Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Meremäe valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 6

Meremäe valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 29.11.2013 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Meremäe valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Meremäe valla haldusterritooriumil asuvate valla omandis olevate kalmistute haldamist ja kasutamist. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

  (2) Lisaks käesolevas eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel veel kalmistuseadusest, muinsuskaitseseadusest ning Meremäe vallas kehtivatest avaliku korra ja heakorra eeskirjadest.

  (3) Kalmistul korraldab töid kalmistuvaht, kelle õigused ja kohustused määrab Meremäe Vallavalitsus (edaspidi valitsus) kindlaks töölepinguga.

  (4) Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu - tähistatud ja vajalike ehitistega maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha matmiseks ja surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats – maa-ala kalmistul, mis eraldatakse isikule surnu(te) matmise eesmärgil ja mis koosneb ühest või mitmest hauakohast;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või urni matmiseks;
  4) hauaplatside ja kasutajate andmekogu – haudade ja hauaplatsi kasutajate andmekogu;
  5) matmise kvartal – kalmistu territoriaalse jaotuse üksus;
  6) matmistava – rahvuslikke, ilmalikke ja usulisi traditsioone ja tavasid järgiv matmisviis ja matusekorraldus;
  7) hauaplatsi kasutaja – isik, kellele hauaplats on antud ajutisse kasutusse ja hauaregistrisse kantud;
  8) kalmistu haldaja – kalmistu kasutamist korraldav ametiasutus;
  9) kalmistuvaht – kalmistutöötaja;
  10) matmisraamat – matmiste registreerimise raamat;
  11) matmisluba – kirjalik luba, mis väljastatakse peale hauaplatsi looduses kättenäitamist.

  (5) Kalmistu kohta peab kalmistuvaht matmisraamatut ja kalmistuplaani ning kannab andmed kalmisturegistrisse.

  (6) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele valitsuse arhiivis.

  (7) Kalmistu on avatud iga päev.

§ 2.   Kalmistu sisekord

  (1) Kalmistul peab olema:
  1) matmiseks ja kalmude korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  2) teadete tahvel kuhu on paigutatud kalmistu plaan koos olulise infoga, kalmistu kasutamise eeskiri, kalmistuvahi vastuvõtuajad ja telefoni numbrid jm vajalik info osutatavate teenuste ja nende hindade kohta;
  3) kalmistuinventari hoidmiseks vajalikud ruumid;
  4) parkimisplatsid;
  5) veevõtukohad;
  6) tähistatud prügikonteinerid ladestamisele kuuluvate jäätmete (küünla topsid, lillepotid, määrdunud pakendid);
  7) tähistatud koht puitunud ja mittepuitunud biolagunevate haljastusjäätmete (taimed, oksad, tüved, kännud) kogumiseks;
  8) käimla

  (2) Kalmistuvaht on kohustatud korraldama kalmistu üldkasutatavate alade korrashoiu (üldkasutatavad platsid, parklad, kalmistusisesed teed jne).

  (3) Kalmistul on keelatud:
  1) risustada, rikkuda ja rüüstada hauaplatse ning üldkasutatavat territooriumi, jalutada koeri ja teisi koduloomi;
  2) omavoliliselt raiuda kasvavaid puid ja põõsaid;
  3) kasutada mootorsõidukit ilma kalmistu haldaja loata;
  4) prügi mahapanek selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
  5) kalmistu jäätmemahutitesse olmejäätmete paigutamine;
  6) teha lõket;
  7) laiendada omavoliliselt hauaplatse;
  8) oma tegevusega rikkuda kalmistu rahu (muusikainstrumentide vali mängimine, kisendamine, karjumine);
  9) matta loomi;
  10) sõita jalgrattaga.

§ 3.   Hauaplatside eraldamise tingimused ja kord

  (1) Kalmistuvaht annab hauaplatsi taotlejale maetava surmatõendi alusel matmisloa. Matmisloata on hauakaevamine ja matmine keelatud.

  (2) Kalmistuvaht registreerib matmise matmisraamatus, kus näidatakse ära surnu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, viimane elukoht, surmaaeg, matmise aeg ning surmatõendi number, väljaandmise aeg ja väljaandja, samuti andmed matuse korraldaja ja hauaplatsi asukoha kohta.

  (3) Kalmistuvaht peab hauaplatsi taotlejale kätte näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal maha hauaplatsi mõõdud ja informeerima hauaplatsi taotlejat või tema esindajat õigustest ja kohustustest.

  (4) Igale hauaplatsile eraldatakse üldjuhul maa-ala suurusega 2,5 x 1,7 m ühe hauakoha kohta. Urnimatuseks ettenähtud maa-ala suuruseks on 1 m² ühe hauakoha kohta.

  (5) Uus hauaplats eraldatakse isikule tasuta kolmekümne aastase kasutusõigusega. Selle tähtaja lõppemisel on hauaplatsi kasutajal õigus pikendada hauaplatsi kasutusõigust järgmiseks 30 aastaks või kasutusõigus lõpetada. Hauaplatsi kasutaja teovõimetuse või surma korral lähevad tema õigused ja kohustused üle eestkostjale või pärijale.

  (6) Hauaplatsi kasutusõigusest loobumise korral teatab hauaplatsi kasutaja sellest kirjalikult kalmistu haldajale. Kasutusõigusest loobumise korral on õigus hauaplatsi vaba osa uuteks matusteks välja anda.

