Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla korraldatud olmejäätmeveo piirkonna, jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine

Väike-Maarja valla korraldatud olmejäätmeveo piirkonna, jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 57

Väike-Maarja valla korraldatud olmejäätmeveo piirkonna, jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigi, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu suuruse määramise korra kehtestamine

Vastu võetud 25.11.2010 nr 29
jõustumine 01.12.2010

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lõike 4 ja § 67 lõike 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366 ja § 62 lõike 1 punkti 1, konkurentsiseaduse § 14, halduskoostöö seaduse § 5 lg 1 alusel ning lähtudes Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade ühishuvidest korraldatud jäätmeveo konkursi korraldamiseks.

§ 1.   Jäätmeveopiirkond

  (1) Laekvere, Rakke, Tamsalu ja Väike-Maarja valdade haldusterritooriumid on üks jäätmeveopiirkond.

  (2) Väike-Maarja valla korraldatud jäätmeveo piirkonnas kehtestatakse kahetasandiline jäätmeveo korraldus:
  1) I tasand - Väike-Maarja alevik.
  2) II tasand - Aavere, Aburi, Avanduse, Avispea, Ebavere, Eipri, Hirla, Imukvere, Koonu, Kurtna, Kännuküla, Kärsa, Käru, Liivaküla, Müüriku, Määri, Nadalama, Nõmme, Orguse, Pandivere, Pikevere, Pudivere, Raeküla, Raigu, Rastla, Triigi, Uuemõisa, Vao, Varangu, Vorsti, Võivere, Äntu ja Ärina külad ning Kiltsi ja Simuna alevikud.

§ 2.   Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliik

  Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse jäätmeliik, mis on tähistatud Vabariigi Valituse 6. aprilli 2004. määruses nr 102 jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu koodinumbriga 20 03 01 ehk prügi (segaolmejäätmed).

§ 3.   Äraveo sagedus ja aeg

  (1) Jäätmemahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumise, haisu ja kahjurite tekke ning ümbruskonna reostamise.

  (2) Jäätmemahutite minimaalne tühjendussagedus on:
  1) I tasandil mitte harvem, kui üks kord 4 nädala jooksul;
  2) II tasandil mitte harvem, kui üks kord 12 nädala jooksul.

  (3) Jäätmevedu võib toimuda ajavahemikul kella 07.00 – 23.00.

§ 4.   Teenustasu piirmäär:

  (1) Jäätmeveo teenustasu piirmäär on suurim võimalik tasu jäätmete käitlemise eest, millest ainuõigust omava vedaja teenustasu ei või olla kõrgem.

  (2) Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärad koos käibemaksuga on järgmised:

Mahuti tüüp

Teenustasu piirmäär jäätmete ühe tühjenduskorra kohta koos käibemaksuga EEK/€

EEK

30-50 l jäätmekott

45*

2,88*

80 l

56

3,58

140 l

61

3,90

240 l (190 l)

71

4,54

340 l (360 l või 370 l)

85

5,43

600 l (660 l)

107

6,84

800 l

122

7,80

1,5 m3

198

12,65

2,5 m3

295

18,85

4,5 m3

498

31,83* Teenustasu piirmäär sisaldab jäätmekoti hinda

§ 5.   Jäätmeveo teenustasu suuruse määramise ja muutmise kord

  (1) Jäätmeveo teenustasu on tasu ühekordse vastava suurusega jäätmemahutis sisalduvate jäätmete käitlemise eest, mis määratakse kindlaks jäätmevedaja poolt avalikule konkursile/hankele esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises.

  (2) Jäätmeveo teenustasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veo ja veo ettevalmistamisega seotud kulud.

  (3) Jäätmeveo teenustasu koosneb erinevatest komponentidest, millest tähtsamad on:
  1) tööjõukulu – 25% 
 Tööjõukulu muutumisel arvutatakse uus jäätmeveo teenustasu hind järgmiselt:
X = (0,25 x B x C)+C
X - muudetud jäätmeveo teenustasu hind
 B – tööjõukulu suurenemine või vähenemine %-des
 C – kehtiv jäätmeveo teenustasu
 0,25 – tööjõukulu osakaal

  2) kütusekulu – 20%
 Kütuse hinna muutumisel arvutatakse uus jäätmeveo teenustasu hind järgmiselt:
X = (0,2 x A x C)+C
X - muudetud jäätmeveo teenustasu hind
 A – kütuse hinna muutus %-des
 C – kehtiv jäätmeveo teenustasu
 0,2 – kütusekulu osakaal

  3) käitluskulu sisaldab kõiki jäätmeveo ainuõigust omava vedaja poolt tehtavaid kulutusi teenuse osutamiseks, sealhulgas saastetasu, jäätmekäitluskoha vastuvõtutasu ning muid kulusid, mida ei ole loetletud, kuid mis on vajalikud teenuse osutamiseks.
 Saastetasu või käitlustasu muutmisel kujuneb uus jäätmeveo teenustasu hind järgmiselt:
X = (saastetasu muutus x mahukaal x konteineri suurus) + C
X – muudetud jäätmeveo teenustasu hind
C – kehtiv jäätmeveo teenustasu
 Jäätmete mahukaal:
kortermajad k=0,133 t/m3
eramud k=0,146 t/m3

  (4) Jäätmevedajal on võimalik taotleda jäätmeveo teenustasu muutmist esitades kirjaliku taotluse MTÜ-le Roheline Paik. Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul.

  (5) Taotluse esitamise eelduseks on käesoleva määruse § 5 lõikes 3 nimetatud teenustasu komponentide oluline muutumine.

  (6) Jäätmeveo teenustasu muutmist ei saa taotleda enne 12 kuu möödumist korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise algusest.

  (7) Jäätmevedaja ei saa taotleda teenustasu muutmist enam kui 10% võrra pakkumise hinnast.

  (8) Jäätmevedaja ei saa taotleda teenustasu muutmist rohkem, kui kaks korda ainuõiguse kehtivusaja jooksul.

  (9) Jäätmevedaja poolt esitatav teenustasude muutmise taotlus peab sisaldama:
  1) taotletavate teenustasude kalkulatsiooni;
  2) viimase majandusaasta raamatupidamise aruannet;
  3) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestust kehtivates teenustasudes;
  4) eeloleva majandusaasta prognoositavate tulude ja kulude arvestust taotletavates teenustasudes.

  (10) Vajadusel peab jäätmevedaja esitama MTÜ Roheline Paik soovil taotluse menetlemiseks vajalikku muud informatsiooni.

  (11) Teenustasu muutmise õigus on vallavalitsusel.

  (12) Teenustasu muutmine jõustub, kui ühise jäätmeveopiirkonna kõigi kohalike omavalitsuste täitevorganid sellega nõustuvad.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 27.06.2007. määrus nr 10. “Väike-Maarja valla korraldatud olmejäätmeveo piirkondade, vedamise sageduse ja aja ning jäätmeveo teenustasu piirmäärade kehtestamine“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.12.2010.

Olev Liblikmann
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json