Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hankekord

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 05.12.2013, 68

Hankekord

Vastu võetud 28.06.2012 nr 10
jõustumine 10.07.2012

Määrus kehtestatakse „Riigihangete seaduse“ § 13 ¹ alusel ja lähtudes Vändra Alevivolikogu 21.09.2006 nr 20 kehtestatud ning 15.05.2008. a määrusega nr 12 täiendatud ja 23.09.2010.a määrusega nr 17 muudetud “Alevivara valitsemise korra” § 4 lg 5.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva korra eesmärk on reguleerida hangete ettevalmistamise ja läbiviimise korda Vändra alevis tagades sealjuures hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine ning isikute võrdne kohtlemine.

 (2) Hankekord (edaspidi kord vastavas käändes) reguleerib Vändra alevi korraldatavate riigihangetega või alevivalitsuse või selle hallatavate asutuste (edaspidi hankija) poolt korraldatavate RHS tulenevalt alla riigihanke piirmäära jäävate hangetega (edaspidi lihthanked) seotud toimingute teostamist ning hankemenetluse läbiviimist kuni hankemenetluse lõppemiseni.

 (3) Hankemenetlus lõpeb hankelepingu s.h raamlepingu sõlmimise, kõigi pakkumuste kvalifitseerimata jätmise ja tagasilükkamisega, hanke kehtetuks tunnistamisega hankija või kohtu otsusega või kõigi pakkumuste tähtaja lõppemisega juhul, kui ükski pakkuja pole nõus tähtaega pikendama.

 (4) Hangeteks käesoleva korra tähenduses on:
 1) asjade ostmine, millega ostetakse, samuti üüritakse, renditakse või liisitakse asju kas asja omandamise õigusega või ilma;
 2) teenuse tellimine, millega tellitakse riigihangete ühtse klassifikaatori CPV (edaspidi CVP) määruse VI ja VII lisas nimetatud teenuseid;
 3) ehitustööde tellimine, millega tellitakse CVP V lisas nimetatud ehitustöö tegemist või ehitustöö tegemist koos projekteerimisega ning ehitise ehitamist või ehitamist koos projekteerimisega.

 (5) Hankemenetluse eeldatava maksumuse määramisel lähtutakse „Riigihangete seaduse“ (edaspidi RHS) sätetest.

§ 2.  Hangete planeerimine

 (1) Hangete planeerimisel tuleb lähtuda hankija vajadustest, järgmiseks eelarveperioodiks kavandatud eesmärkidest, tegevustest ja eeldatavatest rahalistest võimalustest.

 (2) Hankealase töö kavandamiseks koostatakse igal aastal detsembrikuu jooksul esialgne hankeplaan järgmise eelarveperioodi hangete kohta koos üldise eeldatava ajakavaga.

 (3) Hankeplaani koostamise eeltoiminguna esitavad valdkonda juhtivad nõunikud/spetsialistid ja hallatavate asutuse juhid valitsusasutusele (edaspidi alevivalitsus) informatsiooni võimalike hangete läbiviimise kohta järgneval eelarveperioodil. Informatsioon peab kajastama hankija nime, hanke nimetus, eeldatavat hanke maksumust ja eeldatava hanke korraldamise aega. Eelpoolnimetatud teave esitatakse kirjalikult paberkandjal või e-posti teel hiljemalt 1. novembriks.

 (4) Saadud informatsiooni põhjal koostab alevivalitsuse riigihangetega tegelev spetsialist järgmisel eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani eelnõu ning esitab selle Alevivalitsusele (edaspidi valitsus) hiljemalt 01. detsembriks.

 (5) Valitsusel on õigus kontrollida ja hinnata hankeplaanist tulenevate hangete otstarbekust ning vastavust kehtivale arengukavale, eelarvestrateegiale ning järgmiseks eelarveperioodiks esialgselt kavandatava eelarve võimalustele. Valitsusel on mõjuvatel põhjustel õigusteha valdkonda juhtivatele nõunikele/spestialistidele või hallatavate asutuste juhtidele ettepanekuid esitatud hankeplaani eelnõus kavandatud hangete osas muudatuste tegemiseks, s.h mõne kavandatud hanke väljajätmiseks või täiendava hanke hankeplaani lülitamiseks.