  (7) Kalmistuvahil on õigus hauaplatsi kasutusõigus lõpetada juhul, kui hauaplats on jäetud hooldamata. Selline hauaplats tähistatakse meeldetuletuseks hoiatustähisega. Kui hauaplatsi ja hauaehitisi ei korrastata kolm aastat ja viimasest matmisest on möödunud 30 aastat, on õigus hauaplats tasandada ning anda hauaplats peale matmiseks.

§ 4.   Matmine

  (1) Hauaplatsile matmine toimub hauaplatsi kasutaja nõusolekul.

  (2) Kõik matused tuleb registreerida kalmistuvahi juures ettenähtud korras vähemalt kaks ööpäev enne matust.

  (3) Matmine on lubatud ainult valgel ajal – talvel kella 10.00st kuni kella 15.00ni ning suvel kella 9.00st kuni kella 19.00ni. Nimetatud nõudest võib erandkorras kalmistuvahi kirjalikul loal kõrvale kalduda juhul, kui matuse korraldajad soovivad matta lahkunut vastavalt oma religioossetele tavadele, mis ei kattu kohalike põliste matmistavadega.

  (4) Riiklikel pühadel matmisi üldjuhul ei toimu.

  (5) Matta võib kirstuga või tuhastatult urniga. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,8 m, urniga 1 m. Haua kaugus hauaplatsi piirist kirstuga matustel peab olema vähemalt 0,2 m, urniga matustel vähemalt 0,8 m. Pealematmisel peab varasem matus jääma puutumata. Kirstud peavad olema üldjuhul valmistatud kergesti kõdunevast materjalist. Kui kirst on valmistatud mõnest teisest materjalist, siis tehakse vastav märge hauaregistrisse.

  (6) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja eelmise matuse säilmeid, maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst tuleb jätta puutumata.

  (7) Matmist takistavate hauakivide ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine toimub matuse korraldaja kulul.

  (8) Pärast matust korrastab matuse korraldaja matuse käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused hiljemalt kolme päeva jooksul ja/või hüvitab tekitatud kahjustused kokkuleppel kalmistuvahiga või kahjukannatajaga. Selle kohustuse mittetäitmisel kõrvaldab kalmistu hooldaja tekitatud kahjustused matuse korraldaja kulul.

  (9) Pealematmine võib toimuda mitte varem kui 30 aasta möödumisel eelmisest matmisest.

  (10) Kultuuriloolisest tuntud isikute hauaplatsidele pealematmist ei teostata.

  (11) Omasteta surnud maetakse selleks eraldatud hauaplatsile valla kulul. Hauaplatsid hoiab korras kalmistuvaht. Kui omasteta surnul on varasem perekonna hauaplats, maetakse ta võimalusel sinna.

  (12) Okupatsioonist või sõjategevusest tingitud kinnipidamise, okupatsiooni ja sõjategevuse tõttu surnud isikute ühismatmispaigad kuuluvad alalisele säilitamisele ja korrashoid tagatakse vastavalt sõjahaudade kaitse seadusele.

  (13) Haudade avamine ja ümbermatmine võib toimuda vaid Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras, kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega, kalmistu haldaja ja hauaplatsi kasutaja loal.

§ 5.   Hauaplatside kujundamine ja hooldamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. Hauaplatsi kujundab platsi kasutaja, arvestades käesolevas eeskirjas toodud piiranguid.

  (2) Iga hauaplats peab olema tähistatud.

  (3) Hauatähised on:
  1) hauarist;
  2) hauakivi;
  3) hauasammas;
  4) hauaplaat.

  (4) Hauaristi ja hauasamba lubatud kõrgus kuni 120 cm, hauakivi kuni 75 cm maapinnast.

  (5) Hauarajatised on:
  1) hauaplatsi piirdeaed (püstitamine lubatud ainult kalmistuvahi kirjalikul loal);
  2) hauaplatsi piirav äärekivi;
  3) valatud betoonrant;
  4) hauaplatsile istutatavad puud, põõsad ja hekk (heki kõrgus maksimaalselt kuni 0,5 m).

  (6) Hauatähised, -rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsile paigaldatud hauatähised ja/või hauarajatised on hauaplatsi kasutaja omand.

  (7) Hauarajatised peab hauaplatsi kasutaja rajama nii, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks rajatise varisemisohtu.

  (8) Hauaplatsi hooldab või korraldab hooldamise hauaplatsi kasutaja, kes on kohustatud korrastama hauatähised ja -rajatised, hauaplatsi ja sellega piirnevad teeosad. Biolagunevad kalmistujäätmed tuleb eraldi koguda ja paigutada vastavalt tähistatud jäätmemahutitesse või kohta. Muud kogutud jäätmed (kunstpärjad, kunstlilled, küünlatopsid, kilekotid jne) tuleb paigutada vastavalt märgistatud jäätmekogumise mahutitesse. Kalmistujäätmete viimine väljapoole kalmistu territooriumi ja paigutamine maapinnale on lubamatu.

§ 6.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Käesoleva eeskirja rikkuja kannab vastutust kalmistuseadusega ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Muinsuskaitseamet ning Keskkonnaamet vastavalt oma pädevusele.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Vares
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json