Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Külavanema statuut

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2012, 37

Külavanema statuut

Vastu võetud 19.11.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Külavanem

  (1) Külavanem on küla esindaja, kes valitakse küla koosolekul vastavalt käesolevale statuudile.

  (2) Eelduseks, et külavanem saaks esindada oma küla suhetes vallaga, on külavanema kinnitamine Paikuse Vallavolikogu otsusega. Valitud, kuid kinnitamata külavanemat ei ole vallavalitsus ega volikogu kohustatud aktsepteerima küla esindajana, kuid see ei võta temalt võimalikke muid küla poolt antud volitusi.

  (3) Juhul, kui külaeluga seotud küsimustes lähtub külast erinevaid seisukohti, on vallavalitsusel ja volikogul õigus eeldada, et külaelanike enamuse seisukohta väljendab külavanema seisukoht.

§ 2.   Külavanema õigused ja kohustused

  (1) Külavanemal on õigus ja kohustus esindada küla huve vallavalitsuse ja volikogu ees.

  (2) Külavanemal on õigus võtta sõnaõigusega osa:
  1) külaga seotud arengukavade aruteludest;
  2) külaga seotud planeeringute aruteludest;
  3) vallavalitsuse ja volikogu istungitest muude külaeluga seotud küsimuste arutamisel.

  (3) Külavanemal on kohustus anda vallavalitsusele ja muudele pädevatele asutustele teavet küla probleemide kohta.

§ 3.   Vallavalitsuse ülesannete täitmine külavanema poolt

  (1) Vallavalitsuse ülesannete täitmine külavanema poolt sätestatakse lepinguga.

  (2) Vallavalitsusel on üksnes volikogu eelneval nõusolekul volikogu otsuses sätestatud kindlat liiki küsimuses õigus sõlmida leping seadusega vallavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks külavanema poolt.

§ 4.   Külavanema kandidaadile esitatavad nõuded

  Paikuse vallas on külavanemaks õigus saada vähemalt 18-aastasel teo- ja otsusevõimelisel külaelanikul, kes ei ole kohtu poolt karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest ning on selles külas, mille vanemaks ta kandideerib, alaliselt elanud vähemalt 5 viimast aastat.

§ 5.   Külavanema valimise kord

  (1) Valimisõigus on kõigil vähemalt 18-aastastel teo- ja otsusevõimelistel alalistel külaelanikel.

  (2) Külavanema saab valida ühel viisil alljärgnevaist:
  1) külakoosolekul, mis on avalikult kokku kutsutud vähemalt 1 kuu enne toimumist ajalehe kaudu või kõigile selle küla majapidamistele allkirja vastu esitatud kutsetega;
  2) üle 50% küla alaliste elanike poolt, kui poolthääled on kogutud vähem kui 1 kuu jooksul, kusjuures allkirja andes peab valija lisama ka alla kirjutamise kuupäeva. Juhul, kui valija kuupäeva ei märgi, loetakse ta allkirja andnuks valimiskoosoleku protokolli vormistamise kuupäeval.

  (3) Valimistulemused vormistatakse protokollina, milles on kirjas vähemalt kõigi valimisel osalenute ees- ja perekonnanimed, sünniajad ja allkirjad, arutusel olnud küsimuse pealkiri ja valimistulemusi kajastav otsus. Käesoleva paragrahvi 2. lõike 2. punktis kirjeldatud valimistel asendab allkirja protokollil allkiri avaldusel, milles valija nimetab, keda ta soovib külavanemaks valida.

§ 6.   Külavanema kinnitamine

  (1) Külavanema kinnitamiseks esitab külaelanike esindaja nõuetekohaselt vormistatud protokolli koos valituks osutunud isiku kirjaliku nõusoleku ja elulookirjeldusega vallavalitsuse kaudu vallavolikogule, kusjuures vallavalitsusele tuleb dokumendid esitada 1 kuu jooksul valimiste lõppemisest arvates.

  (2) Vallavalitsus avaldab esimesel võimalusel kohalikus infolehes teate külavanema valimise tulemuste kohta koos valituks osutunud isiku elulookirjeldusega.

  (3) Vallavalitsus esitab külavanema kinnitamise otsuse eelnõu koos lisamaterjalide ja vallavalitsuse seisukohaga volikogu esimesele võimalikule istungile pärast külavanemaks valimise teate ja valituks osutunud isiku andmete avaldamist kohalikus infolehes ja eelnõu arutelu vallavalitsuse istungil. Vallavalitsuse seisukoht kajastatakse istungi protokollis.

  (4) Vallavalitsusel on õigus ja kohustus kontrollida, kas külavanem valiti käesoleva korra kohaselt. Selleks on vallavalitsusel õigus nõuda täiendavaid dokumente ja teavet.

  (5) Juhul, kui enne volikogu istungit ilmneb asjaolusid, mis välistavad valitud isiku saamise külavanemaks, või valituks osutunud isik on valimistega seoses esitanud valeandmeid, on vallavalitsus kohustatud volikogu neist asjaoludest teavitama enne külavanemaks kinnitamise otsuse langetamist.

  (6) Volikogu kinnitab külavanemaks isiku, kes vastab käesoleva korra 1. punktis sätestatud nõuetele.

§ 7.   Volituste kestus

  (1) Külavanema volitused kestavad kuni uue külavanema kinnitamiseni volikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Külavanema volituste kestus ei ole piiratud volikogu volituste kestusega.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Eespool sätestatud kord kehtib ka alevivanema suhtes.

  (2) Paikuse Vallavolikogu 16. oktoobri 2000 määrusega nr 17 kinnitatud “Külavanemate valimise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 23. novembril 2012.

Mait Talvoja
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json