 (6) Hankeplaani eelnõule valitsuse poolt heakskiidu andmisel edastab valitsus selle Alevivolikogule (edaspidi volikogu) menetletava eelarve lisadokumendina, kui hankeplaani eelnõu sisaldab hankeid, s.h riigihankeid, mis sisaldavad ühekordseid investeeringuid või väljuvad muul moel tavapärase majandamise raamidest ja eeldavad seetõttu sihtotstarbeliste vahendite planeerimist eelarvesse.
Kui planeeritavad hanked ei välju tavapärase majandamise raamidest (n. küttepuude ostmine, toiduainete varumine, õppevahendite soetamine vms) ja milleks rahalised vahendid kuuluksid seetõttu järgmise aasta eelarve osaks, annab valitsus hankeplaanile heakskiidu oma korraldusega hiljemalt 01. jaanuariks ja võib selle esitada volikogule informatiivse dokumendina.

 (7) Volikogu otsusega eelarve vastuvõtmise kohta, mis sisaldab ka hankeplaani sisse viidud hangete tarvis rahalisi vahendeid, loetakse hankeplaan kinnitatuks.

 (8) Kui volikogu otsustab mõne tavapärase majandamise raamidest väljuva hanke jaoks rahalisi vahendeid eelarvesse mitte planeerida, tehes selle kohta põhistatud otsuse, kajastatakse vastav otsustus volikogu protokollis. Sel juhul loetakse eelarve vastuvõtmise otsusega hankeplaan kinnitatuks selles ulatuses, milleks vahendid eelarvesse planeeriti.

 (9) Hankeplaani täpsustatakse ja muudetakse vastavalt vajadusele.

 (10) Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb valdkonda juhtiv nõunik või hallatava asutuse juht. Kui hankeplaani muudatus seisneb täiendava hanke lisamises, mis väljub jooksva majandamise raamidest ja eeldab hankija eelarvesse lisavahendeid, otsustab muudatuse volikogu koos vastava ja vajaliku muudatuse tegemisega eelarves. Muul juhul otsustab valitsus.

§ 3.  Hankemenetluse eeldused

  Hankemenetluse ettevalmistamise aluseks on selleks vajalike vahendite olemasolu alevi eelarves või omaosaluse olemasolu alevi eelarves ning kaasfinantseerija osalemise korral vastava institutsiooni otsustus toetuse saamise kohta vastavast toetusfondist.

§ 4.  Hanketoimkond

 (1) Alevivanema käskkirjaga moodustatakse kõigi eelarveaastal kavandatavate hangete läbiviimiseks üks või iga hankega seotud toimingute teostamiseks eraldi vähemalt kolmeliikmeline hanketoimkond (edaspidi toimkond) ja määratakse toimkonna esimees, kes on ühtlasi ka hanke eest vastutavaks isikuks.

 (2) Toimkond võib vajadusel kaasata hanke ettevalmistamisel toimkonna töösse ka kolmandaid isikuid.

 (3) Toimkonna esimees kutsub kokku hanke koosolekud ja juhib toimkonna tööd.

 (4) Toimkond võib vajadusel hanke ettevalmistamiseks korraldatud töökoosolekuid protokollida. Esitatud pakkumise avamise ja hindamise koosolekute protokollimine on kohustuslik ja selle vormistamisel lähtutakse riigihangete puhul RHS protokollide kohta sätestatud nõuetest, lihthangete puhul käesolevas korras kajastatud nõuetest.

 (5) Toimkonna ülesanded ja pädevus on:
 1) koostada ning vajaduse tekkimisel muuta hankedokumente;
 2) korraldada hanke avaldamine veebilehel või seadusest tuleneval juhul riigihangete registris;
 3) koostada ja edastada ettenähtud tähtaja jooksul vastused pakkujate poolt esitatud küsimustele;
 4) pakkumuste avamise protseduuri läbiviimine, kontrolli teostamine pakkumuse koosseisus esitatud dokumentide loetelu vastavuse üle;
 5) pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimine, esitatud pakkumuste vastavuse kontrollimine hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
 6) aluseks võttes hanke tingimusi ja hindamiskriteeriume võrrelda ja hinnata vastuvõetud pakkumusi, selgitada välja ja teha otsus pakkumus(t)e tagasilükkamise, menetlusest kõrvaldamise, pakkuja edukaks tunnistamise, hanke kehtetuks tunnistamise vms kohta;
 7) teostada ja võtta vastu muid hankega seotud toiminguid ja otsuseid.

