Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Meremäe valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 8

Meremäe valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 24.08.2009 nr 11
jõustumine 01.09.2009

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 37, Jäätmeseaduse § 69 lõike 3 ning Avaliku teabe seaduse § 43, § 431, § 433 lõike 1 ja § 581 alusel

1. peatükk Meremäe valla jäätmevaldajate registri asutamine 

§ 1.   Registri asutamine

  Määrusega asutatakse Meremäe valla jäätmevaldajate register.

§ 2.   Registri omanik ja asutaja

  Registri omanik on Meremäe vald.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  Meremäe valla jäätmevaldajate registri vastutavaks töötlejaks on Meremäe Vallavalitsus.

§ 4.   Registri asutamise ja haldamise finantseerimine

  Registri asutamist, arendamist ja tarkvara igakuist hooldust finantseeritakse Meremäe valla eelarvest.

2. peatükk Meremäe valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus 

§ 5.   Üldsätted

  (1) Meremäe valla jäätmevaldajate register on asutatud ja võetakse kasutusele eesmärgiga: tagada arvestus Meremäe vallas korraldatud olmejäätmete veoga liitunud ja mitteliitunud jäätmevaldajate ja nende poolt tekitatud jäätmekoguste käitlemise üle.

  (2) Registri ametlik nimi on Meremäe valla jäätmevaldajate register (edaspidi register)- lühendatult MJVR.

  (3) Register on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
  1) andmete kogumine Meremäe valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel;
  2) andmete kogumine registri põhimääruse (edaspidi nimetatud põhimäärus) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud jäätmevaldajate valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;
  3) andmete kogumine jäätmetekke kohtade kohta;
  4) andmete kogumine nende Meremäe valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on Jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel Meremäe Vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga;
  5) ülevaate andmine valla elanikel, korteriühistutel ja asutustes tekkinud olmejäätmete kogustest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest kinnipidamisest.

§ 6.   Registri pidamise põhimõtted

  (1) Registrit peetakse vastavalt Jäätmeseaduse, Isikuandmete kaitse seaduse, Avaliku teabe seaduse, muude riigi ja Meremäe valla õigusaktide ning käesoleva põhimääruse sätetele.

  (2) Registri pidamisel on lubatud andmete ristkasutus teiste Meremäe valla registrite ja muude andmekogude ning riiklike andmekogudega. Andmete ristkasutus tugineb õigusaktidele ja/või registri vastutava töötleja poolt sõlmitud lepingutele teiste kohalike ja riiklike registrite ning andmekogude vastutavate töötlejatega.

§ 7.   Registri pidamise viis

  (1) Jäätmevaldajate registrit peetakse elektrooniliselt, kasutades arvutiprogrammi «Skarabeus», vajadusel minnakse üle veebipõhisele kaardirakendusele.

  (2) Register on piiratud kasutusega register, mida peetakse infotehnoloogilise andmebaasina. Andmeid töödeldakse tarkvaraga, mis on välja töötatud registri pidamiseks, et täita registri asutamise ja kasutuselevõtu eesmärke ning tagada andmete nõuetekohane töötlemine.

  (3) Registri pidamisel võib kasutada teiste riiklike või vallale kuuluvate andmekogude või registrite andmeid.

§ 8.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Vallavalitsus kui registri vastutav töötleja korraldab ja juhib registri pidamist, teostab järelvalvet registri pidamise üle ning vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest.

  (2) Volitatud töötleja ülesandeks on korraldada registri pidamist, milleks ta töötleb, sisestab ning väljastab andmeid, rakendab vajalikke abinõusid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (4) Lisaks registri volitatud töötlejale võib vallavanema käskkirja alusel määrata registri kasutajad, kellel on õigus kasutada registris sisalduvaid andmeid ametialaste ülesannete täitmiseks.

§ 9.   Registri töökeel

  Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 10.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja jäätmeveoga tegelevale ettevõttele ning jäätmevaldajale tema enda kohta käivate andmete osas.

  (2) Registrist andmete väljastamiseks esitatakse kirjalik põhjendatud avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale teabenõude avaliku teabe seaduse alusel.

  (4) Soovitud andmed väljastatakse juhul, kui andmete kasutamise otstarve on põhjendatud.

  (5) Jäätmevaldajal on õigus saada registrist andmeid enda kohta.

§ 11.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Meremäe valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmevaldaja nimi;
  2) jäätmevaldaja isiku- või registrikood;
  3) jäätmevaldaja tüüp (omanik, ühistu, muu jäätmevaldaja);
  4) jäätmevaldaja aadress (küla, kinnistu, majanumber, korterinumber) ja kontakttelefon;
  5) jäätmevaldaja esindaja nimi, esindaja kontaktandmed;
  6) elanike arv jäätmevaldaja territooriumil;
  7) jäätmevedajaga sõlmitud lepingu number;
  8) jäätmetemahuti tühjenduskordade sagedus;
  9) käitlemiseks üleantud jäätmete kogused;
  10) märkused, sh jäätmehoolduseeskirja nõuete rikkumised.

  (2) Meremäe valla haldusterritooriumil elavate ja asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lõike 4 alusel vallavalitsuse poolt erandkorras loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, kantakse registrisse täiendavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 – 6 ja 10 sätestatud andmetele järgmised andmed:
  1) mitteliitunuks lugemise põhjus;
  2) mitteliitunuks lugemise algus- ja lõpptähtaeg;
  3) viide vallavalitsuse korraldusele jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise kohta;
  4) jäätmete käitlemist kajastava kirjaliku aruande esitamise tähtaeg;
  5) korraldatud olmejäätmeveoga mitteliitunuks olemise ennetähtaegse lõpetamise korral ennetähtaegse lõpetamise põhjus.

  (3) Volitatud töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.

§ 12.   Andmete esitamine registrisse

  (1) Jäätmevedaja esitab üks kord kvartalis valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus kokkulepitud kuupäevaks registrile andmed jäätmevaldaja jäätmekoguste kohta jäätmevaldajate lõikes, mis on tema poolt üle antud prügilasse.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Jäätmevedaja vastutab tema poolt esitatavate andmete õigsuse eest. Vastutus teadvalt valeandmete esitamise eest kehtestatakse valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus.

  (4) Jäätmevaldajal on õigus vaidlustada jäätmevedaja poolt esitatavad andmed.

§ 13.   Muudatuste tegemine registrisse

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  3) vallavalitsusele laekunud kinnistusraamatu kannete muudatuste alusel.

  (2) Muudatusi registris teeb ja ebaõigeid kandeid parandab registri volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 14.   Registriandmete säilitamine

  (1) Registri volitatud töötleja korraldab perioodilise turvakoopia tegemise ja säilimise.

  (2) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas 01. jaanuari seisuga. Arhiivikoopiat säilitatakse 5 aastat.

§ 15.   Finantseerimine

  Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 16.   Järelevalve

  Andmekaitsealast järelevalvet teostab Isikuandmete kaitse seaduse alusel määratud riigiasutus (Andmekaitse Inspektsioon).

§ 17.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Meremäe Vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmine toimub andmekogu volitatud töötleja poolt andmekogu vastutava töötleja vastutusel ja isikuandmete korral riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 18.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 01. septembril 2009.

Margus Palok
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json