ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 52

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 25.02.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on kindlaks määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise põhimõtted Väike-Maarja valla territooriumil.

 (2) Väike-Maarja valla territooriumi käsitletakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise seisukohalt ühe piirkonnana.

 (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab vastavalt eeskirjale võimaldama kinnistu veevärgi ühendamise ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamise ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatistega kaetud alal. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alaks loetakse ala, kus teenuste osutamiseks vajalikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peatorustikud on kasutusele võetud.

 (4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

 (5) Avalikelt teedelt ja tänavatelt sademevee ärajuhtimise ehitiste liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga on esimene sademevee ärajuhtimiseks mõeldud ühiskanalisatsiooni ehitis, mis on vee-ettevõtja omandis.

§ 2.  Liitumistaotluse esitamine

 (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
 1) kinnistu omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress;
 2) kinnistu aadress;
 3) vee kasutamise otstarve (olme- või tootmisvajadus);
 4) vee keskmine ööpäevatarve ja suurim tunnitarve;
 5) ärajuhitava reovee hulk ja koostis.

 (2) Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.

 (3) Vee-ettevõtja võib nõuda täiendavaid andmeid või selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitab ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava reovee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

§ 3.  Liitumistaotluse läbivaatamine

 (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest
vee-ettevõtjale. Vee-ettevõtja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15
kalendripäeva, teatades sellest kirjalikult liitujale.

 (2) Esitatud taotluses ja lisatud dokumentides puuduste ilmnemisel lepivad vee-ettevõtja ja taotluse
esitaja kokku tähtajas puuduste kõrvaldamiseks.

 (3) Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:
 1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
 2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
 3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

 (4) Kinnistu omaniku või valdaja taotluse rahuldamisest keeldumist peab vee-ettevõtja kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.

§ 4.  Liitumistingimused

 (1) Taotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale tehnilised liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti (edaspidi projekt) projekteerimisele.

 (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistingimustes määratakse:
 1) liitumispunktid;
 2) tehnilised nõuded;
 3) vee lubatud keskmine ööpäevatarve;
 4) ärajuhitava heitvee hulk, lubatud reostumus ja nõuded ärajuhtimisrežiimi kohta;
 5) isikud, kellega tuleb projekt kooskõlastada;
 6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

 (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus esitada taotlus liitumistingimuste kehtivusaja pikendamiseks. Pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada täiendavaid tingimusi.

§ 5.  Projekti koostamine

 (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise projekti koostamine, ühendus- ja/või sisendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine peab
toimuma vastavalt ehitusseaduses, Väike-Maarja valla ehitusmääruses ja Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud nõuetele.

 (2) Vee-ettevõtjal on vajadusel õigus nõuda projektis täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi,
eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud vee- ja/või kanalisatsioonirajatise korrektse tehnilise
lahenduse ning keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

 (3) Projekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale.

§ 6.  Liitumisleping

 (1) Liitumisleping sõlmitakse enne kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise algust.

 (2) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul peale liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti

 (3) Liitumislepingus sätestatakse:
 1) liitumistingimused;
 2) liitumistasu suurus ja tasumise kord;
 3) liitumise tähtaeg;
 4) vee-ettevõtja ja liituja muud õigused ning kohustused

 (4) Liituja võib liitumislepingu lõpetada, teatades sellest vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt kaks
nädalat ette.

 (5) Vee-ettevõtja võib liitumislepingu lõpetada juhul, kui liituja ei täida liitumislepingust tulenevaid kohustusi ning vee-ettevõtja on teda eelnevalt kirjalikult hoiatanud. Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada ja katkestada teenuse osutamine, teatades sellest üks nädal kirjalikult ette, kui liituja ei täitnud (ei asunud täitma) hoiatuses märgitud tähtajaks oma kohustusi.

 (6) Liitumislepingu lõpetamisel käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 kirjeldatud juhtudel katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused.

 (7) Liitumislepingu lõpetamisel käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 kirjeldatud juhtudel ei hüvitata liitujale tehtud kulutusi.

 (8) Liitumislepingut muudetakse, kui soovitakse muuta liitumise tehnilist lahendust või suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava reovee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise, samuti lepingu poolte muutumisel või muul juhul.

 (9) Liitumisega seotud vaidlused lahendatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

 (10) Liitumisleping on aluseks teenuslepingu sõlmimisele.

§ 7.  Liitumistasu

 (1) Liitumistasu on ühekordne tasu, mis makstakse vee-ettevõtjale kinnistu liitumisel ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga. Liitumistasu võib võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt, kelle omandis olevale kinnistule on väljastatud ehitusluba pärast 22. märtsi 1999.a.

 (2) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes liitumistasu arvutamise metoodikast.

 (3) Liitumistasuga tagatakse:
 1) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas;
 2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning kinnistu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise süsteemi olemasolu korral selle ühendamine sademeveekanalisatsiooniga.

 (4) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademeveekanalisatsiooni arendamine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava väliselt liituja või kolmanda isiku taotluse alusel ja kokkuleppel vee-ettevõtjaga ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikuga, katab sellise arendamise ja ühendamise kulutused täies ulatuses taotleja.

 (5) Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks tehtud kulutused arvatakse maha liitumistasudest ning see peab kajastuma liitumistasu arvutamise metoodikas.

 (6) Liitumistasu võib võtta vaid vee-ettevõtja tehtud kulutuste ulatuses, mis on vajalikud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

 (7) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamise eest ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ei saa korduvat või täiendavat liitumistasu tasumist nõuda ka juhtudel, kui kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumispunkti asukoht või tehniline lahendus muutub vee-ettevõtja arendustegevuse tõttu või piirkonda asub teenindama uus vee-ettevõtja või muutub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik.

 (8) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ümberehitamise või kinnistu omaniku vahetumise korral ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.

 (9) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda kliendilt täiendavat liitumistasu kliendi kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumistingimuste muutmise korral, kui see toimub kliendi algatusel ja vee-ettevõtjale kaasnevad sellega lisakulutused.

 (10) Liitumistasu tuleb tasuda arvel näidatud kuupäevaks. Vee-ettevõtja nõusolekul võib liitumistasu maksta osade kaupa, määrates liitumistasu maksmise korra ja tähtajad kindlaks liitumislepingu lisaks olevas maksegraafikus. Vee-ettevõtja võib nõuda liitujalt tagatisi lepingujärgsete kohustuste täitmiseks.

 (11) Liitumislepinguga sätestatud maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja vee-ettevõtjale viivist vastavalt liitumislepingule.

§ 8.  Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 07.02.2001.a määrus nr 1 “Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri” ja Väike-Maarja Vallavolikogu 27.03.2002.a määrus nr 8 “Eeskirja täiendamine”.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2011.a.

Olev Liblikmann
volikogu esimees