§ 5.  Hanke eest vastutav isik

 (1) Hanke eest vastutav isik peab tagama:
 1) turu-uuringu läbiviimise eesmärgiga kontrollida hankeplaanist tuleneva eeldatav maksumuse vastavust hanke aja turusituatsioonile;
 2) hankedokumentide koostamise korraldamise ja hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse, kvalifitseerimise tingimused, hindamise kriteeriumide ettevalmistamise;
 3) hankelepingu tingimuste või hankelepingu projekti välja töötamise;
 4) kõigi nõutavate hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt õigusaktidele;
 5) vajadusel hanketeate ja hankedokumentide muutmise kooskõlas seadusega;
 6) õigeaegselt selgituste ja täiendava teabe andmise hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetlusest osavõtjatele ja huvitatud isikutele;
 7) RHS sätestatud tähtaegadest kinnipidamise;
 8) lihthanke kohta nõuetekohase teabe avaldamise sõltuvalt hankest kas riigihangete registris või veebilehel www.vandra.ee;
 9) muude hankega seotud toimingute tähtaegse teostamise.

 (2) Oma ülesannete täitmiseks osaleb hanke eest vastutav isik toimkonna töös, korraldab protokollide koostamise ja nende tähtaegse esitamise pakkujatele või huvitatud isikutele. Peale hankemenetluse lõppemist tagab vajadusel seadusest tuleneva tähtaja jooksul riigihanke aruande ja selle lisade esitamise riigihangete registrisse.

§ 6.  Hanke ettevalmistamine

 (1) Läbiviidava hanke valdkonda juhtiv nõunik või hallatava asutuse juht teostab hanke väljakuulutamiseks vajaliku eeltöö s.h koostab esialgsed hanketingimused (eeldokumendid) oma vajadustest lähtuvalt pidades silmas hankeplaanist tulenevat eeldatavat hanke tähtaega, maksumust jms.

 (2) Hanke läbiviimiseks vajalikud eeldokumendid esitatakse hanketoimkonnale. Toimkonna puudumisel alevivanemale, kes moodustab oma käskkirjaga vastava hanketoimkonna.

§ 7.  Hankedokumentide koostamine

 (1) Toimkond vaatab oma koosolekutel läbi valdkonna juhtiva nõuniku või hallatava asutuse juhi poolt koostatud hanke eeldokumendid ning koostab selle põhjal hankedokumendid (põhidokumendid), mis sisaldavad kõiki seadusest ja käesolevast korrast tulenevaid ja vajalikke andmeid ning tingimusi hanke avaldamiseks ja edukaks läbiviimiseks.

 (2) Riigihangete puhul juhindutakse hankedokumentide koostamisel ja hankemenetluse liigi valikul RHS-se nõuetest. Võimaluse olemasolul valida hanke läbiviimiseks mitme erineva hankemenetluse liigi vahel, teeb hankemenetluse liigi kohta valiku hanketoimkond.

 (3) Kui põhidokumentide koostamine osutub liiga mahukaks ja seda ei ole mõistlik täita koosoleku vormis võib toimkonna esimees hanke eeldokumendid põhidokumentide ettevalmistamiseks anda ka ühele või mõnele toimkonna liikmele, määrates selle täitmiseks mõistliku tähtaja. Sellisel juhul lepitakse kokku uus toimkonna koosoleku aeg ette valmistatud dokumentide läbiarutamiseks ja hanke väljakuulutamise otsustamiseks.

 (4) Hankedokumendid registreeritakse dokumendiregistris vastavalt valitsuses või hallatavas asutuses kinnitatud dokumentide loetelule.

 (5) Kõik ühe hankega seotud dokumendid ja kirjavahetused koondatakse ühte toimikusse ning arhiveeritakse pärast hankelepingu lõppemist ja vajadusel riigihanke aruande esitamist vastavalt kehtivale asjaajamiskorrale.

§ 8.  Lihthanked

 (1) Lihthangeteks on RHS-s sätestatud riigihangete piirmääradest väiksema eeldatava maksumusega hanked.

 (2) Lihthangete korraldamisel peab järgima RHS lihthangete kohta sätestatud tingimusi ning hangete korraldamise üldpõhimõtteid (RHS § 3) tagades rahaliste vahendite säästlikuma ja otstarbekama kasutamise, hanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, kõikide isikute võrdselt kohtlemise ning tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise eelistades võimaluse korral keskkonnasäästlikke lahendusi.

§ 9.  Lihthanke läbiviimine

 (1) RHS sätestatud lihthanke eeldatava maksumuse piirmäära jäävate või seda ületavate hangete puhul, tuleb lihthanke teatis ja lihthanke aruanne avaldada riigihangete registris. Muul juhul toimub hanketeate avaldamine alevi veebilehel aadressil www.vandra.ee.

