HaridusKool

Teksti suurus:

Peetri Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Kareda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.10.2016
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2012, 10

Peetri Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 21.06.2011 nr 12

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lg 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Peetri Kooli hoolekogu

 (1) Peetri Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaline organ, kelle ülesanne on lasteaia laste, kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning kooli põhimäärusest ja käesolevast korrast.

2. peatükk Koosseis ja moodustamise kord 

§ 2.  Hoolekogu koosseis

  Hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline. Hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

§ 3.  Hoolekogu moodustamine

 (1) Hoolekogu koosseisu kinnitab kooli direktori ettepanekul Kareda Vallavalitsus kolmeks aastaks.

 (2) Vallavalitsusele kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
 1) kooli pidaja esindaja nimetab Kareda Vallavolikogu oma otsusega;
 2) õppenõukogu esindajad määratakse õppenõukogu poolt;
 3) vanemate esindajad valitakse kooli hoolekogusse vanemate üldkoosolekul vanemate poolt;.
 4) vilistlaste esindajad kooskõlastatakse vilistlaste organisatsioonidega nende olemasolul;
 5) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab.
 6) lasteaia õpetajate esindaja määratakse pedagoogilise nõukogu poolt;
 7) iga lasteaia rühma vanemate esindaja valitakse vanemate üldkoosolekul vanemate poolt;.

 (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda kooli töötajate hulka ja peavad moodustama hoolekogu koosseisust enamuse.

§ 4.  Hoolekogu liikmete volituste kestus

 (1) Kooli pidaja esindaja volitus kestab volikogu poolt uue liikme nimetamiseni, kuid mitte kauem kui tema volikogu koosseisu kuulumise lõpuni

 (2) Vanemate esindaja volitus kestab kuni liikme lapse koolist väljaarvamiseni.

 (3) Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate volitused lõppevad uute esindajate kinnitamisel.

 (4) Õpilaste esindaja volitus kestab kuni õpilase koolist väljaarvamiseni.

 (5) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitusest loobuda.

 (6) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub analoogselt selle moodustamisega.

3. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 5.  Hoolekogu tööülesanded

  „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 73 lõikes 1 sätestatud ülesande täitmiseks hoolekogu:
 1) arutab läbi ja annab arvamuse kooli põhimääruses hoolekogu pädevusse antud küsimustes;
 2) kehtestab kooli direktori ettepanekul pedagoogide konkursi läbiviimise korra;
 3) osaleb oma esindaja kaudu kooli direktori ametikoha täitmise konkursikomisjoni töös.

§ 6.  Hoolekogu juhtimine ja tegevuse planeerimine

 (1) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

 (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (3) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani.

§ 7.  Hoolekogu töövorm

 (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (2) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

 (3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

 (4) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ning protokollib hoolekogu sekretär.

 (6) Hoolekogu koosolekutest võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

 (7) Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

 (8) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 8.  Koosoleku protokoll

 (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (2) Hoolekogu protokolle säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

4. peatükk Hoolekogu otsused 

§ 9.  Hoolekogu otsustusvõime

 (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul.

§ 10.  Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

 (3) Hoolekogu otsuste adressaadile teatavaks tegemist ja täitmist korraldab kooli direktor.

§ 11.  Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 12.  Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli vanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. juunil 2011.
Määrust rakendatakse alates 01.septembrist 2012.

Siiri Tammiste
Volikogu esimees