistamine

 (1) Hoonestusõiguse seadmise algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

 (2) Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamisel vallavalitsus:
 1) korraldab kehtestatud planeeringut arvestades kinnisasjale katastriüksuse moodustamise sellele hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
 2) määrab hoonestusõiguse aastatasu algsuuruse.

 (3) Hoonestusõiguse seadmiseks vajalike ettevalmistustööde lõppedes võtab vallavolikogu vastu otsuse hoonestusõiguse seadmiseks või enampakkumise korraldamiseks, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja katastritunnus;
 2) hoonestusõiguse aastatasu (alg)suurus;
 3) hoonestusõiguse seadmise tingimused;
 4) hoonestamise tingimused (katastriüksuse sihtotstarve, lubatud ehitiste arv krundil, ehitiste lubatud suurim ehitusalane pind, ehitiste lubatud kõrgus) ja hoonestamise tähtaeg;
 5) hoonestusõiguse seadmise viis (enampakkumine või otsustuskord);
 6) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik);
 7) enampakkumises osalemise osavõtumaks ja tagatisraha;
 8) lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised;
 9) enampakkumise korraldaja.

 (4) Hoonestusõiguse seadmisel otsustuskorras ei märgita otsusesse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 6–7 ja 9 nimetatud andmeid.

 (5) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub käesoleva eeskirja §-des 10–15 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
 1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
 2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks eeskirja § 10 lõikes 2 nimetatud andmetele hoonestusõiguse tähtaeg ning hoonestamise tingimused ja tähtaeg;
 3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse leping;
 4) enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks teates näidatud kohta hiljemalt ühe kuu jooksul korralduse kättesaamisest.

§ 37.  Hoonestusõiguse lepingu tingimused

  Hoonestusõiguse lepingus tuleb kindlaks määrata:
 1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
 2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
 3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
 4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
 5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise teostamise kohustus;
 6) kindlustamiskohustus (vajadusel);
 7) hoonestamise tähtaeg;
 8) lepingu täitmise tagatised;
 9) muud vajalikud andmed.

§ 38.  Ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmine

 (1) Munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus otsustuskorras.

 (2) Ehitise omaniku kasuks hoonestusõiguse seadmisel lähtutakse käesoleva eeskirja §-de 35–37 sätetest.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.  Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine ja määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks:
 1) Albu Vallavolikogu 7. mai 1997.a määrus nr 8 „Albu vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine”;
 2) Albu Vallavolikogu 7. mai 1997. a määrus nr 9 „Albu vallavara võõrandamise korra kinnitamine”;
 3) Albu Vallavolikogu 6. juuni 1997.a määrus nr 15 „Albu vallavara kasutusse andmise korra kinnitamine”.

 (2) Määrus jõustub 17. oktoobril 2005. a.