 (2) Kui hanke eeldatav maksumus jääb alla RHS tulenevat lihthanke maksumuse piirmäära, kuid selle eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 3000 eurot asjade või teenuste puhul või 10 000 eurot ehitustööde puhul, on hankija kohustatud hanketeate avaldama alevi veebilehel www.vandra.ee vormikohase lihthanke teatisena.

 (3) Lihthanke teatises määrab hankija pakkumiste esitamiseks mõistliku tähtaja, mis ei või olla lühem, kui neli tööpäeva.

 (4) Hankijal on õigus hange läbi viia ilma käesolevast paragrahvist tulenevat korda järgimata hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta asjade ostmisel või teenuste tellimisel on 3000 eurot ja ehitustööde 10 000 eurot, esitades hinnapäringud vähemalt kolmele pakkujale, kes pakuvad turul soovitud teenust, tööd või müüvad soovitud asja.

 (5) Kolme hinnapäringu esitamise nõue ei kohustuslik vähemalt ühe alljärgneva tingimuse olemasolul:
 1) hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud olukorra kiire likvideerimise vajaduse tõttu, millega viivitamine võib kaasa tuua ohu tekkimise võimaluse isikutele või varale;
 2) kui asju ostetakse samalt pakkujalt varem ostetud asjade osaliseks asendamiseks või täiendamiseks ning pakkuja vahetuse tõttu tuleks osta teistsuguste tehniliste omadustega asju, mis ei oleks olemasolevate asjadega tehniliselt kokkusobivad, või mille hooldamine ja käitamine võib kaasa tuua tehnilisi probleeme;
 3) asju ostetakse eriti soodsatel tingimustel või lühikese aja jooksul pakutud eriti soodsat võimalust ära kasutades tavalisest turuhinnast oluliselt madalama hinnaga;
 4) juhul, kui eelnevalt korraldatud lihthanke menetluse käigus ei ole esitatud ühtegi pakkumust või kui esitatud pakkumused ükski ei vastanud lihthanke teatises või hinnapäringus esitatud nõuetele s.h oli esitatud ainult üks pakkumus, kuid lihthanke teatises nõutud kvalifikatsiooni mitteomava pakkuja poolt;
 5) kui hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta jääb alla 650 euro asjade ostmisel või teenuste tellimisel ja alla 3000 euro ehitustööde tegemisel;
 6) RHS otseselt tulenevatel juhtudel.

 (6) Hankija võib lihthanke korraldada järjestikuste etappidena või pidada lihthankes läbirääkimisi. Hankija sätestab sellise võimaluse ja tingimused lihthanke teates.

 (7) Lihthankeid võivad käesolevas korras nimetatud hankijad korraldada ühiselt, volitades ühte hankijat lihthanget korraldama.

 (8) Veebilehel avaldatud lihthanke teatisest tehakse väljatrükk ning koos selle alusel esitatud pakkumustega säilitatakse seadusest tuleneva tähtaja jooksul.

 (9) Lihthanke teatises avaldatakse alljärgnevad andmed:
 1) lihthanke nimetus;
 2) informatsioon hankija kohta;
 3) informatsioon või kirjeldus ostetava asja, konkursi korraldamise, tellitava teenuse või ehitustöö olemuse kohta;
 4) informatsioon pakkumuse esitamiseks vajalike hankedokumentide kättesaamise tähtaja kohta;
 5) pakkumuste esitamise tähtaeg, koht ja viis;
 6) pakkumuses nõutavate dokumentide loetelu, nõuded pakkumuse vormile ja sisule, s.h pakkumuse kehtivus ja vajadusel tagatised;
 7) nõuded pakkuja kvalifikatsioonile;
 8) sõlmitava hankelepingu või tehtava tehingu eeldatav tähtaeg ja muud hankija jaoks teadaolevad olulised tingimused;
 9) hindamiskriteeriumid;
 10) vajadusel muud oluliseks peetavad andmed või tingimused.

 (10) Lihthanke läbiviimise viisi ja muud lihthankega seotud küsimused otsustab hanketoimkond.

§ 10.  Pakkumuste esitamine lihthankemenetluses

 (1) Hangete puhul, mis käesolevast korrast tulenevalt on avaldatud alevi veebilehel esitavad huvitatud isikud pakkumuses osalemiseks vormikohase taotluse lihthanke dokumentide väljastamise kohta, kui lihthanke teatises on hankedokumentide olemasolu märgitud.

 (2) Muul juhul esitavad huvitatud isikud pakkumuse hanketeatises ettenähtud koosseisus teatisest tulenevaks tähtajaks.

