EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Lihula valla territooriumil toimuva tänava- ja turukaubanduse kord ning kauba või teenuse müügi kord avalikel üritustel

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lihula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 15

Lihula valla territooriumil toimuva tänava- ja turukaubanduse kord ning kauba või teenuse müügi kord avalikel üritustel

Vastu võetud 27.05.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3, § 22 lõike 1 punkti 37, alkoholiseaduse § 41 lõike 3, kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 ning § 20 lõike 5 ja haldusmenetluse seaduse § 64 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Lihula valla territooriumil nõuded tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.   Tänava- ja turukaubandus

  (1) Tänava- ja turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust vallavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja või isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras või avalikul üritusel.

  (2) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljaspool ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses

  (3) Lihula linnas on tänavakaubandus lubatud territooriumi omaniku või valdaja loal Lihula Kultuurimaja ümbruses ning Lihula linnusemäe territooriumil kaupleja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt. Lihula Vallavalitsuse loal võib erandjuhtudel tänavakaubandust korraldada teistel territooriumitel.

  (4) Turukaubandus on lubatud maaomaniku loal Tallinna mnt 33 platsil (Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku platsil).

  (5) Kalmulillede, -küünalde jms müük on lubatud valdaja loal Lihula valla kalmistute väravate juures kaupleja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt.

  (6) Tänava- ja turukaubanduse korraldaja väljastab müügipileteid vastavalt kaubandusseaduse nõuetele, tagab kauplemispiirkonnas kaubandusseaduse nõuete täitmise. Vallavalitsuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana kehtestab müügipileti hinna vallavolikogu määrusega. Lihula valla hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana kehtestab müügipileti hinna vallavalitsus korraldusega. Kui kaubanduse korraldajaks on muu isik, siis kehtestab müügipileti hinna kaubanduse korraldaja.

  (7) Kauplejad on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

  (8) Tänavakaubanduse korras on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba või -litsents või muu samaväärne dokument;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) kasutatud tööstuskaupu;
  6) loomi loomakaitseseaduse tähenduses;
  7) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

  (9) Turukaubanduse korras on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügi korral on seadusega nõutav märge registreeringus, tegevusluba või -litsents või muu samaväärne dokument;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
  5) muud kaupa või teenust seadusega sätestatud juhul.

§ 3.   Kauba või teenuse müük avalikul üritusel

  (1) Avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kaupleja või isik, kes müüb kaupa või teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust avaliku ürituse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (2) Avalikul üritusel kaubanduse korraldajale ja tema väljastatavale müügipiletile kohaldatakse kaubandustegevuse seaduse §-s 18 sätestatut.

  (3) Lisaks käesolevas paragrahvis sätestatule peab kaupleja teatud kauba või teenuse müügi korral olema vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument, kui see on seadusega nõutav.

  (4) Avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük avalikul üritusel on seadusega keelatud.

  (5) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaupleja poolt paigaldatud ajutistelt müügilettidelt või auto pealt.

  (6) Kauplejad paigaldavad neile kuuluva kauplemiskoha juurde prügikastid ja hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha peale kauplemist.

  (7) Kaubanduse korraldamisel avalikul üritusel peab kaubanduse korraldaja esitama koos registreerimistaotlusega selle avaliku ürituse korraldaja kirjaliku nõusoleku. Kirjalikku nõusolekut ei ole vaja esitada, kui kaubanduse korraldaja on ka selle avaliku ürituse korraldaja.

§ 4.   Alkohoolse joogi jaemüük

  Kioskist või tänava- või turukaubanduse korras on alkohoolse joogi jaemüük keelatud. Nimetatud keelu järgimise tagamiseks on kioskis või tänava- või turukaubanduse müügikohas keelatud hoida või ladustada alkoholi, sõltumata selle alkoholi kuuluvusest või hoidmise või ladustamise eesmärgist.

§ 5.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Tänaval ja turul kauplemist ning avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) tarbijakaitseametnikud;
  2) tervisekaitseametnikud;
  3) politseiametnikud;
  4) Lihula Vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2010. aasta 01. juunil.

  (2) Määrus avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

  (3) Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 08.02.2000. a määrus nr 01 „Lihula valla tänavatel ja teistes avalikes kohtades kauplemise rakendusliku korra kinnitamine“.

Tiina Lobja
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json