 (3) Riigihangete registris avaldatud lihthangete puhul juhinduvad huvitatud isikud registris avaldatud teatisest tulenevast informatsioonist.

 (4) Pakkujad esitavad oma pakkumused hanke teatises näidatud ajaks, koosseisus ja viisil kas vormikohase pakkumusena või vabas vormis sõltuvalt hanke teatises sätestatud tingimustest koos hankedokumentides nõutud lisadega lähtudes hankija poolt esitatud nõuetest.

§ 11.  Pakkumuste võrdlemine ja hindamine lihthankemenetluses

 (1) Käesoleva korra raames nõutud tingimustel esitatud pakkumusi hindab toimkond lihthanke teatises esitatud hindamiskriteeriumide või hinnapäringus esitatud tingimuste alusel hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pakkumuste saamise päevast arvates.

 (2) Pakkumuse hindamise käigus kontrollitakse pakkujate ja esitatud pakkumuste vastavust nõuetele.

 (3) Pakkumuste hindamiseks koostatakse kirjalik dokument (hindamisprotokoll), kuhu kantakse hanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse tagamiseks kõik hindamistulemusi mõjutanud olulised andmed.

 (4) Pakkumus, mis ei vasta lihthanke teatises esitatud nõuetele (s.h kuid mitte ainult nõutud kvalifikatsiooni puudumine, nõutud lisade puudumine), fikseeritakse hindamisprotokollis, kus muuhulgas kajastatakse asjaolu, milles seisnes nimetatud pakkumuse mittevastavus.

 (5) Nõuetele mittevastavat pakkumust teistega üldjuhul ei võrrelda. (v.a lõikes 6 esitatud juhtudel)

 (6) Kui pakkumuses on sisemisi ebatäpsusi või vasturääkivusi või ei selgu sellest üheselt ja selgemõtteliselt nõutud andmed või asja omadused, võib komisjon määrata pakkujale tähtaja pakkumuse täpsustamiseks. Tähtaegselt täpsustuste saamisel võidakse otsustada, et esitatud pakkumust võrreldakse teiste nõuetekohaste pakkumustega, millest teavitatakse nõuetele mittevastava pakkumuse esitajat hindamisprotokolli edastamise teel.

 (7) Otsuse hankemenetluse tulemuste kohta teeb hanketoimkond hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale pakkumuste hindamist.

 (8) Vaide esitamisel peatatakse lihthanke menetlus kuni vaidluse lõppemiseni.

§ 12.  Hankelepingu sõlmimine lihthankemenetluses

  Edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hankeleping.

§ 13.  Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimise kord

 (1) Hangete puhul, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50 protsenti moodustavad RHS lisas VII nimetatud teenused, ei ole kohustust korraldada RHS sätestatud korras hankemenetlust.

 (2) Sõltumata käesoleva paragrahvi lg 1 nimetatust on riigihanke korraldamine kohustuslik, kui CPV määruse VII lisas nimetatud teenuste kõrval sellise teenuste hankelepingu esemeks olevate asjade ja VI lisas nimetatud teenuste eeldatav maksumus kokku või ehitustööde eeldatav maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda.

 (3) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu sõlmimisest, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 eurot, teatatakse oma veebilehel käesolevas korras lihthanke väljakuulutamise reeglite kohaselt või riigihangete registri veebilehe kaudu. Alla nimetatud piirmäära jääva hanke puhul lähtutakse käesoleva korra § 8 põhimõtetest, arvestades RHS § 3 tulenevate üldpõhimõtetega. Otsustuse hanke avaldamise asjaolude kohta teeb hanketoimkond.

 (4) Pärast hankelepingu sõlmimist esitab hankija RHS sätestatud korras riigihanke aruande ja aruande lisa, kui hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta ületab 40 000 eurot.

§ 14.  Riigihangete korraldamine ja läbiviimine.

  RHS tuleneva riigihanke maksumuse piirmäära jäävate ja seda ületavate hankemenetluste korraldamisel juhindutakse RHS-ses ja protseduurilises osas käesolevas määruses sätestatust.

§ 15.  Rakendussäte

  Käesolevas korras reguleerimata küsimused lahendab toimkond kooskõlas seadusega.

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Vändra Alevivolikogu 19.06.2008. a määrusega nr 15 kehtestatud “Riigihangete seaduses sätestatud piirmääradest väiksema eeldatava maksumusega hangete läbiviimise kord”.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 10. juulil 2012. aastal.

Tiit Kangert
Volikogu esimees